Studenters skriving

Forskning – Institutt for lærerutdanning

Studenters skriving

Forskning på skriving i høyere utdanning viser at mange studenter strever i møtet med kravene til akademisk skriving. Den viser også at deres lærere kan mangle kompetanse i det å undervise i og veilede skriving. I tillegg mangler de ofte tid til å gi den skriveopplæringa de ønsker og til å utveksle erfaringer med kolleger. Dette viser at det er behov for et økt fokus på dette forskningsfeltet.

Forskningsgruppa «Studenters skriving» er en gruppe ansatte ved Institutt for lærerutdanning, NTNU, som knytter deler av sin forskning til ulike former for, og aspekter ved, studentskriving. Vi er primært opptatt av lærerstudenters skriving, men ser dette også opp mot skriving i høyere utdanning generelt. Vi ønsker å styrke deltakernes metodiske og teoretiske kompetanse på forskningsfeltet i tillegg til å utvide kjennskapen til empiriske studier om skriving i høyere utdanning.  Dette gjøres gjennom jevnlige møter og seminarer. Forskningsgruppa er en del av forskningsmiljøet «Faglig literacy i skole og lærerutdanning» ved ILU/NTNU.

Gruppa fokuserer primært på lærerstudenters skriving – og prosessene som fører fram til tekstene deres. Oppmerksomheten rettes mot akademisk skriving generelt og mer fagspesifikke skrivekonvensjoner spesielt. Det kan dreie seg om studier av semesteroppgaver, FoU-oppgaver, masteroppgaver, artikkelannoteringer, loggskriving etc. – det man ofte benevner «akademisk literacy». I tillegg kan studenttekster i andre medieformat og sjangrer være aktuelle data for våre analytiske blikk – for eksempel digitale fortellinger og bloggnotater samt ulike sjangrer som er relevante for lærerprofesjonen. Ikke minst kan forskerblikket rettes mot det å bruke skriving i læringsprosessen.

Gruppa er et forum der man blant annet kan:

  • finne samarbeidspartnere for mindre prosjekt
  • hjelpe hverandre med å videreutvikle undervisnings- eller utviklingsprosjekt til et forskningsprosjekt
  • dele erfaringer og materiale – og ha analyseseminar rundt deler av datasett
  • legge fram prosjektskisser, utkast til konferanseinnlegg eller artikkelutkast – og få tilbakemelding
  • dele tips om faglitteratur og diskutere fagartikler
  • dele tips om konferanser og eventuelt reise sammen på konferanser

Tema og forskningsfokus for denne gruppa er relevant for alle fag. Kolleger fra alle fag er derfor velkomne.

Publikasjoner studenters skriving

Duggan, J., & Ofte, I. (2016). Hverandrevurdering som læringsverktøy i lærerstudenters tilegnelse av akademiske skriveferdigheter i engelsk. Norsk pedagogisk tidsskrift 2016 (3), 207-221

Farstad, R. & Eggen, R. B. (2021). Padlet som læremiddel – Et digitalt verktøy i studenters læringsprosesser. Norsk Pedagogisk Tidsskrift 105(3), 343-354.

Jørgensen, C. S. (2018). Ethical Excursions and Philosophical Dialogues in Teacher Education. A Waste of Time or a Wise Way to Necessary Knowledge?. Challenging Life. Existential Questions as a Resource for Education.

Jørgensen, C. S. (2017). Bør ekskursjoner være del av religions- og livssynsundervisningen?. Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget.

Normann, A. (2022) Multimodal Text-Making Through Digital Storytelling: EAL Student Teachers' Reflections. I S. Diamantopoulou og S. J. H. Ørevik (Red.) Multimodality in English Language Learning. Routledge,. 190-203

Ofte, I., & Duggan, J. (2020). Peer feedback in language teacher training: Students’ pedagogic approaches and interpersonal positioning. Nordic Journal of Modern Language Methodology (NJMLM) 2020 8(1), 34-50

Ofte, I. & Otnes, H. (2021). Skrivehandlinger og andre handlinger. Design av skriveoppgaver i lærerutdanninga. Høgre utbildning, nr. 3

Ofte, I. & Otnes, H. (2022). Collegial conversations about writing instruction in teacher education: Positions, perspectives, and priorities. I Solheim, Otnes & Riis-Johansen (red): Samtale, samskrive, samhandle. Nye perspektiv på muntlighet og skriftlighet i samspill. Universitetsforlaget.

Ofte, I. (2022). Teacher educators’ talk about academic writing instruction practices: Collective meaning-making in collegial conversations. Education Inquiry

Ånerud, T.M. B. (2017). «Det å skrive […] er hele greia våres» - En kontekstuell analyse av skriving i høyere utdanning. Masteroppgave, NTNU.

Bauer, K., Farstad, R., Opdal, T. S. & Otnes, H. Å forske på egne responspraksiser - muligheter og utfordringer. Skriv! Les!, 2022.

Bauer, K., Farstad, R., Opdal, T. S. & Otnes, H. Teacher educators' written feedback practice. Sig Writing. Sig Writing, 2022.

Jørgensen, C. Lærerstudenters oppgaver til elever på ekskursjon. Inviterer oppgavene elevene til å utforske religioner og livssyn med ulike metoder? Konferansen «KRLE2021- Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder i skolen» (9.-10. november 2021 i Trondheim/NTNU)

Normann, A. & Otnes, H. Interactive/Social annotation in higher education. Staging student teachers’ collaborative reading and writing through the Lacuna platform. Conference paper, NFEAP (Norwegian Forum for English for Academic Purposes), 2021.

Normann, A., Otnes, H. & Rasmussen, M. S. Lærerstudenters akademiske skriveopplæring – hvordan og av hvem? Skriv!Les!, 2022.

Normann, A. The role of writing in digital storytelling projects - student teachers’ reflections & experiences around elements related to writing in multimodal text production through DST. SIG Writing, 2022.

Normann, A. & Otnes, H. Social annotation in teacher education - fostering collaborative reading, thinking and writing. SIG Writing, 2022.

Ofte, I. & Otnes, H. The design of writing assignments in teacher education. SIG Writing, Antwerpen, 2018.

Ofte, I. & Otnes, H. Skrivehandlinger og andre handlinger: Design av akademiske skriveoppgaver i lærerutdanninga. Skriv! Les! Stavanger, 2019

Ofte, I. Collective meaning-making in teacher educators’ talk about academic writing instruction. EARLI (online), 2021

Ofte, I. & Otnes, H. Collegial conversations about writing instruction in teacher education: Positions, perspectives, and priorities. SIG Writing, Umeå, 2022

Ofte, I. & Solli, K. In-class writing activities in teacher education: An exploration of teacher educators’ classroom practices. SIG Writing, Umeå, 2022

Leonardsen, J. A. poster says more than a 1000 words – using practical approaches to academic writing in higher education. Posterpresentasjon på følgende konferanser: Den 16. Nordiske Læreruddannelsekonference, Thorshavn, 2022; NERA i Reykjavik, 2022; EARLI, Cadiz, 2022

Ånerud, T. M. B. Selvstendighet i veiledning», Skriv! Les! Trondheim, 2022

Ånerud, T. M. B. Supervision as a bridging activity – How can supervision help bridge the transition from writing as a student to writing as a researcher? NFEAP, OsloMet, 2022

Ånerud, T. M. B. Supervision as a bridging activity – How can supervision help bridge the transition from writing as a student to writing as a researcher? SIG Writing, Umeå, 2022

Leonardsen, J. A poster says more than a 1000 words – using practical approaches to academic writing in higher education. Nafolkonferansen Trondheim. 2022; 100-årsjubileet for lærerutdanningen i Trondheim, 2022.

Ofte, I. Hvordan kan vi jobbe med fagspesifikk skriving i lærerutdanninga? (ILU/NTNU, 30.11-2.12 2021).

Ånerud, T. M. B. Skriving i masterveiledning» – Nasjonalt nettverk for masterveiledere i lærerutdanningene 02.22

Ånerud, T. M. B. «Skriveveiledning av masterstudenter» – NOKUT Podden 05.2022

Ånerud, T. M. B. Skriving i veiledning – Presentasjon på kurs for masterveiledere i GLU på Lærerutdanninger og språk på Høgskolen i Østfold 09.2022

person-portlet

Medlemmer av forskningsgruppe