Godkjenning av ekstern utdanning (innpassing/fritak)

Erfaringsbasert masterprogram Organisasjon og ledelse

Godkjenning av ekstern utdanning (innpassing/fritak)

Dersom du har relevant videreutdanning fra før, kan du søke om å få denne godkjent i mastergraden fra NTNU. Du kan også søke om å få godkjent utdanning du planlegger å ta ved andre læresteder (forhåndsgodkjenning). Vær oppmerksom på følgende:

  • Utdanningen du søker om å få godkjent kan ikke inngå i opptaksgrunnlaget ditt. Det betyr at utdanningen du søker innpasset, må være utdanning du har i tillegg til det som kreves for opptak til masterprogrammet (bachelorgrad eller tilsvarende).
  • Du kan få godkjent maksimum 30 studiepoeng med grunnlag i utdanning fra andre læresteder, siden minst 60 studiepoeng må være avlagt ved NTNU for å få utstedt grad fra NTNU.
  • Hovedregelen er vurdering emne-for-emne. Det betyr at du må dokumentere utdanning som kan erstatte bestemte kurs i basis- og/eller spesialiseringsmodulen. Det som vurderes er omfang, nivå og faglig innhold. Det gjøres en faglig vurdering i hvert enkelt tilfelle. Dersom ikke tilsvarende utdanning er vurdert tidligere, må du dokumentere det faglige innholdet i utdanningen du søker om å få godkjent (studieplan/kursbeskrivelse/pensumliste). Dersom du ikke har dette tilgjengelig, kan du få det ved å henvende deg til studiestedet.
  • I særlige tilfeller kan det gis fritak for et valgfritt kurs i en spesialisering dersom du har utdanning som er tematisk relevant, men ikke direkte overlappende med et bestemt kurs i vedkommende spesialisering. Det gjøres en faglig vurdering i hvert enkelt tilfelle. Hvis dette godkjennes, er det krav om at de resterende kursene må tas fra den ordinære kursporteføljen i spesialiseringen. Det betyr at du ikke samtidig kan velge å bytte ut et kurs med et kurs fra en annen spesialisering.
  • Du må legge ved søknaden dokumentasjon på all utdanning som ikke er avlagt ved NTNU. I innpassingssaker krever vi bekreftede kopier av vitnemål og karakterutskrifter. Du må dokumentere både opptaksgrunnlaget ditt og utdanningen du søker om å få godkjent.
  • Du må også legge ved dokumentasjon på det faglige innholdet i utdanningen du søker om å få godkjent (studieplan, emnebeskrivelse, pensumliste) fra det året du tok utdanningen. Dersom du ikke har dette tilgjengelig, kan du få det ved å henvende deg til studiestedet.

Søknadsskjema for godkjenning av ekstern utdanning

Søknad sendes:

NTNU
7491 Trondheim

Spørsmål om innpassing kan sendes til morg@su.ntnu.no