Studieavgift for studenter fra land utenfor EU/EØS og Sveits

Studieavgift for studenter fra land utenfor EU/EØS og Sveits

 

Har du statsborgerskap fra land utenfor EU/EØS og Sveits, må du fra høsten 2023 betale studieavgift for å studere ved NTNU.  

9. juni 2023 vedtok Stortinget ny lov som innebærer at søkere med statsborgerskap utenfor EU/EØS og Sveits må betale studieavgift for å studere i Norge. Dette påvirker også studenter ved NTNU. Loven gjelder fra høsten 2023, men har også noen unntak. 

Du trenger ikke betale studieavgift eller søke om fritak om du: 

 1. Er statsborger i et land i EU/EØS eller Sveits.   
 2. Er utvekslingsstudent fra et av NTNUs partneruniversiteter. 
 3. Har påbegynt ditt studieprogram før høstsemesteret 2023.  Du kan også ta enkeltemner (frie og adgangsbegrensede) som ikke krever et nytt opptak. Vær oppmerksom på at norskkurs regnes som et nytt opptak, og er derfor ikke omfattet av fritaket.
 4. Er student med opptak til studieprogram innen Erasmus Mundus Joint Master's Programme eller Joint Nordic Master Degree Programme (Nordic Five Tech).
 5. Er student som har fått tildelt helgradsstipend for studier i Norge fra
  • Students at Risk (StAR)
  • NORPART
  • NORHED
  • The Fulbright Programme
  • Andre helgradsstipend fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
 6. Er doktorgradsstudent/ph.d.-student.

Grunner for fritak fra studieavgift

Grunner for fritak fra studieavgift

Er du student med permanent opphold i Norge, eller har du annen særlig tilhørighet til Norge, kan du søke om fritak fra å betale studieavgift.

Hvis du tilhører en av kategoriene i listen under, er du selv ansvarlig for å søke om fritak, og å dokumentere at du er unntatt kravet om studieavgift. Listen over fritak er basert på forskrift om utdanninggstøtte for studenter § 7.

Du har fått innvilget permanent opphold.

Du må sende inn:

 • Kopi av passet ditt eller nasjonalt ID-kort
 • Kopi av oppholdskortet ditt (begge sider)

Du har fått opphold (asyl) i Norge på grunn av beskyttelse, sterke humanitære grunner eller spesiell tilknytning til Norge.

Du må sende inn:

 • Kopi av vedtaksbrevet fra Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Kopi av passet ditt eller nasjonalt ID-kort
 • Kopi av oppholdskortet ditt (begge sider)

 

Du er gift med en norsk statsborger eller bor sammen med en norsk statsborger som du har barn med.

Du og ektefellen/samboeren din bor sammen i Norge.

 

Gift med norsk statsborger

Du må sende inn:

 • Kopi av passet ditt
 • Kopi av oppholdskortet ditt (begge sider)
 • Kopi av ekteskapsattesten din
 • Kopi av bostedsattesten for deg og ektefellen din. Du kan bestille en bostedsattest hos Skatteetaten
 • Din ektefelles norske fødselsnummer (hvis dette ikke er oppgitt på ekteskapsattesten), eller kopi av din ektefelles norske pass/nasjonale ID-kort.

 

Har barn med en norsk statsborger

Du må sende inn:

 • Kopi av passet ditt
 • Kopi av oppholdskortet ditt (begge sider)
 • Kopi av fødselsattesten for barnet/barna som viser begge foreldrenes navn
 • Kopi av bostedsattesten for deg, barnet/barna dine og medforelderen. Du kan bestille en bostedsattest hos Skatteetaten

Du har fått opphold i Norge som familiemedlem av en EU/EØS-borger. EU/EØS-borgere må ha andre grunner enn studier for opphold i Norge. Familien inkluderer her far, mor, ektefelle eller samboer som studenten har barn med.

Du må sende inn:

 • Kopi av passet ditt
 • Kopi av oppholdskortet ditt (begge sider)
 • Kopi av vedtaket fra Utlendingsdirektoratet (UDI) eller politiet som viser at du har fått familiegjenforening med et familiemedlem som har gyldig oppholdstillatelse i Norge.
 • Kopi av gjeldende oppholdstillatelse eller registreringsattest for personen som du har fått familiegjenforening med.

I en overgangsperiode som varte fram til slutten av 2020, ble Storbritannia behandlet som om det fortsatt var en EU-medlemsstat. Britiske borgere som ifølge vilkårene i EØS-avtalen hadde rett til opphold i Norge før slutten av overgangsperioden (31. desember 2020), er ikke pålagt å betale studieavgift. Du må ha fortsatt å bo i Norge for å beholde denne rettigheten. En britisk borger som kom til Norge 1. januar 2021 eller senere, må oppfylle et av de andre fritakskravene for å være fritatt fra kravet om å betale studieavgift.

Du må sende inn:

 • Kopi av passet ditt
 • Kopi av oppholdskortet ditt (begge sider)
 • Kopi av vedtaksbrevet fra Utlendingsdirektoratet (UDI) som viser at du hadde gyldig oppholdstillatelse i Norge før 31. desember 2020.
 • Dokumentasjon som viser at du har bodd i Norge siden før 31. desember 2020

Du har oppholdstillatelse på grunn av familieinnvandring. Personen du har blitt gjenforent med må være norsk statsborger eller ha en annen grunn enn studier for opphold i Norge.

Du må sende inn:

 • Kopi av passet ditt
 • Kopi av oppholdskortet ditt (begge sider)
 • Kopi av vedtaksbrevet fra Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Kopi av gyldig oppholdstillatelse eller registreringsattest for familiemedlemmet du har fått familiegjenforening med

Du har bodd og jobbet i Norge på heltid i minst 24 måneder før du starter studiene. Du må ha oppholdstillatelse som arbeidstaker og ha kontinuerlig betalt skatt i Norge i minst 24 måneder før studiestart.

Ditt fulltidsarbeid må være kontinuerlig fram til studiestart, med unntak av inntil fem ukers ferie per år. Svangerskapspermisjon, fedrekvote og permisjon av hensyn til alvorlig sykdom eller dødsfall kan regnes som en del av denne perioden. Arbeid som au pair regnes ikke som heltidsarbeid og gir ikke grunnlag for fritak fra studieavgift.

Du må sende inn:

 • Kopi av passet ditt
 • Kopi av oppholdskortet ditt (begge sider)
 • Kopi av vedtaksbrevet fra Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Dokumentasjon fra arbeidsgiver som bekrefter kontinuerlig fulltidsstilling i Norge i minst 24 måneder før studiestart. Bekreftelsen må inneholde startdato, sluttdato og stillingsprosent. Bekreftelsen må være signert av arbeidsgiver, ha et formelt brevhode eller inneholde arbeidsgivers stempel. En arbeidskontrakt er ikke gyldig dokumentasjon.
 • Dokumentasjon på at du har betalt skatt i Norge i minimum de siste 24 månedene før studiestart. Eksempler på gyldig dokumentasjon er kopi av skattemeldingene dine for de to siste årene, lønnsslipper for alle 24 måneder, eller lønns- og skattetrekk-dokumentasjon attestert fra arbeidsgiver.

Du har studert i Norge i løpet av de siste tre årene og fullført 180 studiepoeng (tilsvarende fulltid) i løpet av denne perioden. Det kan ikke være noen hull i studiene dine, verken i løpet av de tre årene eller mellom dine tidligere studier i Norge og starten på studiene du nå har blitt tatt opp til ved NTNU. Unntak gis for opptil ett år ved sykdom eller fødsel.

I løpet av kvalifiseringsperioden kan du ikke ha mottatt utdanningsstøtte fra Lånekassen, offentlig utdanningsstøtte fra andre land eller fra norske offentlige utviklingsstøtteprogram som Norad, Det norske programmet for utviklingsforskning og utdanning (NUFU), Det norske programmet for kapasitetsutvikling i høyere utdanning og forskning for utvikling (NORHED).

Du må sende inn:

 • Kopi av passet ditt
 • Kopi av oppholdskortet ditt (begge sider)
 • Kopi av karakterutskrift og diplom fra fullført utdanning i Norge. Karakterutskriften må inkludere stempel og signatur fra utdanningsinstitusjonen.
 • En signert egenerklæring om at du ikke har mottatt studiestøtte fra Lånekassen eller tilsvarende offentlig studentstøtteordning i et annet land.

Du må sende inn:

 • Kopi av passet ditt hvis du ikke har registrert dette med søknaden din

Du trenger ikke å søke om fritak. Du kan sende en e-post til opptak@ntnu.no med en kopi av passet ditt, eller laste opp en kopi av passet til søknaden din.

Du har søkt om, og fått innvilget, støtte fra Lånekassen

Du må sende inn:

 • Kopi av vedtaksbrevet fra Lånekassen

 

 

 

Studieavgift

Hvordan søke om fritak?

Du kan søke om fritak fra studieavgiften ved å fylle ut søknadsskjemaet som du finner her: Søknadsskjema for fritak fra studieavgiften

Send søknadsskjemaet og nødvendig dokumentasjon til postmottak@ntnu.no

Dokumentasjonskravene avhenger av grunnen til fritaket, og du finner dem i listen over fritaksgrunner over.

Når kan du søke? 

Du kan søke om fritak fra studieavgift etter at du har blitt tatt opp som student og har mottatt opptaksbrev som bekreftelse. Du må sende inn søknaden senest 3 uker etter at du mottok opptaksbrevet ditt. Forventet behandlingstid for søknad om fritak er ca. 3 uker.

 

Hvor mye skal du betale?  

Søkere som mottar tilbud om studieplass, vil få informasjon i opptaksbrevet om hvor mye de skal betale i studieavgift. Du vil få et eget brev med informasjon om betalingsfrist og hvordan du skal betale.

Studieavgiften skal betales i sin helhet før hvert studieår. Det er ikke mulig å betale studieavgiften i avdrag.

Hvis du ikke har søkt og fått opptak ennå, kan du finne en generell oppsummering av priskategoriene som gjelder for studieåret 2024-2025 i høyre kolonne på denne nettsiden. For mer presis informasjon om spesifikke studieprogram, kan du kontakte fakultetene direkte.

For studenter som tar enkeltemner beregnes studieavgiften på grunnlag av fagområdet og antallet studiepoeng for hvert emne sammenlignet med et fulltidsstudium. Studieavgiften reduseres tilsvarende hvis du studerer på deltid, eller øker tilsvarende hvis du melder deg opp til mer enn 30 studiepoeng i semesteret. Administrasjonsgebyret påvirkes ikke. 

Studenter som ikke betaler studieavgiften innen gjeldende frister, vil miste studieplassen hvis de ikke tilhører en av unntakskategoriene og har fått innvilget fritak.

Studieavgiftene vil bli justert årlig.

NTNU tilbyr ingen stipend som dekker studieavgift.  

 

Ikke fått informasjon om studieavgift i opptaksbrevet?   

Dersom du har fått et opptaksbrev hvor det ikke oppgis at du skal betale skolepenger, men du har et statsborgerskap fra utenfor EU/EØS eller Sveits, og du ikke er automatisk unntatt fra studieavgift etter punkt 1–5 i unntakslisten, har du plikt til å melde fra til NTNU.  

Dersom du er statsborger i et land utenfor EU/EØS eller Sveits, og kan ha rett til fritak fra å betale på grunnlag av permanent opphold i Norge eller annen særlig tilhørighet til Norge, må du likevel melde fra og sende inn en søknad om fritak.  

Du kan melde fra ved å sende en e-post til opptak@ntnu.no.

Studenter som ikke betaler studieavgiften innen gjeldende frister vil miste studieplassen sin dersom de ikke hører til en av unntakskategoriene og har fått innvilget fritak. 

 

Refusjon

Hvis utlendingsdirektoratet (UDI) avslår søknaden din om studietillatelse i Norge, vil du få tilbakebetalt alt du har betalt inn, unntatt bankgebyrer. Pengene vil bli overført til bankkontoen din i hjemlandet.

Hvis du velger å trekke deg fra studieplassen før 15. august, får du tilbakebetalt hele studieavgiften, unntatt bankgebyrer.

Hvis du bestemmer deg for å trekke deg fra studieplassen etter 15. august, men innen oppmeldingsfristen 15. september, vil det bli trukket et gebyr på 5000 kr fra studieavgiften din. Resten av studieavgiften vil bli refundert.

Hvis du velger å avbryte studiene etter 15. september, vil du ikke få refundert studieavgiften.

Har du spørsmål rundt det praktiske med refusjon og hvordan du skal søke om refusjon, kan du sende en e-post til immigration-QA@st.ntnu.no.

 

Spørsmål?  

Har du spørsmål, kan du sende en e-post til opptak@ntnu.no.  

 

NTNUs prisliste

NTNUs prisliste

Oversikt over priskategoriene slik de er fastsatt i rektorvedtak ved NTNU.

Fakultetene kan kontaktes direkte for mer spesifikk informasjon om studieavgiften på enkeltprogram ved NTNU.

Prisene er oppgitt i norske kroner.

Kategori A

(Profesjonsutdanningen i medisin, kunstakademiet ved NTNU)

Bachelor: 501 100,- per år

Master: 521 300,- per år

Kategori B

(Utøvende musikkutdanning, arkitektur- og designutdanninger, profesjonsstudiet i psykologi)

Bachelor: 382 500,- per år

Master: 397 700,- per år

Kategori C

(Realfag og teknologi på høyere grads nivå)

Bachelor: 261 000,- per år

Master: 271 100,- per år

Kategori D

(Fag på høyere grads nivå innen humaniora, samfunnsfag, økonomi, teknologi. Femårig lærerutdanning. Videreutdanning helsefag. Enkelte helsefag på lavere grads nivå)

Bachelor: 189 400,- per år

Master: 197 000,- per år

Kategori E

(Realfag-, teknologi- og lærerutdanninger på lavere grads nivå. Sykepleie, vernepleie, barnevernspedagog)

Bachelor: 160 800,- per år

Master: 166 900,- per år

Kategori F

(Fag på lavere grads nivå innen humaniora, samfunnsfag, økonomi)

Bachelor: 136 300,- per år

Master: 141 400,- per år