Studieavgift

Innføring av studieavgift fra studieåret 2023/24 

Regjeringen i Norge planlegger å vedta en lov i juni som innebærer at søkere med statsborgerskap utenfor EU/EØS og Sveits må betale studieavgift for å studere i Norge /på NTNU. Loven vil gjelde fra høsten 2023 og vil gjelde med mindre du er omfattet av et av unntakene.  

Du trenger ikke betale studieavgift om du: 

 1. Er utvekslingsstudent fra NTNUs partneruniversitet
 2. Har påbegynt ditt studieprogram før høstsemesteret 2023  
 3. Er statsborger i et land i EU/EØS eller Sveits  
 4. Er student med permanent opphold i Norge eller har annen særlig tilhørighet til Norge som beskrevet i listen over unntak.   
 5. Er student med opptak til studieprogram innen Erasmus Mundus-fellesgradsamarbeid   
 6. Er student som har fått tildelt helgradsstipend for studier i Norge fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) innen følgende samarbeidsprogram: NORPART, STAR etc.  

Det er ditt ansvar som søker/student å dokumentere at du er unntatt kravet om studieavgift.

Unntak

Unntak

Liste over unntak basert på forskrift om utdanningsstøtte §7 som foreslått i høringsnotat om innføring av studieavgifter:  

Studenten har oppholdstillatelse i Norge på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket.

Studenten har fått beskyttelse (asyl) i Norge. 

Studenten er gift med, eller er samboer og har felles barn med en norsk statsborger. Både studenten og ektefellen/samboeren bor i Norge. 

Studenten har oppholdsrett i Norge som familiemedlem til en EØS-borger. EØS-borgeren må ha et annet oppholdsgrunnlag i Norge enn utdanning. Med familie mener vi her far, mor, ektefelle, eller samboer som studenten har felles barn med.  
  
Studenten må sende inn  

 1. Kopi av sin nåværende oppholdstillatelse  
 2. Kopi av vedtak fra Utlendingsdirektoratet (UDI) eller politiet som viser at hen har familieinnvandring til et familiemedlem som har oppholdstillatelse i Norge. Studenten må sende inn vedtaket om familieinnvandring selv om hen nå har permanent oppholdstillatelse.  
 3. Kopi av nåværende oppholdstillatelse eller registreringsbevis for den personen studenten har familieinnvandring til 

I en overgangsperiode som gjaldt ut 2020 skulle Storbritannia behandles som om de fortsatt var medlem av EU og EØS. Er studenten statsborger fra Storbritannia, har hen rett til unntak fra krav om å betale studieavgift dersom hen hadde rett til opphold i Norge i samsvar med EØS-avtalen før utløpet av overgangsperioden (31.12.2020). Studenten må også ha oppholdt seg i Norge. Kom studenten til Norge fra og med 1. januar 2021, må hen oppfylle de andre unntaksbestemmelsene for andre borgere fra utenfor EU for å kunne bli unntatt studieavgift. 

Studenten har oppholdstillatelse på grunnlag av familieinnvandring. Den hen er gjenforent med, må enten være norsk statsborger, eller utenlandsk statsborger med et annet oppholdsgrunnlag i Norge enn utdanning. 

Studenten har vært bosatt i og har hatt sammenhengende fulltidsarbeid i Norge i minst 24 måneder like før hen begynner i utdanningen. Studenten må ha hatt oppholdstillatelse som arbeidstaker og betalt skatt til Norge i opptjeningsperioden på 24 måneder. Det skal ikke være opphold i opptjeningstiden eller mellom opptjeningstiden og oppstart på studiet som krever studieavgift. Det kan likevel gjøres unntak for opphold på inntil ett år ved sykdom eller fødsel. Opphold på grunn av vanlig fem ukers ferie per år blir godtatt som en del av opptjeningstiden på 24 måneder. Fødsels- og omsorgspermisjon i fortsettelsen av et arbeidsforhold kan inngå som en del av opptjeningstiden på 24 måneder. Au pair-arbeid regnes ikke som fulltidsarbeid og gir derfor ikke rett til unntak fra krav om studieavgift. 

Studenten må sende inn  

 1. Bekreftelse(r) fra arbeidsgiver(e) som viser at hen har hatt sammenhengende fulltidsarbeid i Norge i minst 24 måneder like før oppstart i utdanningen (fra- og til-dato). Bekreftelsen(e) må vise stillingsprosent og fra- og til-dato for arbeidsforholdet. De må være signert av arbeidsgiver og skrevet på offisielt brevpapir, eller ha arbeidsgivers stempel. Arbeidskontrakt er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.  
 2. Dokumentasjon som viser at studenten har betalt skatt til Norge i de siste 24 månedene like før oppstart i utdanningen. Dette kan for eksempel være kopi av utskrift av fastsettingen av formues- og inntektsskatt lønns- og trekkoppgaver eller lønnsslipper. 

Studenten har i en opptjeningstid på minst tre år tatt sammenhengende utdanning i Norge, og har bestått utdanning som tilsvarer minst tre års fulltidsutdanning (tilsvarende 180 studiepoeng). Det skal ikke være opphold i opptjeningstiden eller mellom opptjeningstiden og oppstart på studiet som krever studieavgift. Det kan likevel gjøres unntak for opphold på inntil ett år ved sykdom eller fødsel. Studenten kan i denne perioden ikke ha fått lån og stipend til utdanningen fra Lånekassen, offentlige utdanningsstøtteordninger i andre land, for eksempel Centrala studiestödsnämnden og Uddannelsesstyrelsen, eller fra norske offentlige støtteordninger for utvikling, for eksempel Norad, The Norwegian Programme for Development, Research and Education (NUFU), The Norwegian Programme for Capacity Development in Higher Education and Research for Development (NORHED).  
  
Dokumentasjonskrav: Studenten må sende inn karakterutskrift eller vitnemål for utdanningen hen har tatt i Norge. Karakterutskriften må ha stempel og underskrift av lærestedet.