Hvordan jobber vi?

– Hvordan og hvem involverer vi?

Statsbygg og Studentsamskipnaden (Sit) er eiere av bygget og NTNU er leietaker. Dette skiller bygget i Elgesetergate 10 fra den øvrige campusutviklingen ved NTNU, der byggene eies av NTNU.

Fordi Statsbygg og Sit eier bygget er NTNU brukerrepresentant i prosessen mot ferdig bygg. Dette betyr at NTNUere kan medvirke, men ikke medbestemme.

Medvirkning i bearbeidelsesfasen

5. juli 2017 ble det offentliggjort at Entreprenøren Backe og Link arkitekter vant konkurransen om å finne beste løsning for det nye universitets- og idrettsbygget i Elgesetergate 10. Kontrakten ble underskrevet i oktober.

Deretter startet bearbeidelsesfasen som varte fra oktober til 9.mars 2018. Formålet med bearbeidelsesfasen var å i samarbeid med entreprenøren bearbeide romløsningene slik at de best mulig tilpasses NTNUs og Sits behov. Dette innebar plassering og utforming av undervisnings- og forskningsarealer, arbeidsarealer for både studenter og ansatte, idrettsarealer, felles sosiale soner og hvordan det tilrettelegges for å bevege seg i bygget.

NTNUs interne prosjektråd, den interne prosjektgruppen og ulike arbeidsgrupper fortsatt sitt arbeid i bearbeidelsesfasen. I bearbeidelsesfasen kompletterte man arbeidsgruppene med representanter innenfor de relevante områdene. 

Se gjerne oversikten over prosjektets deltakere og hvilke områder det ble jobbet med. 

Etter at forprosjektet ble avsluttet i mars 2018, gikk arbeidet gjennom en såkalt fasebehandling (slutt-behandling) og deretter pakket ned for overlevering til Kunnskapsdepartementet. 22.mai sendte Statsbygg sin rapport om fasebehandling av forprosjektet til entreprenør Backe. Rapporten inneholder Statsbyggs vurdering av forprosjektet. 8.6.2018 ble forprosjekt-rapporten oversendt til Kunnskapsdepartementet. Prosjektet er nå dokumentert og klart til å gripe fatt i, når bevilgning foreligger. 

Ledernes ansvar

Prosjektet følger linjelederprinsippet ved NTNU. Dekanene og instituttlederne har viktige roller med tanke på medvirkning fra de ansatte. Elgesetergate 10 bør være på agendaen ved avdelingsmøter og andre møteplasser for involverte institutter og fakulteter.

Studentinvolvering

Studenttinget ivaretar studentenes meninger om det nye bygget.

Wed, 02 Jan 2019 12:33:38 +0100
Illustrasjon av foreslått bygg i Elgesetergate 10 fra Link Arkitektur

Kontakt

Spørsmål om prosjektet?
Prosjektleder for NTNU Terese Brekke
Mob:  95293058

Leder for studenttinget ved NTNU

Alle som skal inn i bygget oppfordres til å delta aktivt og medvirke i prosessen. Ta gjerne også kontakt med en kollega i en av arbeidsgruppene,  se gjerne i oversikten over prosjektets deltakere.