LIM: Language, Integration, Media

LIM: Language, Integration, Media

""

 

LIM (Language, Integration, Media) har utviklet innovative og engasjerende læremidler for norske elever og elever med migrantbakgrunn, med formålet å bidra til både integrering og akademiske prestasjoner. LIM har utviklet følgende kurs:

 • Et nettbasert kurs, Norsk for ungdom, innen norsk som andrespråk, med unge migranter som målgruppe.
 • Et samfunnsfagskurs, Vi er alle vandrere, som oppfordrer til kritisk tenkning om migrasjon, tilpasset elever i videregående skole med og uten migrantbakgrunn. Kurset inkluderer et opplegg der elevene arbeider med digitale fortellinger, og det er lagt opp til samarbeid mellom elever med og uten migrantbakgrunn.

Prosjektet har basis ved Institutt for språk og litteratur. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) gjennom programmet Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT) i perioden 2017 – 2020, med støtte fra Orkdal Kommune, Trondheim Kommune og Trøndelag fylkeskommune. LIM-forskerne har arbeidet tett med lokale skolepartnere i utviklingen av kursene.

 

 


Utviklede kurs og ressurser

Utviklede kurs og ressurser

""

 

Kurset Norsk for ungdom er tilgjengelig her

Norsk for ungdom er et nettbasert kurs spesielt rettet inn mot ungdom med flyktningebakgrunn i alderen 18 - 25 år. Kurset starter på begynnernivå A1, dekker elementær nivå A2 og går et stykke inn i mellomnivå B1. (Kodene refererer til Det felles europeiske rammeverket for språk.) Totalt inneholder kurset 18 kapitler, hvert av dem har 4 delkapitler.

Kurset kan også lastes ned som bok i PDF-format, tilgjengelig for nedlasting her. Det er også utviklet flere filmer og interaktive oppgaver til kurset.

 

 

""

Vi er alle vandrere er et tverrfaglig kurs for dybdelæring om migrasjon som fremmer kunnskap om lokale, globale og historiske forutsetninger for møter mellom mennesker i Norge i dag. Vi er alle vandrere utvikler fagstoff med en perspektivrikdom som gir elevene mulighet til å se geografiske og historiske sammenhenger i et kritisk lys. Kurset kan gjennom et aktivt opplegg for undring og utforsking bidra til identitetsutvikling og fellesskap lokalt, med et globalt perspektiv på bærekraft og demokratisk deltaking. Tema som inngår er urfolksspørsmål, kolonisering, avkolonisering, migrasjon og kvalitative forskningsmetoder fra samfunnsfag historie og geografi, og fortellinger og digital literacy fra norskfaget (tilpasses terminologi i Fagfornyelsen).

Gjennom møter mellom elevene blir flukt og migrasjon som sosiale fenomen knytte til livet her og nå. Samarbeid mellom voksenopplæring gir muligheter for at alle elevene kan få innblikk i andres erfaringer med migrasjon i verden i dag, og andres kunnskap om globale og historiske forhold som påvirker migrasjon som fenomen.

Elevsiden for kurset er tilgjengelig her

Lærersiden for kurset er tilgjengelig her

 

""

Last ned Vandrere gratis for PC her

I 'Vandrere' spiller elevene - i par eller små grupper - igjennom oppgaver basert på elevenes ulike bakgrunner. Hovedformålet med spillet er at elever med ulik bakgrunn - minoritetsbakgrunn eller ikke - kan bli kjent med hverandre og hverandres kultur på en morsom og enkelt tilgjengelig måte. Designprinsippene som danner bakgrunnen for spillet inkluderer:

 • Fremme samarbeid: Oppgavene i spillet er utviklet for å fremme samarbeid både i og mellom grupper i klasserommet
 • Gjensidig avhengighet: For å løse oppgavene, kreves kunnskap om språk og kulturer fra ulike land.
 • Respektfull representasjon: Karakterene i spillet har ulike etniske og kulturelle bakgrunner, og er designet for å unngå stereotyper.
 • Forskningsbasert: Spillet er utviklet av forskere og utviklere ved NTNU, i samarbeid med lokale skolepartnere.
 • Praktisk gjennomførbart: Spillet kan gjennomspilles i løpet av en skoletime.

 

Arbeidspakker

Arbeidspakker

Integrering er en overordnet arbeidspakke som forsker på integrering, med fokus på elevers og læreres tanker om dette. Fokusgrupper og individuelle intervjuer er gjennomført med lærere i videregående skole og voksenopplæring, og med elever med og uten migrantbakgrunn.

LearnNowYouth er en arbeidspakke som utvikler språkressurser innen norsk for andrespråk for minoritetsungdom, tilpasset målgruppens ønsker og behov. Arbeidspakken har utviklet nettkurs, lærebok, filmer og interaktive oppgaver.

 

Et samfunnsfagkurs for kritisk tenking omkring migrasjon og integrasjon for elever med ulik erfaringsbakgrunn. Elever fra voksenopplæring og videregående skole etablerer faglige møteplasser – og skaper felles digitale læringsplattformer.

Ved å skape små, nære fortellinger åpnes feltet for større sammenhenger – og dypere læring. Hvilke verdier har vi egentlig felles – og hvordan er det mulig å oppnå gjensidig respekt mellom individer? Hvilke handlinger og holdninger bygger trygge samfunn, for gamle og unge medborgere?
 
Fenomenet migrasjon ses gjennom nye blikk, som innenforskap og utenforskap for majoritets- og minoritetsbefolkninger:
·         Migrasjon – et lokalt og et globalt fenomen – det små i det store.
·         Reiser – i tid, rom og rolle – utvider våre verdener, og kan bringe oss nærmere hverandre.
·         Møter – skaper nye perspektiv, gjensidig forståelse – bedre kunnskap om eget verdigrunnlag.
 
Elevene utforsker hverandres erfaringer, og utvikler faglige begreper som er nyttige for å begripe verden, og å gripe egen hverdag.

Kan digital teknologi støtte integrering og læring? Hvilke muligheter og utfordringer ligger det i å bruke IKT i tverrkulturelt læringssamarbeid?

Det er noen av spørsmålene vi undersøker i arbeidspakke 4: Digitac. Fokuset på digital teknologi har flere årsaker. For det første er digital kompetanse en av fem basisferdigheter i norsk læreplan, og læres best når det integreres i annen undervisning. For det andre gir IKT mulighet til å uttrykke både i andre format enn rent skriftlig og muntlig, og kan slik være en måte å stimulere både skaperglede og eierskap til egne fortellinger. Vi har også latt oss inspirere av spill- og fanfellesskap som har vist imponerende entusiasme i å skape og dele kunnskap ved hjelp av digitale plattformer. Vi har ingen illusjoner om at slike interessefellesskap uten videre kan gjenskapes i institusjonelle settinger som et klasserom, men mener like fullt at vi har noe å lære av måten de bruker teknologi for å skape samhold på tvers av kulturer.

Digitac skal både forske og utvikle kurs i multimodal historiefortelling som en del av Vi er alle vandrere, og for spilldesignworkshopper vi arrangerer i samarbeid med blant annet Falstad senteret.

 

 • Forskningsspørsmål:
  • Hvordan kan digital teknologi brukes for å styrke læring og integrasjon i klasseromsaktiviteter?
  • Hvordan kan digital teknologi støtte læringssamarbeid og samhold på tvers av kulturer?

Partnere

Partnere

LIM-prosjektet samarbeider med følgende internasjonale partnere:

 • Dr. Claudia Schneider, Anglia Ruskin University
 • Dr. Yongcan Liu, University of Cambridge
 • Professor Madeleine Arnot, University of Cambridge
LIM-prosjektet samarbeider med UNICEF Norge, samt videregående skoler og voksenopplæring i fylket.

Publikasjoner (under oppdatering)

Publikasjoner (under oppdatering)

Kjelaas, Irmelin; Åsta, Øvregaard; Ommeren, Rikke van.
LearnNoWYouth – et webbasert norskkurs for ungdom. NORDAND; 2019-05-27 - 2019-05-29 NTNU

Kristensen, Guro Korsnes; Kjelaas, Irmelin; Ringrose, Priscilla. 
"Mothering" and "othering": Being a teacher of Newly Arrived Adolescent Migrants. NERA 2019 Education in a Globalized World; 2019-03-05 - 2019-03-08

Ringrose, Priscilla; Skotnes, Christian Engen. Dear Migrant: Assimilation, Segregation and Exceptionalism in Letters from Norwegian Adolescents to their Peers”, NERA 2019 Education in a Globalized World; 2019-03-05 - 2019-03-08 - Uppsala, Sweden

Ringrose, Priscilla. Do you believe in integration? NTNU rektor meeting, Trondheim, Norway. 20.10.2017

Ringrose, Priscilla. LIM - Aims and Challenges. Kilden meeting, Trondheim, Norway. 26.04.2018

Ringrose, Priscilla and Grut, Gunnar. LIM - Interventions in Integration. University of Caen
leadership, Trondheim, Norway. 23.05.2018.

Svendsen, Stine H. Bang. Indigenous land, colonization and migration in the classroom. University of Bergen, Center for Gender Studies, Native-immigrant-refugee symposium. 28.-29.08.2019

Svendsen, Stine H. Bang. and Eriksen, Kristin Gregers. Engaging the colonial baseline to make room for indigeneity. University of Tromsø, Indigeneity & Education Conference 26.-27.09.2019

Svendsen, Stine H. Bang. Language, Integration, Media. Pedagogikk i lærerutdanning , Selbu, Norway. 20.10.2017.

Svendsen, Stine H. Bang. «Are we all migrants? Reframing local knowledge to address diversity». Decolonial Entanglements, Trondheim, Norway. 12.09.2018.

Øygardslia, Kristine. The Wanderer: Game Design Strategies for Promoting Inclusion Through Play. DiGRA 2019: Social Justice Tactics in Today's LudoMix ; Kyoto, Japan. 2019-08-06 - 2019-08-06.

Øygardslia, Kristine; Shin, Juhyung; Lærke Weitze, Charlotte. The educational potential of visual novels: Principles for design. Replaying Japan 2019; Kyoto, Japan. 2019-08-09 - 2019-08-11.

Øygardslia, Kristine. LIM: Language, Integration, Media. Ochanomizu University, Tokyo, Japan. 27.11.2018.

Øygardslia, Kristine. Innovasjon i prosjektet LIM. Innovasjon i offentlig sektor. 06.03.2019.

Øygardslia, Kristine. The Wanderer. IMTEL innovation day. 07.05.2019.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med prosjektleder:
Priscilla Ringrose, Institutt for språk og litteratur

For informasjon om de enkelte arbeidspakkene, ta kontakt med arbeidspakkens leder:
Integrering: Priscilla Ringrose, Institutt for språk og litteratur
LearnNowYouth: Åsta Øvregaard, Institutt for språk og litteratur
Vi er alle vandrere: Gunnar Grut, Institutt for lærerutdanning
Digitac: Kristine Ask, Institutt for tverrfaglige kulturstudier