TGB4100 - Geologi, innføring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesterprøve 20/100 D
Semesterprøve 20/100 D
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Jordens struktur, mineraler, og bergarter. Dannelse og deformasjon av bergarter og kontinenter. Magmatiske og metamorfe prosesser, platetektonikk, mineraler, forvitring, sedimentasjon, stratigrafi, geologisk tid. Øvinger med identifisering av mineraler, bergarter, tynnslippbilder, og fossiler. Tolkning av berggrunnsgeologisk kart og snitt. Tre åtte-timers feltøvinger med observasjon, tolkning, og kartlegging i Gauldalen, Tautra, og Agdenes.

Læringsutbytte

KUNNSKAP:
Kandidaten
- skal ha kunnskap om jordas struktur, mineraler, og bergarter.
- skal ha kunnskap om dannelse og deformasjon av bergarter og kontinenter ved platetektonikk.
- skal ha kunnskap om magmatisme, metamorfose.
- skal ha kunnskap om forvitring, erosjon, sedimentasjon, stratigrafi.
- skal ha kunnskap om jordens utvikling gjennom geologisk tid.
- skal ha nødvendig grunnlag for videregående og mer anvendte geologifag.

FERDIGHETER
Kandidaten
- skal kunne identifisere ca 100 ulike mineraler, bergarter, og fossiler.
- skal ha forståelse for geologiske prosesser.
- skal ha innsikt om at mange fakta i geologi er tolkninger som er gjenstand for diskusjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, obligatorisk feltundervisning. Obligatorisk feltkurs kan bli lagt til helg.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger, Ekskursjoner

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 60% og semesterprøver totalt 40%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen endres til muntlig eksamen.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Geologi (BGEOL)
Petroleumsfag (MTPETR)
Tekniske geofag (MTTEKGEO)

Kursmateriell

EENS1110-Lecture Notes av Stephen A. Nelson.
Bergarter og mineraler av Erik Schou Jensen.
Diverse kart og saker fra internett, inklusiv NGU.no.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOL1003 5.0 01.09.2007
MNGGEOL102 7.5 01.09.2008
SIG0501 7.5
TBA4100 3.7 01.09.2008
TGB4155 1.8 01.09.2008

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Semesterprøve 20/100 D
Høst ORD Semesterprøve 20/100 D
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 D 15.12.2017 09:00 D7, bygg 2 , Hall B , Datasal 10349, bygg 10 , D104, bygg 3
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.