ST0103 - Brukerkurs i statistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Deskriptiv statistikk. Sannsynlighetsregning, herunder regneregler for sannsynlighet, betinget sannsynlighet og uavhengighet, tilfeldige variabler, diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger, forventningsverdi, varians, todimensjonale sannsynlighetsfordelinger, kovarians og korrelasjon. Estimering, konfidensintervall og hypotesetesting. Sentralgrenseteoremet. Litt om enkel lineær regresjon.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har kjennskap til grunnleggnede begreper og teori innenfor sannsynlighetsregning, enkle sannsynlighetsmodeller og statistisk inferens. Videre kjenner studenten
til et mindre utvalg enkle statistiske metoder og disse metodenes forutsetninger.
2. Ferdigheter. Studenten kan anvende sin kunnskap om sannsynlighetsregning og statistisk
inferens til å gjenkjenne og analysere data fra enkle statistiske situasjoner innen naturvitenskap. Videre er studenten i stand til å kommunisere med en fagstatistiker om mer kompliserte
situasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Skriftlig avsluttende eksamen gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli
endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta emnet i sin helhet. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFST101 7.5 01.09.2009
MNFST001 7.5 01.09.2009
ST1101 3.7 01.09.2009
ST1201 3.7 01.09.2009
ST0202 7.5 01.09.2009
ST0101 3.7 01.09.2009
ST0201 3.7 01.09.2009
MNFSIB1 7.5 01.09.2009
ST6200 3.7 01.09.2009
ST6201 3.7 01.09.2009
TMA4240 7.5 01.09.2009
TMA4245 7.5 01.09.2009
SIF5060 7.5 01.09.2009
SIF5062 7.5 01.09.2009
MET1002 7.5 01.09.2019

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen INSPERA 100/100 C 07.12.2019 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.