Studieavgift for studenter fra land utenfor EU/EØS og Sveits

Studieavgift for studenter fra land utenfor EU/EØS og Sveits

Har du statsborgerskap fra land utenfor EU/EØS og Sveits, må du fra høsten 2023 betale studieavgift for å studere ved NTNU. Se de ulike priskategoriene for studieavgift ved NTNU lengre ned på siden.

NTNU tilbyr ingen stipend som dekker studieavgiften.

Unntak fra studieavgift

Studenter som tilhører en av disse kategoriene trenger ikke betale studieavgift eller søke om fritak:

 • Er statsborger i et land i EU/EØS eller Sveits.
 • Er utvekslingsstudent fra et av NTNUs partneruniversiteter.
 • Har påbegynt ditt studieprogram før høstsemesteret 2023. Du kan også ta enkeltemner (frie og adgangsbegrensede) som ikke krever et nytt opptak. Vær oppmerksom på at norskkurs regnes som et nytt opptak, og er derfor ikke omfattet av fritaket.
 • Er student med opptak til studieprogram innen:
  • Erasmus Mundus Joint Master's Programme
  • Joint Nordic Master Degree Programme (Nordic Five Tech).
 • Er student som har fått tildelt helgradsstipend for studier i Norge fra:
  • Students at Risk (StAR)
  • NORPART
  • NORHED
  • The Fulbright Programme
  • Andre helgradsstipend fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
 • Er doktorgradsstudent/ph.d.-student.

<a id="fritaksgrunner" name="fritaksgrunner"></a>Søke om fritak fra studieavgift

Søke om fritak fra studieavgift

For deg med statsborgerskap utenfor EU/EØS eller Sveits:

Hvis du tilhører en av kategoriene i listen under, er du selv ansvarlig for å søke om fritak, og å dokumentere at du er unntatt kravet om studieavgift. Listen over fritak er basert på forskrift om utdanninggstøtte for studenter § 7.

Du har fått innvilget permanent opphold.

Du må sende inn:

 • Kopi av passet ditt eller nasjonalt ID-kort
 • Kopi av oppholdskortet ditt (begge sider)

Du har fått opphold (asyl) i Norge på grunn av beskyttelse, sterke humanitære grunner eller spesiell tilknytning til Norge.

Du må sende inn:

 • Kopi av vedtaksbrevet fra Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Kopi av passet ditt eller nasjonalt ID-kort
 • Kopi av oppholdskortet ditt (begge sider)

Du er gift med en norsk statsborger eller bor sammen med en norsk statsborger som du har barn med.

Du og ektefellen/samboeren din bor sammen i Norge.

Gift med norsk statsborger

Du må sende inn:

 • Kopi av passet ditt
 • Kopi av oppholdskortet ditt (begge sider)
 • Kopi av ekteskapsattesten din
 • Kopi av bostedsattesten for deg og ektefellen din. Du kan bestille en bostedsattest hos Skatteetaten
 • Din ektefelles norske fødselsnummer (hvis dette ikke er oppgitt på ekteskapsattesten), eller kopi av din ektefelles norske pass/nasjonale ID-kort.

Har barn med en norsk statsborger

Du må sende inn:

 • Kopi av passet ditt
 • Kopi av oppholdskortet ditt (begge sider)
 • Kopi av fødselsattesten for barnet/barna som viser begge foreldrenes navn
 • Kopi av bostedsattesten for deg, barnet/barna dine og medforelderen. Du kan bestille en bostedsattest hos Skatteetaten

Du har fått opphold i Norge som familiemedlem av en EU/EØS-borger. EU/EØS-borgere må ha andre grunner enn studier for opphold i Norge. Familie inkluderer her far, mor, ektefelle eller samboer som studenten har barn med.

Du må sende inn:

 • Kopi av passet ditt
 • Kopi av oppholdskortet ditt (begge sider)
 • Kopi av vedtaket fra Utlendingsdirektoratet (UDI) eller politiet som viser at du har fått familiegjenforening med et familiemedlem som har gyldig oppholdstillatelse i Norge.
 • Kopi av gjeldende oppholdstillatelse eller registreringsattest for personen som du har fått familiegjenforening med.

I en overgangsperiode som varte fram til slutten av 2020, ble Storbritannia behandlet som om det fortsatt var en EU-medlemsstat. Britiske borgere som ifølge vilkårene i EØS-avtalen hadde rett til opphold i Norge før slutten av overgangsperioden (31. desember 2020), er ikke pålagt å betale studieavgift. Du må ha fortsatt å bo i Norge for å beholde denne rettigheten. En britisk borger som kom til Norge 1. januar 2021 eller senere, må oppfylle et av de andre fritakskravene for å være fritatt fra kravet om å betale studieavgift.

Du må sende inn:

 • Kopi av passet ditt
 • Kopi av oppholdskortet ditt (begge sider)
 • Kopi av vedtaksbrevet fra Utlendingsdirektoratet (UDI) som viser at du hadde gyldig oppholdstillatelse i Norge før 31. desember 2020.
 • Dokumentasjon som viser at du har bodd i Norge siden før 31. desember 2020

Du har oppholdstillatelse på grunn av familieinnvandring. Personen du har blitt gjenforent med må være norsk statsborger eller ha en annen grunn enn studier for opphold i Norge.

Du må sende inn:

 • Kopi av passet ditt
 • Kopi av oppholdskortet ditt (begge sider)
 • Kopi av vedtaksbrevet fra Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Kopi av gyldig oppholdstillatelse eller registreringsattest for familiemedlemmet du har fått familiegjenforening med

Du har bodd og jobbet i Norge på heltid i minst 24 måneder før du starter studiene. Du må ha oppholdstillatelse som arbeidstaker og ha kontinuerlig betalt skatt i Norge i minst 24 måneder før studiestart.

Ditt fulltidsarbeid må være kontinuerlig fram til studiestart, med unntak av inntil fem ukers ferie per år. Svangerskapspermisjon, fedrekvote og permisjon av hensyn til alvorlig sykdom eller dødsfall kan regnes som en del av denne perioden. Arbeid som au pair regnes ikke som heltidsarbeid og gir ikke grunnlag for fritak fra studieavgift.

Du må sende inn:

 • Kopi av passet ditt
 • Kopi av oppholdskortet ditt (begge sider)
 • Kopi av vedtaksbrevet fra Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Dokumentasjon fra arbeidsgiver som bekrefter kontinuerlig fulltidsstilling i Norge i minst 24 måneder før studiestart. Bekreftelsen må inneholde startdato, sluttdato og stillingsprosent. Bekreftelsen må være signert av arbeidsgiver, ha et formelt brevhode eller inneholde arbeidsgivers stempel. En arbeidskontrakt er ikke gyldig dokumentasjon.
 • Dokumentasjon på at du har betalt skatt i Norge i minimum de siste 24 månedene før studiestart. Eksempler på gyldig dokumentasjon er kopi av skattemeldingene dine for de to siste årene, lønnsslipper for alle 24 måneder, eller lønns- og skattetrekk-dokumentasjon attestert fra arbeidsgiver.

Du har studert i Norge i løpet av de siste tre årene og fullført 180 studiepoeng (tilsvarende fulltid) i løpet av denne perioden. Det kan ikke være noen hull i studiene dine, verken i løpet av de tre årene eller mellom dine tidligere studier i Norge og starten på studiene du nå har blitt tatt opp til ved NTNU. Unntak gis for opptil ett år ved sykdom eller fødsel.

I løpet av kvalifiseringsperioden kan du ikke ha mottatt utdanningsstøtte fra Lånekassen, offentlig utdanningsstøtte fra andre land eller fra norske offentlige utviklingsstøtteprogram som Norad, Det norske programmet for utviklingsforskning og utdanning (NUFU), Det norske programmet for kapasitetsutvikling i høyere utdanning og forskning for utvikling (NORHED).

Du må sende inn:

 • Kopi av passet ditt
 • Kopi av oppholdskortet ditt (begge sider)
 • Kopi av karakterutskrift og diplom fra fullført utdanning i Norge. Karakterutskriften må inkludere stempel og signatur fra utdanningsinstitusjonen.
 • En signert egenerklæring om at du ikke har mottatt studiestøtte fra Lånekassen eller tilsvarende offentlig studentstøtteordning i et annet land.

Dersom du har dobbelt statsborgerskap, hvor ett av statsborgerskapene er fra et land innenfor EU/EØS eller Sveits, men ditt registrerte statsborgerskap ved søknadstidspunktet til NTNU er fra utenfor EU/EØS eller Sveits, må du sende en kopi av passet ditt til opptak@ntnu.no og be om å bli registrert med rett til fritak.

Du har søkt om, og fått innvilget, støtte fra Lånekassen

Du må sende inn:

 • Kopi av vedtaksbrevet fra Lånekassen

<a id="priskategorier" name="Priskategorier"></a>Priskategorier - Studieavgift ved NTNU

Priskategorier - Studieavgift ved NTNU

Under vises en generell oppsummering av priskategoriene som gjelder for studieåret 2024-25. For mer presis informasjon om spesifikke programmer, ta direkte kontakt med relevant fakultet. Vi gjør oppmerksom på at prisene justeres årlig.

Kategori A

(Profesjonsutdanningen i medisin, kunstakademiet ved NTNU)
 • Bachelor: 501 100,- per år
 • Master: 521 300,- per år

Kategori B

(Utøvende musikkutdanning, arkitektur- og designutdanninger, profesjonsstudiet i psykologi)
 • Bachelor: 382 500,- per år
 • Master: 397 700,- per år

Kategori C

(Realfag og teknologi på høyere grads nivå)
 • Bachelor: 261 000,- per år
 • Master: 271 100,- per år

Kategori D

(Fag på høyere grads nivå innen humaniora, samfunnsfag, økonomi, teknologi. Femårig lærerutdanning. Videreutdanning helsefag. Enkelte helsefag på lavere grads nivå)
 • Bachelor: 189 400,- per år
 • Master: 197 000,- per år

Kategori E

(Realfag-, teknologi- og lærerutdanninger på lavere grads nivå. Sykepleie, vernepleie, barnevernspedagog)
 • Bachelor: 160 800,- per år
 • Master: 166 900,- per år

Kategori F

(Fag på lavere grads nivå innen humaniora, samfunnsfag, økonomi)
 • Bachelor: 136 300,- per år
 • Master: 141 400,- per år

Hvordan søke om fritak og frister

Hvordan søke om fritak og frister

For å søke om fritak fyller du ut søknadsskjemaet:

Søknadsskjema for fritak fra studieavgift (pdf) 

Send søknadsskjemaet og nødvendig dokumentasjon til postmottak@ntnu.no

Dokumentasjonskravene avhenger av grunnen til fritaket, se liste over fritaksgrunner lenger opp på denne siden.

Når kan du søke? 

Du kan søke om fritak fra studieavgift etter at du har blitt tatt opp som student og har mottatt opptaksbrev som bekreftelse. Du må sende inn søknaden senest 3 uker etter at du mottok opptaksbrevet ditt.

Søknaden må være mottatt senest 15. september. Forventet behandlingstid er ca. 3 uker.

Ikke fått informasjon om studieavgift i opptaksbrevet?

Ikke fått informasjon om studieavgift i opptaksbrevet?

Dersom du har fått et opptaksbrev hvor det ikke oppgis at du skal betale skolepenger, men du har et statsborgerskap fra utenfor EU/EØS eller Sveits, og du ikke er automatisk unntatt fra studieavgift etter punkt 1–5 i unntakslisten, har du plikt til å melde fra til NTNU.

Dersom du er statsborger i et land utenfor EU/EØS eller Sveits, og kan ha rett til fritak fra å betale på grunnlag av permanent opphold i Norge eller annen særlig tilhørighet til Norge, må du likevel melde fra og sende inn en søknad om fritak.

Du kan melde fra ved å sende en e-post til opptak@ntnu.no.

Studenter som ikke betaler studieavgiften innen gjeldende frister vil miste studieplassen sin dersom de ikke hører til en av unntakskategoriene og har fått innvilget fritak.

Ofte stilte spørsmål om studieavgift

Ofte stilte spørsmål om studieavgift

Vi trenger dokumentasjon som viser at du har rett til fritak. Du må derfor søke og legge ved dokumentasjon som bekrefter at du har rett til fritak.

På grunn av personvernhensyn har vi ikke tilgang til NTNUS register over ansatte og har ingen mulighet for å sjekke om du oppfyller punktet om rett til fritak fordi du har jobbet og skattet til Norge de siste 24 månedene. Dette må du derfor dokumentere selv.

Skal du ta norskkurs og får dette dekket av instituttet ditt, må du sende inn dokumentasjon som viser dette. Vi har ikke tilgang til en oversikt over hvilke ansatte som får dekket kursavgiften av eget institutt. Vi har heller ikke myndighet til å avgjøre om instituttet ditt vil dekke din kursavgift.

Har du jobbet på NTNU kortere enn 24 måneder, må du dokumentere at det er andre grunner til at du kan ha rett til fritak fra å betale studieavgift.

Søkere som mottar tilbud om studieplass, vil få informasjon i opptaksbrevet om hvor mye de skal betale i studieavgift. Du vil få et eget brev med informasjon om betalingsfrist og hvordan du skal betale.

Studieavgiften skal betales i sin helhet før hvert studieår. Det er ikke mulig å betale studieavgiften i avdrag.

Hvis du ikke har søkt og fått opptak ennå, kan du finne en generell oppsummering av priskategoriene som gjelder for studieåret 2024-2025 lenger opp på denne nettsiden. For mer presis informasjon om spesifikke studieprogram, kan du kontakte fakultetene direkte.

For studenter som tar enkeltemner beregnes studieavgiften på grunnlag av fagområdet og antallet studiepoeng for hvert emne sammenlignet med et fulltidsstudium. Studieavgiften reduseres tilsvarende hvis du studerer på deltid, eller øker tilsvarende hvis du melder deg opp til mer enn 30 studiepoeng i semesteret. Administrasjonsgebyret påvirkes ikke.

Studenter som ikke betaler studieavgiften innen gjeldende frister, vil miste studieplassen hvis de ikke tilhører en av unntakskategoriene og har fått innvilget fritak.

Studieavgiftene vil bli justert årlig.

NTNU tilbyr ingen stipend som dekker studieavgift.

Dersom du søker om studentvisum fra UDI, må du legge ved dokumentasjon som viser at du har betalt studieavgiften, eller kopi av vedtaksbrevet som viser at du har fått fritak fra å betale studieavgiften. Hvis du har fått fritak fra å betale studieavgiften, må du allikevel dokumentere at du har nok penger til å dekke utgifter til levekostnader. Se www.udi.no for mer informasjon om hva du må sende inn.  

Ja, med mindre det står tydelige i vedtaksbrevet ditt at du ikke trenger å søke på nytt neste år, må du sende en ny søknad for hvert studieår.

Ditt oppholdsgrunnlag kan ha forandret seg i løpet av et studieår. Dersom du har opphold på grunnlag av familieinnvandring, kan oppholdsgrunnlaget dit, og dermed retten til fritak fra studieavgift, falle bort dersom personen du har opphold med har forlatt Norge.

Dersom du har opphold på grunnlag av ekteskap med norsk statsborger, må vi kontrollere at din sivilstatus ikke har endret seg siden forrige studieår. Det samme gjelder dersom du har opphold på grunnlag av at du er familiemedlem til en EU/EØS borger som er bosatt i Norge. Da må vi kontrollere at denne borgeren fortsatt er bosatt i Norge, og ikke har reist ut av landet. Fordi grunnlaget for opphold kan endre seg for mange søkere, ber vi om at du søker på nytt hvert år.

De forskjellige lærestedene kan ha ulik praksis for hvilke fag som krever opptak, og hvilke fag du selv kan melde deg opp til uten et nytt opptak når du allerede har en studieplass. Hovedregelen er at dersom et studieprogram krever nytt opptak etter høsten 2023, må du betale studieavgift for dette studiet.

Hvis du søker opptak til norskkurs ved NTNU etter høsten 2023, må du betale for norskkurset. Hvert trinn i norskkurset krever nytt opptak. Selv om du har fullført for eksempel NFUT 1 eller 2 før høsten 2023, må du nå betale for norskkurset hvis du skal ta nye trinn etter høsten 2023. Hvis du kan være kvalifisert for fritak, må du sende inn en søknad om fritak.

Fast ansatt administrativt personale, samt vitenskapelig ansatte (inkludert doktorgradskandidater, postdoktorer) på opphold av minst 1 års varighet, som tar et norsk kortkurs eller norskkurs på trinn 1, 2 og 3, er fritatt for studieavgifter hvis institutt/fakultet dekker kursavgiften. Fritak gjelder også ektefeller/partnere av fast ansatte vitenskapelige ansatte når institutt/fakultet dekker kostnadene.

Hvor mye må jeg betale i studieavgift for norskkurs? Du kan finne informasjon om norskkurs og studieavgift på denne nettsiden: Norsk for utlendinger - NTNU 

Hvis Utlendingsdirektoratet (UDI) avslår søknaden din om å studietillatelse til Norge, vil du få tilbakebetalt alt du har betalt inn, unntatt bankgebyrer. Pengene vil bli overført til bankkontoen din i hjemlandet.

Hvis du velger å trekke deg fra studieplassen før 1. august, får du tilbakebetalt hele studieavgiften, bortsett fra bankgebyrer.

Hvis du bestemmer deg for å trekke deg fra studieplassen etter 1. august, men før oppmeldingsfristen 15. september, vil det bli trukket et gebyr på 5000 kr fra studieavgiften din. Resten av studieavgiften vil bli refundert.

Hvis du velger å avbryte studiene etter 15. september, vil du ikke få refundert studieavgiften

Du må melde fra til opptak@ntnu.no om at du trekker deg fra studiet.

Hvis du kan ha rett til refusjon så fyller du inn dette refusjonsskjemaet

Hvis du ikke har fått en regning i Student web, men tror at du skal betale, er du selv pliktig til å melde fra til oss. Du kan melde fra ved å sende en e-post til opptak@ntnu.no.  

Studenter som ikke betaler studieavgiften innen gjeldende frister vil miste studieplassen sin dersom de ikke hører til en av unntakskategoriene og har fått innvilget fritak. 

Viktig! Hvis du er statsborger i et land utenfor EU/EØS eller Sveits, og kan ha rett til fritak fra å betale på grunnlag av permanent opphold i Norge eller annen særlig tilhørighet til Norge, må du likevel melde fra og sende inn en søknad om fritak. 

Hvis du er statsborger i et land utenfor EU/EØS eller Sveits, og kan ha rett til fritak fra å betale på grunnlag av permanent opphold i Norge eller annen særlig tilhørighet til Norge, må du likevel melde fra og sende inn en søknad om fritak. Du må fylle ut søknadsskjemaet om fritak fra studieavgift, og sende dette inn til postmottak@ntnu.no innen fristen (for frister se lenger opp på denne siden).

Ja, studieavgiften justeres årlig i henhold til prisvekst og en eventuell endring i satsene i det norske statsbudsjettet. Du må derfor ta høyde for at prisene kan øke fra år til år.

Dersom du forlenger masteroppgaven din med inntil to semestre, men ikke tar ekstra studiepoeng utover normerte studiepoeng for graden, trenger du ikke betale ekstra. Du kan også ta opp igjen et emne uten å måtte betale ekstra for dette. 

Hvis du skal ta emner som gir ekstra studiepoeng utover det som inngår i graden din, må du betale ekstra for disse.

Nei, hvis du skal ta opp igjen et emne, trenger du ikke betale for emnet på nytt.

Du har rett til å be om en begrunnelse for avslaget. Dersom du etter å ha mottatt en begrunnelse er uenig i vedtaket som er fattet, har du rett til å klage. Du kan ikke klage på innholdet i regelverket, bare bruken av regelverket.

Hvis vi har fattet et vedtak du er uenig i og som du mener at er feil i forhold til gjeldende regelverk, kan du sende inn en skriftlig klage. Klagen kan sendes med e-post, via brev eller som en sak i NTNU Hjelp. Klagen må være signert og datert av deg (eller din verge eller din fullmektig). Du må oppgi hvilket vedtak du klager på, og hvilken endring du ønsker. Det er en fordel om du begrunner klagen din og legger fram dine synspunkter på hvorfor du mener vedtaket er feil.

Når vi mottar klagen din, vil vi gjøre en ny og grundig vurdering av søknaden din. Dersom vi opprettholder vedtaket, blir klagen sendt videre til NTNUs nemnd for studentsaker for en uavhengig vurdering. Dersom vi er enig i klagen din, blir vedtaket omgjort og du får et nytt vedtak tilsendt.

Andre spørsmål?

Andre spørsmål?

Andre spørsmål om studieavgift kan sendes til opptak@ntnu.no.