Science governance

Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Science governance

Vår forskningsgruppe setter et kritisk lys på styring av vitenskap, likestilling i akademia, og universitetspolitikk. 

Illustrasjonsfoto: Zebrafisk med nanopartikler

Vi undersøker vitenskapens rolle i policy-utforming, og styring av tekno-vitenskapelige nyvinninger og kunnskapsproduksjon. Vår hovedmålsetning er å bidra med kunnskap om hvordan ulike aktører styrer endringer innen forskning og utvikling. Vår aktivitet innebefatter viktige tema som mangfold og kjønnsperspektiv, demokrati og deltakende prosesser, styring i teknologiutvikling, og tverrfaglighet. For tiden fokuserer gruppen primært på ansvarlig forskning og innovasjon (Responsible Research and Innovation – RRI), et forskningspolitisk virkemiddel der grunntanken er å sikre at vitenskap og teknologier utvikles i samsvar med samfunnets verdier og behov.

Vi samarbeider ekstensivt med relevante, og ledende forskningsfellesskap, både nasjonalt og internasjonalt, og vi overfører forskningsbasert innsikt vedrørende vitenskap og samfunn gjennom aksjonsforskning.

 


Aktive prosjekter

Aktive prosjekter

Bio-degradable Li-ion Battery Anodes 

The BIOBATT project is funded by Research Council of Norway  through the Nano 2021 program.

The main aim of the project is to build a full cell Li-ion battery with an anode based on diatom frustules and water soluble binders combined with a commercially available cathode, which can outperform current state of the art Li-ion batteries. By using readily available and naturally occurring silica nanostructures which require minimum pretreatments, and replacing PVDF with water soluble alginate binders, the battery production may be performed with considerably lower environmental impact, at a lower price and with less electricity consumption. The project has an interdisciplinary, responsible research and innovation (RRI) approach that anticipates and assesses potential implications (e.g. to society, economy, health, or the environment) and societal expectations with regard to the science and innovation on LIBs, with the aim to foster the design of inclusive, and sustainable research and innovation.

Lead on RRI in this project: Marianne Ryghaug. PI: Govert Valkenburg

Digitalization of the Road Sector and the Role of Driving 

The DRIVERS project is funded by the Research Council on Norway through the Transport 2025 program.

The primary goal of DRIVERS is to investigate how a digitized and automated transport sector affects drivers, driving behavior and practices. One of the work packages aims at developing dimensions of Responsible Research and Innovation (RRI) in practice while working to build socially robust knowledge about automated vehicles. The WP explores possible impacts and implications that may otherwise remain uncovered and serve as an entry point for reflecting on underlying purposes, motivations, what is known and unknown; risks, assumptions and dilemmas.

The project involves a strong network of international scholars as well as key actors in the digitalization and automation of the Norwegian transport sector, such as Norwegian Public Roads Administration (NPRA), the Norwegian Road Transport Association (NRTA), the Norwegian Automobile Association (NAF), Kolumbus, Forus Næringspark, AtB, NITO, Stavanger municipality). See https://driversproject.org/ for more info

Lead on RRI WP: Marianne Ryghaug
Project leader of DRIVERS project: Tomas Moe Skjølsvold

Kjønnsbalanse nedenifra – mot et kjønnsbalansert NTNU 2025.

Finansiert av: NFR gjennom Balanseprogrammet 2015-2018

En viktig del av RRI er et kjønnsperspektiv på forskning, samt fokus på kjønnsbalansen i forskning.  Prosjektet 'Likestilling nedenifra' fokuserer på kjønnsbalanse i akademia. Gjennom et aksjonsforskningsperspektiv kombinert med tradisjonell forskning søker prosjektet kunnskap om hva som bidrar til bedre og mer inkluderende miljøer for både kvinner og menn innenfor akademia. 

Følg linken for å lese mer på prosjektets hjemmeside

Res publica. Responsibility, practice and the public good

Finansiert av: NFR gjennom satsingen for digitalt Liv, 2017-2020

For å styrke RRI-arbeidet innen Senter for Digitalt liv i Norge (DLN) har forskningsrådet bevilget midler til et følgeforskningsprosjekt; «Res Publica. Responsibility, practice, and the public good». Dette spør hva samfunnsansvar kan bety i praksis i et bioteknologisenter som skal bygges opp i en dynamisk sosio-politisk styringssammenheng som er preget av blant annet fragmentering, globalisering og usikkerhet. Prosjektet skal begynne med å kartlegge og analysere ‘res publica’ i DLN og dets forskningsprosjekter. Det tvetydige ‘res publica’ konseptet, som kan oversettes med «offentlige anliggender», omfatter både offentlige problemer (public issues) og offentlige goder (public good). Forskningen vår belyser hvordan res publica ivaretas (eller ikke) og hvordan RRI-aktiviteter konkret kan være nyttige for å hjelpe til med å fremme og ivareta offentlige anliggender. Med utgangspunkt i resultatene av denne første fasen skal prosjektet etter utvikle seg til å involvere andre aktører som kan være relevante for å fremme samfunnsansvar med hensyn til offentlige anliggender i DLN, slik som innovasjonsaktører og politiske myndigheter.  

Prosjektet bruker både tradisjonelle kvalitative forskningsmetoder som intervjuer, og aksjonsforskningsmetoder. Samarbeidspartnere er Institutt for tverrfaglige kulturstudier (NTNU), Senter for teknologi, innovasjon, og kultur (UiO), og Senter for vitenskapsteori (UiB).

Les mer om prosjektet her

 

 

 

Supporting the Development of Territorial Responsible Research and Innovation

TeRRItoria is funded within H2020's SwafS-14-2018.

The overall objective of the project is to experiment with the adoption of Responsible Research and Innovation (RRI) approaches in European regional and territorial R&I systems. The project is led by the South East European Research Centre (SEERC) and our local partner here in Trondheim is the Trøndelag county council (https://www.trondelagfylke.no/english/).

This project researches what transdisciplinarity mean in the context of Norwegian biotechnology research.

Biotechnology is a wide-ranging field receiving substantial policy attention and is a site where research policy expectations of disciplinary transgression are clearly articulated.

The project study transdisciplinarity in the context of the national biotechnology research centre Digital Life Norway (DLN) (https://digitallifenorway.org/gb/). DLN was established in 2015 as a part of a strategic initiative from the Norwegian Research Council. The aim of the initiative was to “create economic, societal and environmental value in Norway from biotechnological research and innovation, by encouraging transdisciplinary research” (RCN 2014:4). DLN represents a huge public investment of around 50 million Euros, consisting of 17 large research projects and 19 associated partner projects. DLN thus represents a place where policy meets practice, making it an interesting research site for understanding what disciplinary transgression can mean in Norwegian biotechnology.

The research project spans a multitude of questions regarding interdisciplinarity, transdisciplinarity, convergence, and Responsible Research and Innovation (RRI), such as 'What kind of research practices are generated through policy expectations of disciplinary transgression?', 'How to transform scientists understanding of science-society relations when teaching RRI?', as well as questions regarding the implications of increasing demands of digitalization and value creation in this context.

Contact person: Maria Bårdsen Hesjedal

Avsluttede prosjekter

Avsluttede prosjekter

Performing ELSA. Governance of and governmentality in biotechnology and nanotechnology research (PerformE)

Finansiert av: NFR gjennom ELSAprogrammet 2014-2017

Når bioteknologer og nanoteknologer søker penger fra forskningsrådet, må de beskrive hvordan de implementerer RRI i deres prosjekter. I prosjektet «Performing ELSA. Governance of and governmentality in biotechnology and nanotechnology research (PerformE)» undersøker vi hvordan forskere opplever slike krav. Ser forskere selv behov for å gjøre ting annerledes i deres hverdag? Hva betyr ansvarlighet for dem og hva er deres fortolkning av etiske, rettslige, og sosiale aspekter av deres forsking? I PerformE setter vi søkelyset på betingelsene av kunnskapsproduksjon og belyser forholdet mellom styring av forskning og forskeres selv-disiplinering. Prosjektet føyer seg slik inn i vår generell forskningsinteresse for styring av forskning og teknologi, demokratisering, og samfunn.

 

Sosial robuste solar celler (SoRoSol)

Finansiert av NFR programmene: NANO 2021 og ELSA, fra 2010 - 2015

Målet til prosjektet “Sosial robuste solar celler (SoRoSol)” var å oppnå sosialt robust utvikling av solcelle-teknologi. SoRoSol har vært et integrert prosjekt. Det betyr at prosjektet har vært preget av et tett, tverrfaglig samarbeid mellom forskjellige disipliner som i SoRoSols tilfelle var: Materialvitenskap, vitenskaps- og teknologistudier (STS), anvendt etikk og industriell økologi. Den materialvitenskapelige delen av SoRoSol-prosjektet arbeidet med å utvikle nye materialer til solceller. Målet var å finne fram til de materialene som egner seg best til mellombåndsolceller. Den integrerte delen av prosjektet skulle studere aktører som potensielt er engasjert i solcelleteknologier og deres interesser og argumenter knyttet til slike teknologier for å bringe inn slike innsikter i utviklingsprosessene omkring solceller slik at de blir relevante på laboratorienivå. Dette har vært gjennomført ved etnografisk feltarbeid, tverrfaglig utveksling gjennom månedlige prosjektmøter for å muliggjøre intervensjon, intervjuer med norske solforskere, og dialogmøter om framtidig bruk med eksperter på anvendelser av solceller. Et viktig resultat av dette var en utvidelse av listen over krav som brukes i valg av nye materialer. Vi oppnår et mer sosialt robust materialvalg når dette også tar hensyn til og er forståelige for framtidige brukere av materialene. Her ble dialogmøtene der SoRoSol-prosjektdeltakere hadde samtaler med eksperter på solenergi i arkitektur, bygninger, og politikk, og med andre eksperter på energibruk i Norge. Disse møtene ga nyttig input til arbeidet med å utvide listen over kriterier for materialvalg. 

Følg linken for å lese om prosjektet

FIT4RRI

Funded by EU Horizon 2020, 2017-2020

The Department of Interdiciplinary Studies of Culture is a proud partner in the comprehensive EC project; FIT4RRI. This project moves from the basic assumption that there is a serious gap between the potential role Responsible Research and Innovation (RRI) and Open Science (OS) could play in helping Research Funding and Performing Organisations (RFPOs) to manage the rapid transformation processes affecting science (especially the science-in-society aspects) and the actual impact RRI and OS are currently having on RFPOs, research sectors and national research systems.

FIT4RRI is precisely intended to contribute to bridging this gap, promoting viable strategies to render institutional changes in RFPOs. The project, in particular, will act on two key factors necessary for RFPOs to activate institutional changes towards RRI and OS: Enhanding compences and skills; and institutional embedding. Under FIT4RRI, Responsible Research and Innovation and Open Science are understood as both a strategic framework, and a set of practical instruments and knowledge, overall oriented to better align the process and outcomes of Research & Innovation with the values, needs and expectations of the European Research Area (ERA) and in general the European society.

person-portlet