HMS ved Fakultet for naturvitenskap

HMS ved Fakultet for naturvitenskap

– Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 

HMS-kurs for ansatte ved NV-fakultetet

 

Gjennom å sikre de tilsatte gode, trygge og personlighetsutviklende oppgaver skal NTNU skape et arbeidsmiljø som stimulerer de tilsatte til å være kreative, konstruktive og kritiske. Arbeidsmiljøet skal fremme arbeidsevne, læring, helse og trivsel, og verne mot arbeidsrelatert sykdom, arbeidsulykker og miljøskadelig utslipp/avfall.

 

Mål for HMS-arbeid

Mål for NV-fakultetets HMS-arbeid er å utvikle en systematisk og kontinuerlig virksomhet med sikte på å:

 • Hindre skader på personell og utstyr
 • Sikre forsvarlig fysisk arbeidsmiljø
 • Hindre skadelige og uønskede utslipp
 • Fremme at hensyn til sikkerhet og miljø inngår i alt arbeid
 • Vise innad og utad at hensyn til sikkerhet og miljø er ivaretatt
 • Bidra til at HMS inkluderes og brukes aktivt i utdanningen
 • Dokumentere at relevante lover og forskrifter følges
 • Skape et godt psykososialt arbeidsmiljø med et kollektivt ansvar for alle medarbeidere
 • Klargjøre at det er et lederansvar å følge opp HMS-retningslinjene
 

Plan for HMS-arbeidet

HMS-arbeidet ved NV-fakultetet skal foregå systematisk i henhold til aktuelle lover og forskrifter som regulerer virksomheten. Dette gjelder både i forhold til studenter og ansatte, men også i forhold til ytre miljø. Det systematiske HMS-arbeidet gjennomføres ved hjelp av:

 • Årlig revidering av fakultetets HMS-rutiner
 • Informasjon om HMS-arbeidet via intranettsider
 • Kartlegging av arbeidsmiljøet i form av risikovurdering og HMS-runder
 • Det utarbeides årlige handlingsplaner innen HMS for å sette fokus på aktuelle tema
 • Verneombudsordning
 • Instituttene jobber aktivt for å få studentene med i HMS-arbeidet
 • Studentenes tillitsvalgte har anledning til å ta opp HMS-saker på institutt og fakultetsnivå
 • Håndtere farlig avfall forskriftsmessig for sikre indre og ytre miljø.
 • Samarbeid med HMS-avdelingen sentralt for bistand fra yrkeshygieniker, helsepersonell, fysioterapeut, oppfølging av sykmeldte osv.