KJ1000 - Generell kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 15/100
Skriftlig eksamen 85/100 5 timer D

Faglig innhold

Emnet gir innføring i grunnleggende begreper, modeller og beregningsmåter i kjemi. Det omfatter kjemisk nomenklatur; kjemiske formler og reaksjonsligninger; kjemiske reaksjoner og støkiometri; kjemisk likevekt; atomer, molekyler og krystallinske stoffers oppbygning; atomstruktur, elektronkonfigurasjoner og bindingsteori; molekylstrukturer; det periodiske system; syrer, baser og bufferegenskaper; gassers og løsningers egenskaper; intermolekylære krefter; grunnleggende termodynamikk; reaksjonskinetikk; redoks-reaksjoner; elektrokjemi; og grunnleggende kjernekjemi.

Læringsutbytte

Etter avsluttet emne skal studenten kunne:
- Identifisere forskjellige kjemiske reaksjoner og utføre støkiometriske beregninger, samt beherske balansering av kjemiske ligninger og navnsetting for vanlige kjemiske forbindelser.
- Utføre beregninger for likevekter i gassblandinger og i vannløsninger, inklusive beregning av pH, løseligheter og kolligative egenskaper.
- Utføre enkle termodynamiske beregninger med grunnlag i kunnskap om entropi, entalpi og Gibbs fri energi og sette disse i sammenheng med kjemiske likevekter.
- Forstå prinsippene for galvaniske celler/batterier og elektrolyse og kunne bruke disse prinsippene i beregninger, også i kjemiske likevekter, samt kjenne til industrielle elektrolyseprosesser.
- Beskrive de ulike typene kjemisk binding og hvorfor disse oppstår, samt forklare grunnlaget for enkle molekylers struktur og geometri.
- Gjøre rede for reaksjonskinetikk for enkle kjemiske reaksjoner og kjenne igjen forskjellige typer reaksjoner og reaksjonsmekanismer ut fra hastighetslover og reaksjonsorden, samt kjenne til begrepet katalyse og vite hvordan dette påvirker reaksjonshastigheten.
- Kjenne de vanligste stoffklassene i organisk kjemi.
- Forklare det grunnleggende innen kjernekjemi, og forstå og beskrive ulike radioaktive spaltingsprossesser.
- Kunne gjennomføre enkle kjemiske eksperimenter i laboratoriet og beskrive resultatene gjennom laboratorierapporter.
- Sikkerhetsforelesningen og HMS-arbeid gjennom semesteret skal gi studentene en grunnleggende forståelse for hvordan man skal arbeide trygt og sikkert på laboratoriet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (6 timer per uke), øvinger (2 timer per uke) og laboratoriearbeid (ca. 10 timer per uke i 10 uker inklusive rapportskriving). Laboratoriekurset er obligatorisk. Som en del av laboratoriekurset inngår en obligatorisk emnespesifikk HMS-forelesning. Oppmøte kreves for å få adgang til laboratorieøvelsene. Normalt vil denne forelesningen foregå i løpet av uke 35. Studentene er selv ansvarlige for å finne informasjon om undervisningsstart og informasjon om obligatoriske aktiviteter i emner via NTNU sine nettsider, spesielt Blackboard. Ta evt. kontakt med instituttet om noe er uklart. Informasjon om tidspunkt og innhold for obligatorisk aktivitet i semesteret vil bli annonsert av emneansvarlig ved semesterstart. Det kan bli aktuelt med adgangsbegrensning i laboratoriekurset hvis antall studenter blir større enn laboratorienes kapasitet.

Seks av ti teori- og regneøvinger kreves godkjent. Avsluttende skriftlig eksamen varer 5 timer. Ved utsatt eksamen eller eksamen som avholdes i et semester der emnet ikke blir undervist, kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Kun enkel kalkulator kan brukes under eksamen (hjelpemiddel kode D). NB! Laboratoriekurset i KJ1000 er forkunnskapskrav for opptak til flere emner. Det er derfor sterkt anbefalt å fullføre laboratoriekurset selv om andre deler av emnet ikke blir fullført.

Laboratoriekurset inneholder en praktisk prøve som karaktersettes. Denne karakteren vil telle 15% av sluttkarakteren i emnet. Detaljer om dette vil bli kunngjort ved starten av semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent laboratoriekurs
  • Godkjente øvinger

Mer om vurdering

Ved ny vurdering gjentas bare skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Biologi (BBI)
Biologi og kjemi (ÅBIKJ)
Bioteknologi (MBIOT5)
Geologi (BGEOL)
Kjemi (BKJ)
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)

Forkunnskapskrav

Studenter som ikke følger et av de seks studieprogrammene med KJ1000 som et obligatorisk emne, kan søke om adgang til emnet. Slik søknad må godkjennes av Institutt for kjemi av hensyn til adgangsbegrensning i laboratoriekurset.

Kursmateriell

Raymond Chang, Kenneth E. Goldsby, General Chemistry: The Essential Concepts, 7th edn, McGrawHill; Bjørn Hafskjold og Eva Madland, Laboratoriekurs i KJ1000 Generell kjemi, 4. utgave, 2017; Bjørn Hafskjold, Arbeidsbok i KJ1000 Generell kjemi, 2. utgave, 2017.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKKJ100 15.0
TMT4100 7.5 01.09.2007
TMT4106 7.5 01.09.2007
TMT4110 7.5 01.09.2007
TMT4115 7.5 01.09.2007
TMT4112 7.5 01.09.2009
KJ0001 7.5 01.09.2011
TALM1002 5.0 01.09.2018
TKJE1002 6.5 01.09.2018
TALM1013 5.0 01.09.2018
TALM1008 5.0 01.09.2018

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 15/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 85/100 D 18.12.2018 09:00 SL120 , Hall A , SL274
Vår ORD Oppgave 15/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 85/100 D 28.05.2019 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.