course-details-portlet

TKP4581 - Kjemisk prosessteknologi, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Fordypningsprosjektet er et selvstendig prosjektarbeidet hvor det kan velges oppgaver innen katalyse, kolloid og polymer kjemi, miljø- og reaktorteknologi eller prosess-system teknikk. Arbeidets detaljerte innhold vil være knyttet til pågående forskningsarbeid i gruppen eller, i samråd med faglærer, til problemstillinger knyttet til eksterne institusjoner som forskningsinstitutter eller industribedrifter. I prosjektarbeidet inngår en detaljert avgrensning av oppgavens omfang, litteraturstudium med grunnlag i forskningslitteraturen og annen relevant litteratur, utarbeidelse av tidsplan for arbeidet, eksperimentelt arbeid eler teoretiske studier, f.eks. moddellering, samt resultatvurdering og rapportering.

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Prosjektet gir studenten kunnskap innen ett eller flere sentrale områder innen kjemiteknikk. Oppgaven er relater til katalyse, prosesssystemteknikk, kolloid- og polymerkjemi, miljøteknikk eller reaktorteknologi.

Ferdigheter:

Prosjektet skal studenten:

• Ha innsikt og dybdekunnskap innenfor sentrale deler av prosjektets fagområde.

• Ha fått trening i selvstendig planlegging av mindre forsknings- og utviklingsarbeid og systematisk bearbeiding og tolking av faglige data og informasjon.

• være i stand til å analysere resultatene og diskutere utfordringer og muligheter med de foreslåtte løsningene. Identifiser viktige aspekter for industriell gjennomførbarhet.

• kunne skriv en vitenskapelig rapport i henhold til standarder innen kjemiteknikk.

• Ha fått erfaring og trening i muntlig og skriftlig fremleggelse av resultatter fra forskningsarbeid.

Generell kompetanse:

• Etter å ha fullført emnet skal studenten ha detaljert kunnskap om den valgte kjemitekniske utfordringen. Studenten skal kunne bruke denne kompetansen i prosjekter der temaen er integrert som komponenter eller teknologielementer.

• Studentene skal forstå hvordan deres arbeid knytter seg til bærekraftig utvikling innen kjemiteknikk.

Læringsformer og aktiviteter

Individuelt eller gruppebasert laboratorie-/prosjektarbeid med veiledning. I prosjektet inngår en muntlig presentasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Presentasjon

Mer om vurdering

Sluttkarakteren i emnet er basert på skriftlig rapport. Muntlig presentasjon av prosjektet er obligatorisk før innlevering.

Estimert arbeidsmengde er 200 timer.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKP4511 7.5 HØST 2016
TKP4521 7.5 HØST 2016
TKP4531 7.5 HØST 2016
TKP4551 7.5 HØST 2016
TKP4561 7.5 HØST 2016
TKP4700 7.5 HØST 2016
TKP4710 7.5 HØST 2016
TKP4720 7.5 HØST 2016
TKP4730 7.5 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
04.12.2023

Innlevering
20.12.2023


07:00


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU