Masteroppgaven

Erfaringsbasert masterprogram Teknologiledelse og digital omstilling

Masteroppgaven


Du kan søke opptak til den avsluttende masteroppgaven når du har gjennomført kursdelen av programmet. 


 

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid på 30 studiepoeng og er en fordypning innen den valgte spesialiseringen. Tema for oppgaven og teori som brukes, må derfor være knyttet til det faglige innholdet i spesialiseringen du har valgt. De fleste velger å skrive masteroppgaven med utgangspunkt i reelle problemstillinger i egen virksomhet. Masteroppgaven skal fylle kravene til et vitenskapelig arbeid.

Det er to opptak i året med søknadsfrister 1. desember for oppstart i vårsemesteret og 1. juni for oppstart i høstsemesteret. Arbeidet med masteroppgaven skal gjennomføres i løpet av ca. ett år.


Veiledning

Du får tildelt veileder fra det fagmiljøet som er ansvarlig for spesialiseringen du har valgt, og normalt vil instituttet der veileder er ansatt, ha det faglige ansvaret.

Veiledning er en obligatorisk del av arbeidet med masteroppgaven. Du har krav på inntil 30 timeverk veiledning, inkludert både direkte konferanse/veiledning med kandidaten og for- og etterarbeid for veileder.

Det skal inngås en skriftlig avtale mellom student, veileder og ansvarlig institutt i forbindelse med oppstart. All veiledning skal normalt være gjennomført innenfor avtaleperioden på ett kalenderår.


Arbeidsmengde/omfang

Masteroppgaven utgjør 30 studiepoeng. Det tilsvarer ca. 800 arbeidstimer.


Individuell oppgave eller fellesarbeid

Oppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Arbeidsmengde og omfang skal stå i forhold til det antall personer som er involvert.


Før du søker

Problemstilling

Sammen med søknaden skal du levere en problemstilling. Det betyr at du må tenke gjennom hva du ønsker å undersøke i masterarbeidet før du søker opptak. Mulige tema kan du for eksempel drøfte med faglærere du møter på kursene i spesialiseringen. Det kan også være aktuelt å diskutere dette med arbeidsgiver.

Det er de færreste som kommer med en ferdig problemstilling på det tidspunktet de søker opptak. Denne må utvikles videre i samråd med veileder, og godkjennes.

Fagmiljøene fordeler veiledere med grunnlag i problemstillingen du sendte med søknaden. Dette for å få best mulig match mellom dine interesser og veileders kompetanse. Du kan også ønske deg en bestemt veileder. Vi tar hensyn til ønsker, men kan ikke garantere at de innfris.

Problemstillingen brukes ikke for å kvalifisere/diskvalifisere søkere, og den er ikke bindende. Vi anbefaler likevel at du legger arbeid i den, slik at den kan brukes som et utgangspunkt for den oppgaven du faktisk skal skrive. 

Empiri/data

I forbindelse med masteroppgaven skal du gjennomføre et eget forskningsarbeid, og de fleste gjennomfører datainnsamling på sin egen arbeidsplass. Det er også mulig å benytte data som andre har samlet inn. Du bør avklare hvor du skal samle data før du søker opptak, og gjerne gjøre deg noen tanker om hvordan du skal gjøre det (for eksempel kvantitativt eller kvalitativt). Det er fint om det står noe om dette i prosjektskissen fordi aktuelle veiledere har ulik spisskompetanse også i metode.

Sett av tid

Du bør også ha gjort avtaler med omgivelsene (for eksempel arbeidsgiver og familie) om hvordan du skal gjennomføre oppgaven i løpet av perioden du har til rådighet. Arbeidsmengden tilsvarer et halvt årsverk (ca. 800 timer), og tilbakemeldinger fra studenter som har gjennomført, viser at tid er en av de største utfordringene.


Innlevering og sensur

Når det nærmer seg innleveringsdato, får du informasjon om praktiske detaljer knyttet til innleveringen. To sensorer vurderer oppgaven din, og én av disse er ekstern. Det er tre måneders sensurfrist på masteroppgaver. Vitnemål på fullført grad sendes ut når sensuren er offentliggjort og klagefristen er gått ut.