course-details-portlet

KJ1000 - Generell kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 20/100
Skriftlig eksamen 80/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet gir innføring i grunnleggende begreper, modeller og beregningsmåter i kjemi. Det omfatter kjemisk nomenklatur; kjemiske formler og reaksjonsligninger; kjemiske reaksjoner og støkiometri; kjemisk likevekt; atomer, molekyler og krystallinske stoffers oppbygning; atomstruktur, elektronkonfigurasjoner og bindingsteori; molekylstrukturer; det periodiske system; syrer, baser og bufferegenskaper; gassers og løsningers egenskaper; intermolekylære krefter; grunnleggende termodynamikk; reaksjonskinetikk; redoks-reaksjoner; elektrokjemi; og grunnleggende kjernekjemi.

Læringsutbytte

Etter avsluttet emne skal studenten kunne:
- Identifisere forskjellige kjemiske reaksjoner og utføre støkiometriske beregninger, samt beherske balansering av kjemiske ligninger og navnsetting for vanlige kjemiske forbindelser.
- Utføre beregninger for likevekter i gassblandinger og i vannløsninger, inklusive beregning av pH, løseligheter og kolligative egenskaper.
- Utføre enkle termodynamiske beregninger med grunnlag i kunnskap om entropi, entalpi og Gibbs fri energi og sette disse i sammenheng med kjemiske likevekter.
- Forstå prinsippene for galvaniske celler/batterier og elektrolyse og kunne bruke disse prinsippene i beregninger, også i kjemiske likevekter, samt kjenne til industrielle elektrolyseprosesser.
- Beskrive de ulike typene kjemisk binding og hvorfor disse oppstår, samt forklare grunnlaget for enkle molekylers struktur og geometri.
- Gjøre rede for reaksjonskinetikk for enkle kjemiske reaksjoner og kjenne igjen forskjellige typer reaksjoner og reaksjonsmekanismer ut fra hastighetslover og reaksjonsorden, samt kjenne til begrepet katalyse og vite hvordan dette påvirker reaksjonshastigheten.
- Kjenne de vanligste stoffklassene i organisk kjemi.
- Forklare det grunnleggende innen kjernekjemi, og forstå og beskrive ulike radioaktive spaltingsprossesser.
- Kunne gjennomføre enkle kjemiske eksperimenter i laboratoriet og beskrive resultatene gjennom laboratorierapporter.
- Sikkerhetsforelesningen og HMS-arbeid gjennom semesteret skal gi studentene en grunnleggende forståelse for hvordan man skal arbeide trygt og sikkert på laboratoriet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (6 timer per uke), øvinger (2 timer per uke) og laboratoriearbeid (ca. 10 timer per uke i 10 uker inklusive rapportskriving). Laboratoriekurset er obligatorisk. Før adgang til laboratoriet må HMS-kurs HMS0001 være gjennomført. Studentene er selv ansvarlige for å finne informasjon om undervisningsstart og informasjon om obligatoriske aktiviteter i emner via NTNU sine nettsider, spesielt Blackboard. Ta evt. kontakt med instituttet om noe er uklart. Informasjon om tidspunkt og innhold for obligatorisk aktivitet i semesteret vil bli annonsert av emneansvarlig ved semesterstart. Det kan bli aktuelt med adgangsbegrensning i laboratoriekurset hvis antall studenter blir større enn laboratorienes kapasitet.

Seks av ti teori- og regneøvinger kreves godkjent. Avsluttende skriftlig eksamen varer 5 timer. Ved utsatt eksamen eller eksamen som avholdes i et semester der emnet ikke blir undervist, kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Kun enkel kalkulator kan brukes under eksamen (hjelpemiddel kode D). NB! Laboratoriekurset i KJ1000 er forkunnskapskrav for opptak til flere emner. Det er derfor sterkt anbefalt å fullføre laboratoriekurset selv om andre deler av emnet ikke blir fullført.

Laboratoriekurset inneholder en praktisk laboratorieprøve som teller 20% av sluttkarakteren i emnet. Detaljer om dette vil bli kunngjort ved starten av semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent laboratoriekurs
  • Godkjente øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (80%) og en praktisk laboratorieprøve med skriftlig rapport (20%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved gjentak må kun skriftlig eksamen gjentas.
Tillatt hjelpemiddel på skriftlig eksamen: Typegodkjent kalkulator med tomt minne (Casio fx-82… (forskjellige varianter), Citizen SR-270X og Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30S).
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved ny vurdering gjentas bare skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Biologi (BBI)
Biologi og kjemi (ÅBIKJ)
Bioteknologi (MBIOT5)
Geologi (BGEOL)
Kjemi (BKJ)
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)

Forkunnskapskrav

Av emnets plasser er de forbeholdt studenter som har det som obligatorisk i sitt studieprogram, eventuelle restplasser tas opp i dialog med instituttet.

Kursmateriell

Raymond Chang, Kenneth E. Goldsby, General Chemistry: The Essential Concepts, 7th edn, McGrawHill; Bjørn Hafskjold og Eva Madland, Laboratoriekurs i KJ1000 Generell kjemi, 5. utgave, 2017; Bjørn Hafskjold, Arbeidsbok i KJ1000 Generell kjemi, 2. utgave, 2017.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKKJ100 15.0
TMT4100 7.5 01.09.2007
TMT4106 7.5 01.09.2007
TMT4110 7.5 01.09.2007
TMT4115 7.5 01.09.2007
TMT4112 7.5 01.09.2009
KJ0001 7.5 01.09.2011
TALM1002 5.0 01.09.2018
TALM1013 5.0 01.09.2018
TALM1008 5.0 01.09.2018
TALM1009 5.0 01.09.2019
MK102108 10.0
TMAT1002 7.5 01.09.2019
MK103112 10.0 01.09.2019
TKJE1002 10.0 01.09.2019
KJ1001 7.5 01.09.2020
TKJE1006 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2020

Forelesningstimer: 6
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 80/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 80/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU