course-details-portlet

FY0001 - Brukerkurs i fysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet gir en generell innføring i utvalgte delområder i fysikk, og er beregnet på biologer, kjemikere og andre som ikke har spesiell fysikkbakgrunn. Det legges vekt på en anvendt tilnærming til fysikk, med eksempler på anvendelser i andre fagfelt. Det inkluderer: grunnleggende mekanikk (rettlinjet og krumlinjet bevegelse, Newtons lover, vektorer); arbeid og energi; friksjonskrefter og fjærkrefter; gravitasjonsloven, gravitasjonskrefter og gravitasjonspotensial; grunnleggende egenskaper ved bølgebevegelse, herunder lydbølger, dopplereffekt; elektriske krefter, elektrisk potensial, kapasitans, strøm (likestrøm og vekselstrøm), og Ohms lov; lys som bølger, interferens, refleksjon, brytning og bildedannelse med linser; lys som partikler, vekselvirkning mellom elektron og foton, sort legeme-stråling, og elektromagnetiske spekteret; utviklingen av kvantemekanikken, atomer og molekyler, grunnstoffer og isotoper, og radioaktiv stråling. I emnet inngår også praktiske laboratorieforsøk.

Læringsutbytte

Ved vellykket gjennomføring av emnet har studenten følgende kunnskap: - Grunnleggende kunnskap for forståelse av fysiske fenomener og fysikk som vitenskapelig disiplin; - Grunnleggende kunnskap for fysikkens vitenskapelig metode; - Grunnleggende kunnskap knyttet til sammenhenger mellom ulike fysiske fenomener og praktiske anvendelser; - Grunnleggende kunnskap om fysikkens relevante begreps- og formelapparat; - Kunnskap knyttet til fysikkens grunnleggende betydning i egen utdanning. Ved vellykket gjennomføring av emnet har studenten følgende ferdigheter: -Ferdighet i bruk av matematikk for beskrivelse og analyse av fysiske egenskaper - Ferdighet i planlegging og gjennomføring av eksperimentelt arbeid -Ferdighet i analyse av eksperimentelle data, som en del av dette også usikkerhetsanalyse. - Ferdighet i å skrive en vitenskapelig rapport Generell kompetanse - Formidling av grunnleggende fysiske fenomener.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Regneøvinger, obligatoriske innleveringer (75%). Obligatoriske labøvinger. Studentenes forventede arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjente lab.øvinger, Godkjent 75% av regneøvingene

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Ohanian, Principles of Physics, Norton. Hefte med labøvelser. Materiale lagt ut på kursets webside.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFFY001 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Lavere grad, redskapskurs

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 01.06.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL430 Sluppenvegen 14 20
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU