Masterprogram 2-årig, Trondheim

Geologi

– Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Søknadsfrist 1. mars

For deg med utenlandsk utdanning (utenfor Norden)

Opptakskrav

For å bli tatt opp til masterstudiet må en ha kompetanse som gir en bachelorgrad i realfag med fordypning i geologi eller tilsvarende og en studieretning som er godkjent for den studieretningen på masterstudiet en søker på. I tillegg må en ha obligatoriske grunneleggende realfagsemner innenfor matematikk, statistikk og fysikk/mekanikk, samt fellesemner.

Opptak til studieretningen Geometallurgi krever i tillegg basiskunnskap innen mineralproduksjon (gruvedrift eller oppredning) eller en bachelorgrad innen mineralproduksjon med basiskunnskaper innen (ressurs-) geologi.

Vi gjør oppmerksom på at opptak til masterstudiet ved studieretningen Miljø- og geoteknologi er begrenset til 8 studenter per år.

I praksis betyr dette (for bachelorstudenter i geologi ved NTNU):

1. Obligatoriske grunnleggende realfagsemner felles for alle studieretninger:

2. Obligatoriske fellesemner i bachelorgraden:

3. Obligatoriske geologiemner (minst 80 studiepoeng):

Følgende geologiemner er obligatoriske og kvalifiserer for opptak til videre masterstudier. I tillegg til disse emnene må det inngå minst 30 studiepoeng i valgte fordypningsemner i de enkelte studieretningene/hovedprofilene.

  • TGB4100 Geologi innføring (høst) (Exfac/Emne 3)
  • TGB4112 Norges geologi og georessurser
  • TGB4125 Mineralogi og petrografi
  • TGB4140 Regionalgeologi (for studenter tatt opp før 2010)
  • TGB4150 Strukturgeologi
  • TGB4165 Sedimentologi og stratigrafi
  • TGB4215 GIS for mineralressursforvaltning
  • GEOL1001 Historisk geologi og paleontologi

For studenter som har valgt studieretning Arktisk geologi: AG209 The Tectonic and Sedimentary History of Svalbard erstatter TGB4140 Regionalgeologi. AG210 The Quaternary Historiy of Svalbard erstatter TGB4185 Ingeniørgeologi GK.

4. Minimum gjennomsnittskarakter:

For opptak til masterstudiet i geologi kreves det minimum "C" i gjennomsnittskarakter av av emnene som er det faglige grunnlag for opptak (hovedprofilen) eller tilsvarende, jf. § 30 i NTNUs opptaksforskrift, utf.regler til Studieforskriften for realfagsstudier, samt vedtak av Fakultetet.

Rangeringsreglene etter de tidligere opptaksforskriftene gjelder for opptak til masterprogram til og med opptaket til studieåret 2017/18, jfr. § 45.2. Fra og med opptak til studieåret 2018/19 gjelder rangeringsreglene i den nye forskriften § 31 hvis ikke styret har fastsatt andre rangeringsregler etter § 31, siste avsnitt.

Søkere med bachelorgrad fra andre institusjoner med relevant bakgrunn, dvs. som har bestått vurderinger i minst 80 studiepoeng i emner som svarer til hovedprofilen i bachelorstudiet i geologi ved NTNU og har de obligatoriske grunnleggende realfags- og fellesemnene, vil bli vurdert på individuelt grunnlag.

Faglig godkjenning av tidligere utdanning

De generelle retningslinjene for faglig godkjenning av annen utdanning, inklusive utdanning fra sivilingeniørstudiet ved NTNU, er beskrevet i studiehåndbok for realfagstudiet. .

Søknadsfrist:

15. april

Søknad sendes direkte til NTNU, Søknadsweb

Tue, 23 Jan 2018 13:41:06 +0100
Fakta

Gradsnavn: Master i geologi
Studieprogramkode: MGEOL
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Opptak: NTNU søknadsweb
Søknadsfrist: 15. april

Vertsfakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Ansvarlig fagmiljø: 
Institutt for geovitenskap og petroleum

Informasjonen gjelder for inneværende studieår