course-details-portlet

MATV3006 - Bacheloroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave + muntlig presentasjon
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave + muntlig presentasjon 100/100

Faglig innhold

Aktuelle problemstillinger skaffes gjennom studieprogrammets FoU-arbeid, eksterne samarbeidspartnere og fra studentenes egne forslag. Det gis innføring i prosjektplanlegging, forskning og utviklingsarbeid, rapportskriving, kildekritikk og presentasjonsmetodikk.

Læringsutbytte

Kunnskap: K1 Kandidaten kan planlegge og gjennomføre et prosjektarbeid etter forskningsetiske retningslinjer og grunnleggende prosjektstyringsprinsipper, K2 Kandidaten kan benytte fagkunnskap og ferdigheter som er tilegnet i studiet for å fordype seg i oppgavens temaområde, K3 Kandidaten kan benytte vitenskapelige databaser til litteratursøk og innhente annen relevant informasjon, K4 Kandidaten har kjennskap til forsknings- og innovasjonsarbeid som pådriver for bærekraftig utvikling i matsektoren

Ferdigheter: F1 Kandidaten viser kritisk refleksjon med hensyn til eget arbeid og kildebruk, F2 Kandidaten viser selvstendighet i sitt arbeid og samarbeidsevne overfor veiledere, medstudenter og samarbeidspartnere, F3 Kandidaten kan formidle arbeidet sitt på en vitenskapelig måte

Læringsformer og aktiviteter

Bacheloroppgaven gjennomføres i grupper på opp til 3 studenter. Gruppestørrelsen kan justeres i forhold til oppgaven og for å sikre gjennomførbarhet. Hver gruppe tildeles en hovedveileder. Hovedvekten av undervisningen foregår gjennom veiledning, i tillegg er det enkelte forelesninger (se faglig innhold). Arbeidstimer: Forelesninger (5 timer), Bacheloroppgave-seminar (6 timer), Selvstendig prosjektarbeid, inkludert skriving av oppgave (omlag 400 timer/student).

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Emnet har 3 obligatoriske arbeidskrav: Prosjektplan, Bacheloroppgave-seminar og en poster som presenterer oppgaven, hvorav alle må være bestått. Vurderingsgrunnlaget er den skriftlige bacheloroppgaven og muntlig presentasjon/eksaminering. Den skriftlige oppgaven danner hovedgrunnlaget for karakteren, men den muntlige presentasjonen/eksamineringen kan justere sluttkarakteren. Ved dokumentert betydelig misforhold mellom de enkelte studentenes bidrag, kan karakteren differensieres mellom gruppemedlemmene. Ny/utsatt eksamen etter nærmere avtale.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Matvitenskap, teknologi og bærekraft (MTMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i matvitenskap, teknologi og bærekraft (NTNU, Trondheim). Studenten kan ikke mangle mer enn 15 studiepoeng i forhold til normert studieprogresjon for å begynne på bacheloroppgaven.

Kursmateriell

Informasjon blir gitt ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMAT3004 15.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim , Trondheim

Fagområde(r)
  • Næringsmiddelfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave + muntlig presentasjon

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bacheloroppgave + muntlig presentasjon 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU