course-details-portlet

ST0103 - Brukerkurs i statistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Deskriptiv statistikk. Sannsynlighetsregning, herunder regneregler for sannsynlighet, betinget sannsynlighet og uavhengighet, tilfeldige variabler, diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger, forventningsverdi, varians, todimensjonale sannsynlighetsfordelinger, kovarians og korrelasjon. Estimering, konfidensintervall og hypotesetesting. Sentralgrenseteoremet. Litt om enkel lineær regresjon.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har kjennskap til grunnleggnede begreper og teori innenfor sannsynlighetsregning, enkle sannsynlighetsmodeller og statistisk inferens. Videre kjenner studenten til et mindre utvalg enkle statistiske metoder og disse metodenes forutsetninger. 2. Ferdigheter. Studenten kan anvende sin kunnskap om sannsynlighetsregning og statistisk inferens til å gjenkjenne og analysere data fra enkle statistiske situasjoner innen naturvitenskap. Videre er studenten i stand til å kommunisere med en fagstatistiker om mer kompliserte situasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Skriftlig avsluttende eksamen gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta emnet i sin helhet. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFST101 7.5
MNFST001 7.5
ST1101 3.7
ST1201 3.7
ST0202 7.5
ST0101 3.7
ST0201 3.7
MNFSIB1 7.5
ST6200 3.7
ST6201 3.7
TMA4240 7.5
TMA4245 7.5
SIF5060 7.5
SIF5062 7.5
MET1002 7.5
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Lavere grad, redskapskurs

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Statistikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 04.12.2021 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL323 Sluppenvegen 14 1
SL319 Sluppenvegen 14 1
SL520 Sluppenvegen 14 9
SL274 Sluppenvegen 14 2
SL322 Sluppenvegen 14 1
SL415 Sluppenvegen 14 12
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 58
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 51
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU