Studenters skriving

Forskning – Institutt for lærerutdanning

Studenters skriving

Forskningsgruppa «Studenters skriving» er en gruppe ansatte ved Institutt for lærerutdanning, NTNU, som ønsker å knytte sin forskning til ulike former for studentskriving. Ett av flere mål for forskningsgruppa er å styrke deltakernes metodiske og teoretiske kompetanse på forskningsfeltet gjennom jevnlige seminar.

Gruppa vil primært fokusere på lærerstudenters skriving. Det vil være fokus på akademisk skriving generelt og på mer fagspesifikke skrivekonvensjoner spesielt. Det kan dreie seg om studier av semesteroppgaver, FoU-oppgaver, masteroppgaver, loggskriving etc. – og prosessene som fører fram til tekstene. I tillegg kan studenttekster i andre sjangrer og medieformat, som for eksempel digitale fortellinger, bloggnotater, annoterte bibliografier, etc., være aktuelle data for våre analytiske blikk. Ikke minst kan forskerblikket rettes mot det å bruke skriving i læringsprosessen.

Gruppa skal være et forum der man blant annet kan:

  • finne samarbeidspartnere for mindre prosjekt
  • hjelpe hverandre med å transformere undervisningsprosjekt eller utviklingsprosjekt til et forskningsprosjekt
  • dele erfaringer og materiale – og ha analyseseminar rundt deler av datasett
  • legge fram prosjektskisser, utkast til konferanseinnlegg eller artikkelutkast – og få tilbakemelding
  • dele tips om faglitteratur – og diskutere fagartikler
  • dele tips om konferanser – og eventuelt reise sammen på konferanser

Foreløpig har vi medlemmer som arbeider innenfor fagdidaktikk i norsk, engelsk, fremmedspråk, matematikk, KRLE og kroppsøving. Vi ønsker å få med flere medlemmer, gjerne fra flere fag.

Forskningsfeltet for gruppa faller inn under det man også kan kalle «akademisk literacy», og vi utgjør derfor også en undergruppe i forskningsmiljøet «Faglig literacy i skole og lærerutdanning» ved ILU/NTNU.