MA0001 - Brukerkurs i matematikk A

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesterprøve 20/100
Skriftlig eksamen 80/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet skal, sammen med MA0002, gi tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i matematikk for studenter som har tenkt å fortsette med mindre matematikkrevende fag. Emnet omfatter funksjoner av én variabel, eksponential-, logaritme- og trigonometriske funksjoner, grenseverdier, kontinuitet, derivasjon og integrasjon med anvendelser, implisitt derivasjon og lineær approksimasjon.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har grunnleggende kunnskap om matematisk analyse av funksjoner av én reell variabel, herunder grenseverdier, kontinuitet og differensial- og integralregning. Studenten har mer inngående kjennskap til spesielle funksjoner, som eksponential-, logaritme- og trigonometriske funksjoner.

2. Ferdigheter. Studenten er i stand til å anvende sine kunnskaper om matematisk analyse til å løse enkle matematiske og naturvitenskapelige problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (80%) og midtsemesterprøve (20%). Midtsemesterprøven teller bare dersom den gir positivt utslag i den samlede vurderingen. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta emnet i sin helhet. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFMA001 7.5
MNFMA100 7.5
MA1101 6.0 01.09.2007
MA6101 6.0 01.09.2007
TMA4100 6.0 01.01.2009
MA0003 6.0 01.09.2009

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 80/100 D 04.12.2019 09:00
Høst ORD Semesterprøve 20/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.