Hvorfor bygger vi?

Historikk

Hvorfor bygger vi?

19. juni 2015 vedtok Stortinget å bevilge 5 millioner kroner (kap. 2445 post 30 Prosjektering av bygg i Statsbudsjettet for 2016) til prosjektering av et nybygg for helse- og sosialfag ved daværende Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST).

Kunnskapsdepartementet ga så Statsbygg i oppdrag å prosjektere et nytt bygg for helse- og sosialfag for HiST, fram til ferdig forprosjekt. HiST fusjonerte 1.1.2016 med NTNU. Forprosjektet ble levert i mars 2018.

Samling av fagmiljø og tverrfaglighet

Helse- og sosialfagutdanningene holdt til i Ranheimsveien fra 1994 til 2011 og flyttet videre til midlertidige lokaler i et ombygd kontorbygg på Tunga i 2011. Flyttingen til et nytt undervisnings- og forskningsbygg bidrar til å samle helse- og sosialfagmiljøene ved NTNU på tvers av fakulteter, fagmiljøer som vil kunne dra nytte av å være tett på hverandre.

Utdanningene som etter planen skal flytte inn i bygget hører til fakultet for medisin og helsevitenskap (audiograf-, ergoterapeut- og fysioterapeututdanningen ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, vernepleierutdanningen ved institutt for psykisk helse og radiografutdanningen ved institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk) og fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (sosionom- og barnevernutdanningen ved institutt for sosialt arbeid).

NTNUs areal

Kunnskapsdepartementet la til grunn at rom- og funksjonsprogrammet for prosjektet skulle være på inntil 13 000 kvm brutto for NTNU. Dette betyr at NTNU ikke har anledning til å utvide arealbruken i Elgesetergate 10, selv om behovet for mer areal skulle være tilstede.

Studentsamskipnadens areal

I regjeringskonferanse den 16.06.2016 sa regjeringen ja til et kombinert bygg for NTNU og Studentsamskipnaden (Sit) i Elgesetergate 10–14. Dette legges til grunn ved utarbeidelse av forprosjekt. Sit-prosjektet skal være på 5 000 kvm brutto, og skal finansieres av Sit.

Sambruk av arealer

Statsbygg skal i samarbeid med brukeren vurdere nøye potensialet for sambruk av arealer, det vil si mulighetene for å bruke universitetsarealer i nærliggende bygg på Øya, i Hesthagen, på Kalvskinnet og Gløshaugen.

Sambruk av arealer skal bidra til bedre utnyttelse av arealer og legge til rette for samarbeid på tvers av fag. Sambruk kan blant annet være hensiktsmessig for spesielle arealer som laboratorier, ferdighetssaler, auditorier og liknende.

For god utnyttelse av arealer skal Statsbygg i samarbeid med bruker vurdere brukshyppigheten av arealene. For arealer som har høye bygge- og driftskostnader, ferdighetssaler og tilsvarende, har departementet forventning om særlig høy bruksfrekvens. Nybygget skal legge til rette for gode synergier med lokalene som NTNU disponerer i dag.

Hvorfor et felles bygg med Sit?

Et kombinert bygg for NTNU og Sit, trening og helse sammenfaller naturlig med den fagportefølje og de verdier som fagmiljøene ønsker skal prege det nye undervisnings- og forskningsbygget.

Ved å lokalisere helse- og sosialutdanningene sammen med et idrettsbygg vil begge få en merverdi som ikke kan oppnås ved to separate bygg. Et kombinert undervisnings- og idrettsbygg som inneholder en blanding av undervisning, sosiale møteplasser og treningstilbud, vil være med på å skape en attraktiv, inspirerende og levende campus.

Flere fag vil benytte idrettsdelen i sin undervisning og forskning, og vil pendle mellom ferdighetsrommene og idrettsdelen.

NTNU og Sit spleiser på fellesarealene

Rom- og funksjonsprogrammet for Elgesetergate 10 er basert på omfattende sambruk av arealer internt i NTNU og mellom Sit idrettsbygg og NTNU. Idrettsarealene skal ikke nødvendigvis skilles fra undervisnings- og studentarealer, men ha "soneskille" ved dørene hvor adgang skjer ved hjelp av gyldig adgangskort til  treningsfasilitetene.

Kravspesifikasjonen

Kravspesifikasjonen beskriver Statsbyggs krav til ytelser og til det ferdige bygget med uteområder. Se også grunnlaget for kravspesifikasjonen.

21 apr 2020

Hvorfor

Illustrasjon av foreslått bygg i Elgesetergate 10 fra Link Arkitektur

Samfunnsmål for nybygget

Samfunnsmål for nybygget

NTNU

En nasjonalt ledende arena for tverrfaglig profesjonsutdanning, forskning og kunnskapsutvikling innenfor helse- og sosialfag, med faglige synergier med samfunns- og næringsliv.

Sit idrettsbygg

En sosial og inkluderende arena som tilrettelegger for studentenes vekst, utvikling og mestring, både på et fysisk og et psykososialt plan, gjennom velferdstjenester, møteplasser, treningsfasiliteter og serveringssteder.