Bærekraft ved Fakultet for naturvitenskap

Bærekraft ved Fakultet for naturvitenskap

Solceller og studenter ved lakseoppdrett. Foto

Fakultet for naturvitenskap (NV) bidrar til å skape et bærekraftig samfunn.

Kunnskap og teknologiutvikling gir muligheter til å finne svar på store spørsmål og utfordringer. Det er også en forutsetning for å sikre ivaretakelse av miljøet, bærekraftig verdiskaping, nok mat, energi og bedre helse.

Studieprogrammer på NV med sterkt fokus på bærekraft

Bærekraftmål FN for NV

Verden har gjennom FN blitt enige om 17 bærekraftsmål, og Fakultet for naturvitenskap bidrar særlig under mål

FNs bærekraftsmål 2 - utrydde sult. Illustrasjon logo FNs bærekraftsmål 3 - god helse. Illustrasjon logo FNs bærekraftsmål 4 - god utdanning. Illustrasjon logo FNs bærekraftsmål 7 - ren energi for alle. Illustrasjon logo FNs bærekraftsmål 9 - innovasjon og infrastruktur. Illustrasjon logo
FNs bærekraftsmål 12 - ansvarlig forbruk og produksjon. Illustrasjon logo FNs bærekraftsmål 13 - stoppe klimaendringene. Illustrasjon logo FNs bærekraftsmål 14 - liv under vann. Illustrasjon logo FNs bærekraftsmål 15 - liv på land. Illustrasjon logo

Dette gjør vi gjennom å gi relevante utdanninger, utvikle god forskningsbasert kunnskap og bidra til bærekraftig forvaltning av naturressursene og teknologisk verdiskaping. NV former gjennom de kandidatene vi uteksaminerer, morgendagens samfunn og løser nåværende og kommende globale utfordringer.

 


Industriell kjemi og bioteknologi

Industriell kjemi og bioteknologi

To studenter i laben. Foto

5-årig sivilingeniør/masterprogram som undervises på norsk.

Utdanningen bidrar til kunnskap for et bærekraftig samfunn ved å lære studentene om

 • Fremtidens energiløsninger, som biodrivstoff, solceller og brenselsceller
 • Nye og innovative medisiner og legemidler
 • Renseteknologi som sikrer rent vann og reduksjon av utslipp
 • Bærekraftig matproduksjon og nye produkter basert på råstoff fra havet
 • Teknologi for CO2-fangst
 • Energieffektive produksjonsprosesser
 • Løsninger for resirkulering og minimal produksjon av biprodukter og annet avfall

Studieprogrammets nettsider (på engelsk)

Kontakt: Sigurd Skogestad

Sted: Trondheim

Materialteknologi 5-årig

Materialteknologi

To forskere i smeltehallen i beskyttelsesutstyr. Foto

5-årig sivilingeniør/masterprogram som undervises på norsk.

Utdanningen bidrar til kunnskap for et bærekraftig samfunn ved å lære studentene om

 • Utvikling av bærekraftige materialer
 • Hvordan man lager kostnadseffektive solcellepaneler
 • Metoder for å minske CO2-utslipp

Studieprogrammets nettsider

Kontakt: Frode Seland

Sted: Trondheim

Miljøtoksikologi og naturmiljøkjemi

Miljøtoksikologi og naturmiljøkjemi

To glade studenter i laben. Foto

2-årig masterprogram som undervises på engelsk (Environmental Toxicology and Chemistry).

Utdanningen bidrar til kunnskap for et bærekraftig samfunn ved å lære studentene om

 • Nivåer og effekter av miljøgifter i organismer
 • Miljøovervåkning av organiske og uorganiske toksiske forbindelser
 • Hvordan marint liv påvirkes av mikroplast
 • Interaksjon av miljøgifter med andre stressorer (f.eks. endringer i klima)
FNs bærekraftsmål 1 - utrydde fattigdom. Illustrasjon logoFNs bærekraftsmål 2 - utrydde sult. Illustrasjon logoFNs bærekraftsmål 3 - god helse. Illustrasjon logo FNs bærekraftsmål 6 - rent vann og gode sanitærforhold. Illustrasjon logoFNs bærekraftsmål 7 - ren energi for alle. Illustrasjon logoFNs bærekraftsmål 9 - innovasjon og infrastruktur. Illustrasjon logoFNs bærekraftsmål 10 - mindre ulikhet. Illustrasjon logoFNs bærekraftsmål 11 - bærekraftige byer og lokalsamfunn. Illustrasjon logoFNs bærekraftsmål 12 - ansvarlig forbruk og produksjon. Illustrasjon logoFNs bærekraftsmål 14 - liv under vann. Illustrasjon logoFNs bærekraftsmål 15 - liv på land. Illustrasjon logoFNs bærekraftsmål 17 - samarbeid for å nå målene. Illustrasjon logo

Studieprogrammets nettsider (på engelsk)

Kontakt: Åse Krøkje

Sted: Trondheim

Naturresursforvaltning

Naturressursforvaltning

Student tar et bilde på en høyde med utsikt over fjord og berg. Foto

2-årig masterprogram som undervises på engelsk (Natural Resources Management).

Utdanningen bidrar til kunnskap for et bærekraftig samfunn ved å lære studentene om

 • Forvaltning av naturresurser i forskjellige miljøer
 • Økonomiske og sosiale aspekter ved naturresursforvaltning
 • Tverrfaglig samarbeid for å løse fremtidens utfordringer
FNs bærekraftsmål 6 - rent vann og gode sanitærforhold. Illustrasjon logoFNs bærekraftsmål 7 - ren energi for alle. Illustrasjon logo

Studieprogrammets nettsider (på engelsk)

Kontakt: Thor Harald Ringsby

Sted: Trondheim

MSOCEANS tekst

Ocean Resources

Tre studenter som studerer fisk på en båt. Foto

2-årig masterprogram som undervises på engelsk.

Utdanningen bidrar til kunnskap for et bærekraftig samfunn ved å lære studentene om

 • Økosystemforståelse
 • Bærekraftig havbruk
 • Bærekraftig fangst av marine bioressurser
 • Marin bioteknologi
 • Sjømat foredling
FNs bærekraftsmål 2 - utrydde sult. Illustrasjon logoFNs bærekraftsmål 3 - god helse. Illustrasjon logoFNs bærekraftsmål 4 - god utdanning. Illustrasjon logoFNs bærekraftsmål 7 - ren energi for alle. Illustrasjon logoFNs bærekraftsmål 7 - ren energi for alle. Illustrasjon logoFNs bærekraftsmål 12 - ansvarlig forbruk og produksjon. Illustrasjon logoFNs bærekraftsmål 14 - liv under vann. Illustrasjon logo

Studieprogrammets nettsider (på engelsk)

Kontakt: Kjell Inge Reitan

Sted: Trondheim

Havbruksingeniør

Havbruksingeniør

Bilde fra drone over anlegg for lakseoppdrett. Foto

3-årig ingeniør/bachelorprogram som undervises på norsk.

FNs bærekraftsmål 14 - liv under vann. Illustrasjon logo

Studieprogrammets nettsider

Kontakt: Rolf Erik Olsen

Sted: Trondheim

Materialteknologi, ingeniør

Materialteknologi, ingeniør

To forskere som viser frem et batteri. Foto

3-årig ingeniør/bachelorprogram som undervises på norsk.

Utdanningen bidrar til kunnskap for et bærekraftig samfunn ved å lære studentene om

 • Miljøpåvirkning og energibruk i produksjon av ulike materialer
 • Miljømessige, økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av material- og prosessvalg
 • Enkle livsløpsanalyser, ta mer bærekraftige valg og diskutere valgene
 • Tekniske, økonomiske og sosiale aspekter ved resirkulering av materialer

Studieprogrammets nettsider

Kontakt: Roald Lilletvedt

Sted: Trondheim

Biologi

Biologi

Student som ser på planter under eksamen. Foto

3-årig bachelorprogram som undervises på norsk.

Studieprogrammets nettsider

Kontakt: Elin Kjørsvik

Sted: Trondheim

Biomarin innovasjon

Biomarin innovasjon

Bilde fra drone over anlegg for lakseoppdrett. Foto

3-årig bachelorprogram som undervises på norsk.

Utdanningen bidrar til kunnskap for et bærekraftig samfunn ved å lære studentene om:

 • Marinbiologi og økologi
 • Økologisk samspill i havet
 • Bærekraftig akvakultur med fokus på fiskevelferd
 • Bærekraftig utnyttelse av marine ressurser
 • Innovativ prosessering av sjømat
 • Nyskapingsbehov i marin næring
 • Arbeidspraksis i bedrift
 • Hvordan skape egen bedrift 
 • Næringslivskontakt
FNs bærekraftsmål 9 - innovasjon og infrastruktur. Illustrasjon logoFNs bærekraftsmål 14 - liv under vann. Illustrasjon logo

Studieprogrammets nettsider

Kontakt: Birgitte Paulsen Torset

Sted: Ålesund

Matteknologi studier

Matvitenskap, teknologi og bærekraft

Studier i laben for matteknologi. Foto

3-årig bachelorprogram som undervises på norsk.

FNs bærekraftsmål 2 - utrydde sult. Illustrasjon logoFNs bærekraftsmål 3 - god helse. Illustrasjon logoFNs bærekraftsmål 4 - god utdanning. Illustrasjon logoFNs bærekraftsmål 6 - rent vann og gode sanitærforhold. Illustrasjon logoFNs bærekraftsmål 12 - ansvarlig forbruk og produksjon. Illustrasjon logoFNs bærekraftsmål 14 - liv under vann. Illustrasjon logo

Studieprogrammets nettsider

Kontakt: Anita Nordeng Jakobsen

Sted: Trondheim

 

NTNU Bærekraft logo og tekst

NTNU Baerekraft logo

NTNU Baerekraft er et tematisk satsningsområde som sørger for at NTNU bidrar med forskning for en bærekraftig samfunnsutvikling. Bærekraft omfatter miljømessige, økonomiske og sosiale forhold.

Blogger om bærekraft fra NTNU TechZone


Blogginnlegg om bærekraft