Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig

Vanlige spørsmål

– om utveksling for studenter på det femårige masterprogrammet i industriell økonomi og teknologiledelse

Når kan jeg reise på utveksling?
Hvor kan jeg lære mer om studiestedet jeg ønsker å dra til?
Hva må jeg huske å gjøre, og når må jeg gjøre det? 
Hva innebærer NTNUs utvekslingsavtaler? 
Har IØT noen utvekslingsavtaler?
Hva er forhåndsgodkjenning?
Hva er fristen for å søke instituttet om forhåndsgodkjenning?  
Hva er NTNU-stipend?
Hvilke emner skal jeg ta i utlandet?
Hva heter emnene i utlandet?
Hvordan beregner jeg omfang for utenlandsstudiet?
Hvordan setter jeg opp en emneplan på et lærested hvor emnene er større eller mindre enn i Norge?
Hva er ECTS?
Jeg har allerede tatt noen av de obligatoriske tredjeklasseemnene. Hvilke muligheter har jeg?
Jeg trenger akademiske anbefalingsbrev. Hvem kan hjelpe meg med det?
Kan jeg ta eksamen i NTNU-emner når jeg er i utlandet?
Kan jeg ta noe annet enn tekniske og økonomiske emner i utlandet?
Hvordan finansierer jeg utenlandsoppholdet?
Må jeg ta språktest?
Skal jeg betale semesteravgift til NTNU når jeg er i utlandet?
Skal jeg registrere meg i studweb når jeg er i utlandet?
Hva gjør jeg hvis jeg ikke får mulighet til å ta de forhåndsgodkjente emnene?
Hva gjør jeg for å få oppholdet godkjent når jeg kommer hjem?

 

Når kan jeg reise på utveksling?

Indøk har mulighet for utveksling i tredje årskurs, både på høsten og på våren.

Hvor kan jeg lære mer om studiestedet jeg ønsker å dra til?

Den absolutt beste informasjonskilden er studenter som har vært der tidligere. Internasjonal seksjon har gjennom flere år hentet inn studentrapporter fra utvekslingsstudenter over hele verden. Les og bli inspirert.

Det er også mulig å få navn og e-postadresse til indøkere som er i utlandet ved å henvende seg til instituttet.

Hva må jeg huske å gjøre, og når må jeg gjøre det?

Hvis du vil ha alle muligheter åpne, lønner det seg å begynne å planlegge utvekslingsoppholdet nesten et år før du skal reise. På NTNUs nettsider finner du en oversikt over prosedyrer for delstudier i utlandet. Hvis du har tenkt på alt som står her, skulle det meste være under kontroll.

Hva innebærer NTNUs utvekslingsavtaler?

NTNU har samarbeidsavtaler med en rekke universiteter over hele verden. Avtalene har ulikt innhold og kan innebære for eksempel reduserte skolepenger, stipender og bolighjelp. Les mer om samarbeidsavtaler på NTNUs nettsider. Her finner du også en oversikt over alle land hvor NTNU har samarbeidsuniversiteter og hva de ulike avtalene innebærer.

 Har IØT noen utvekslingsavtaler?

 IØT har ingen egne utvekslingsavtaler, men vi deltar i et faglig nettverk med andre universiteter med liknende fagprofil. Ved disse universitetene er sjansen for å finne relevante og riktige emner meget stor, og vi har kontaktpersoner som vi kan henvende oss til på dine vegne hvis du har behov for det. Aktive medlemmer i nettverket per 2010:

 

Aalto-University, Helsinki, Finland

Eindhoven University of Technology, Eindhoven, Nederland

Helsinki University of Technology, Finland

Institut National Polytechnique de Grenoble, Frankrike

Karlsruher Institut für Technologie, Tyskland

Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sverige

Lappeenranta University of Technology, Finland

Linköping Universitet, Sverige

Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim, Norge

Teknische Universität Darmstadt, Tyskland

Universidade de Lisboa, Portugal

Université Catholique de Louvain, Belgia

Hva er forhåndsgodkjenning?

For å få utvekslingsoppholdet godkjent må instituttet sjekke at det du ønsker å studere i utlandet samsvarer med det du skulle ha studert ved NTNU. Fyll ut skjema for forhåndsgodkjenning og legg ved emnebeskrivelser for alle emnene du har valgt. Bare forhåndsgodkjente utdanninger gir rett til fullt lån og stipend fra lånekassen.

Hva er fristen for å søke instituttet om forhåndsgodkjenning?

Instituttet har ingen søknadsfrister. Vær tidlig ute med å kartlegge alle andre frister du må forholde deg til og send forhåndsgodkjenning til instituttet minimum tre uker før du trenger at den er ferdig.

 

Andre viktige frister å legge merke til:

 

Fristen for å søke om plass på lærestedet du vil studere ved (varierer fra november til mai)

 

Søknad om friplass til internasjonal seksjon: Frist 10. januar

 

Søknad om NTNU-stipend: Frist 1. mars for høstsemesteret og 1. oktober for vårsemesteret

 Hva er NTNU-stipend?

 Dette er et stipend som deles ut av internasjonal seksjon og utgjør kr 10 000 for et studieår og kr 7 000 for et semester. Her kan du lese mer om NTNU-stipendet.

 Hvilke emner skal jeg ta i utlandet?

For å oppnå 30 studiepoeng per semester må emneplanen i utlandet dekke det viktigste i alle emnene du skulle ha studert ved NTNU i det aktuelle tidsrommet. (Se også spørsmålet Hvordan skal jeg finne riktige emner i utlandet?) Det er også viktig at emnene du velger er på riktig nivå og at de ikke overlapper med emner du allerede har avlagt.


  Hvordan skal jeg finne riktige emner i utlandet?

 Det er visse minimumskrav som må være dekket for at et emne skal bli godkjent som erstatning for et NTNU-emne i utlandet. Her er dette spesifisert for de fire obligatoriske indøk-emnene og for statistikk og matematikk 4M:

 Mikroøkonomi: De fleste innføringsemner i mikroøkonomi vil være akseptable. Ved enkelte læresteder har innføringsemnet imidlertid for lavt nivå, og det vil være nødvendig å ta et mer avansert emne. Ta kontakt med instituttet hvis du er i tvil.

Optimering og beslutningsstøtte: Minimumskravet er at emnet dekker lineær programmering (linear programming) og aller helst heltallsprogrammering, (integer programming) for det er dette de videregående emnene i optimering i hovedsak baseres på.Et emne som dekker beslutningsstøtte anbefales, men det er ikke et krav.

Nytt emne i organisasjon og ledelse: Emnet bør dekke flere av følgende temaer: personalledelse, Industrial Relations, medarbeiderutvikling, teamarbeid og prosjektledelse. Et generelt emne som heter "Human Resource Management" vil ofte være dekkende.

Markedsføringsledelse: De fleste innføringsemner i markedsføring vil være akseptable.

Matematikk 4M: NTNU-emnet består av Fourierrekker, Fouriertransformasjoner og numeriske metoder. Det vil ofte være vanskelig å finne både Fourier og numeriske metoder i samme emne i utlandet. Derfor er minimumskravet at utenlandsemnet dekker Fouriertransformasjoner. Hvis utenlandsemnene er på fire studiepoeng eller mindre, må du velge to emner som til sammen dekker Fouriertransformasjoner og numeriske metoder. Hvis utenlandsemnet er på fem studiepoeng eller mer, og du ønsker å ta to emner som dekker både Fourier og numeriske metoder, vil det ene emnet bli godkjent under den tekniske kvoten.

Statistikk: Emnet bør dekke sannsynlighetsfordelinger, estimering, intervallestimering og hypotesetesting. Hvis utenlandsemnene er på fire studiepoeng eller mindre, må du velge to emner. Hvis utenlandsemnet er på fem studiepoeng eller mer, og du ønsker å ta to emner som til sammen dekker minimumskravet eller går ut over dette, vil det ene emnet bli godkjent under den tekniske kvoten.

Hva heter emnene i utlandet?

Emner med svært ulike navn kan ha riktig innhold og være akkurat det du trenger. Her er en liste med navn på emner som studenter i ved engelskspråklige universiteter har fått godkjent. NB! Det er viktig at du sjekker i punktet over om innholdet oppfyller kravene. Denne listen gir bare forslag til emnenavn som KAN ha riktig innhold.

 

Mikroøkonomi:

Business Economics
Microeconomics
Microeconomic Theory

Intermediate Microeconomics
Microeconomic analysis and applications
Microeconomics
Microeconomics: price and markets
Microeconomic theory

Investeringsanalyse:

Business finance
Finance
Financial markets
Investments

Optimering:

Linear optimization
Linear programming
Mathematics for decision making
Operational Research techniques
Operations Research
Optimization
Optimization methods in finance
Optimization Models
Quantitive decision making
Systems analysis and decision making

Prosjekt- og personalledelse:

Foundations of Human Resource Management
Human Resource Management : Work Process Design
Management and Organization
Organizational Strategy and Human Resource Management

Markedsføringsledelse:

Marketing
Marketing fundamentals
Marketing management
Principles of marketing

Hvordan beregner jeg omfang for utenlandsstudiet?

Lånekassen krever at studiet i utlandet tilsvarer full studiebelastning for å gi fullt lån og stipend. Internasjonal seksjon har laget gNAG-databasen der en kan finne ut hva som utgjør fulltidsstudier ved ulike læresteder i utlandet. Finner du ikke universitetet du ønsker å studere ved i denne databasen må du lete på universitetets nettsider eller kontakte universitetet for å skaffe dokumentasjon på omfang. Internasjonal seksjon kan også hjelpe til med omfangsberegning.

Hvordan setter jeg opp en emneplan på et lærested hvor emnene er større eller mindre enn i Norge?

Hvis emnene i utlandet er for store, må du likevel dekke innholdet i alle de åtte emnene du skulle ha studert ved NTNU. Det vil unntaksvis være mulig å la ett emne i utlandet dekke to emner hjemme.

Hvis emnene i utlandet er for små, må du sette sammen en plan med flere enn åtte emner slik at planen din utgjør seksti studiepoeng. Storparten av emnene skal dekke det du skulle studert i Norge, men det vil også være mulig å sette inn valgfrie tekniske eller økonomiske emner hvis de er på riktig nivå og ikke overlapper med emner du allerede har avlagt. Legg merke til at du må ta minimum tjue studiepoeng med tekniske emner ute for å få godkjent tre tekniske emner hjemme. Det er også mulig å få godkjent inntil 7,5 studiepoeng med andre språk enn engelsk, men bare etter at du har oppfylt alle obligatoriske krav.

Hva er ECTS?

ECTS står for the European Credit Transfer and Accumulation System. 60 ECTS tilsvarer et fullt årsstudium. NTNU har tilpasset seg det europeiske ECTS-systemet, så en ECTS er lik ett studiepoeng.

Jeg har allerede tatt noen av de obligatoriske tredjeklasseemnene. Hvilke muligheter har jeg?

For å få forhåndsgodkjenning, må man være fulltidsstudent. Du kan velge å søke forhåndsgodkjenning av tekniske emner til fjerde klasse eller ta andre emner som er relevante for studiet og på riktig nivå, men som ikke skal inn i utdanningsplanen. Begge løsninger gir rett til lån og stipend fra lånekassen.

Jeg trenger akademiske anbefalingsbrev. Hvem kan hjelpe meg med det?

Ta kontakt med instituttet for veiledning.

Kan jeg ta eksamen i NTNU-emner når jeg er i utlandet?

Det er mulig å ta eksamen i hengefag og gjentak av allerede bestått eksamen, men det er ikke mulig å ta nye emner som skal inn i indøk-planen. Utenlandsopphold regnes som gyldig forfall til ordinær eksamen. Ta kontakt med eksamenskontoret eksamen@adm.ntnu.no og gi beskjed om at du er i utlandet når ordinær eksamen avholdes.

Kan jeg ta noe annet enn tekniske og økonomiske emner i utlandet?

Det er mulig å ta inntil 7,5 studiepoeng språkfag, men ikke engelsk. Disse poengene kan kun regnes inn hvis alt obligatorisk er dekket. Det er for eksempel ikke mulig å bytte ut et teknisk emne med språkstudier. Siden det er åtte obligatoriske emner i tredje klasse, vil det være vanskelig å få plass til så mye som 7,5 studiepoeng med språkfag. Se for øvrig lånekassens regler for språkstipend.

Hvordan finansierer jeg utenlandsoppholdet?

Lånekassen gir støtte til skolepenger, reise og språkkurs (ikke engelsk) under utenlandsoppholdet. Støtten gis delvis som stipend og delvis som lån. På lånekassens nettsider finner du informasjon om delstudier i utlandet og hvor mye du kan få i støtte.

Det kan også være lurt å bruke litt tid på internasjonal seksjons tips om finansiering og hvilke stipender og legater det er mulig å søke.

Må jeg ta språktest?

Det varierer. Enkelte læresteder krever TOEFL- eller IELTS-test av alle utlendinger, andre steder er det tilstrekkelig å vise til karakteren 4 eller bedre på vitnemålet fra videregående skole, og mange universiteter krever det ikke i det hele tatt. Finn ut om du trenger språktester enten på det utenlandske lærestedets nettsider eller kontakt internasjonal seksjon. Det lønner seg å melde seg på tidlig. Plassene i Trondheim fylles fort opp, men det er mulig å ta språktester andre steder i landet.

Skal jeg betale semesteravgift til NTNU når jeg er i utlandet?

Ja, også studenter på utveksling skal betale semesteravgift.

Skal jeg registrere meg i studweb når jeg er i utlandet?

Korrekt prosedyre er å semesterregistrere seg, godkjenne planen slik den er, men ikke melde seg til undervisning og vurdering (eksamen). Hvis undervisnings- og vurderingsmelding kommer fram automatisk, skal du trekke deg fra vurdering (eksamen). Det finnes ikke tilsvarende mulighet til å trekke seg fra undervisning.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke får mulighet til å ta de forhåndsgodkjente emnene?

Gi beskjed til internasjonal koordinator ved instituttet om hvilke emner du ikke får ta og send med forslag til nye emner. Hvis endringsforslagene dine blir godkjent, er alt i orden. Hvis ikke vil internasjonal koordinator hjelpe deg å finne alternativer. Hvis det er helt umulig å få ta et obligatorisk tredjeklasseemne, er det mulig å ta et teknisk emne til fjerde klasse i stedet og få tredjeklasseemnet som hengefag. Denne muligheten ønsker vi kun å bruke som en nødløsning.

Hva gjør jeg for å få oppholdet godkjent når jeg kommer hjem?

Bestill en karakterutskrift fra universitetet i utlandet og ta den med til IØT for godkjenning. Vi tar kopi, og du beholder originalen. Du kan også sende en rettkjent kopi hvis du ikke er i Trondheim. Hvis du har meldt inn og fått godkjent eventuelle endringer du har gjort i den forhåndsgodkjente emneplanen og har sørget for å ta nok studiepoeng ute, er ettergodkjenningen en ren formalitet.