course-details-portlet

TKP4581 - Kjemisk prosessteknologi, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 90/100
Muntlig eksamen 10/100 A

Faglig innhold

Fordypningsprosjektet er et selvstendig prosjektarbeidet hvor det kan velges oppgaver innen katalyse, kolloid og polymer kjemi, miljø- og reaktorteknologi eller prosess-system teknikk. Arbeidets detaljerte innhold vil være knyttet til pågående forskningsarbeid i gruppen eller, i samråd med faglærer, til problemstillinger knyttet til eksterne institusjoner som forskningsinstitutter eller industribedrifter. I prosjektarbeidet inngår en detaljert avgrensning av oppgavens omfang, litteraturstudium med grunnlag i forskningslitteraturen og annen relevant litteratur, utarbeidelse av tidsplan for arbeidet, eksperimentelt arbeid eler teoretiske studier, f.eks. moddellering, samt resultatvurdering og rapportering.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten: - Ha innsikt og dybdekunnskap innenfor sentrale deler av prosjektets fagområde. - Ha fått trening i selvstendig planlegging av forsknings- og utviklingsarbeid og systematisk bearbeiding og tolking av faglige data og informasjon. - Ha fått erfaring og trening i muntlig og skriftlig fremleggelse av resultatter fra forskningsarbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Individuelt eller gruppebasert laboratorie-/prosjektarbeid med veiledning. I prosjektet inngår en muntlig presentasjon som teller 10 % av karakteren på prosjektet.

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår arbeider/prosjekt 90% og muntlig presentasjon 10%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKP4511 7.5 HØST 2016
TKP4521 7.5 HØST 2016
TKP4531 7.5 HØST 2016
TKP4551 7.5 HØST 2016
TKP4561 7.5 HØST 2016
TKP4700 7.5 HØST 2016
TKP4710 7.5 HØST 2016
TKP4720 7.5 HØST 2016
TKP4730 7.5 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 90/100

Utlevering
15.11.2021

Innlevering
17.12.2021


08:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 10/100 A 09.12.2021
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 90/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 10/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU