HUNT2 (1995-1997)

HUNT2 (1995-1997)

HUNT2 var en oppfølging av HUNT1, ved at spørsmål og vurderinger av høyt blodtrykk, diabetes og livskvalitet var identiske eller like spørsmålene i HUNT1. HUNT2 var imidlertid en langt større undersøkelse, med et større aldersspenn (fra 13 år og oppover), et bredere spekter av emner, samt at mer data ble samlet inn for hver deltaker.

Det var et nært samarbeid mellom ulike institusjoner som gjorde en så omfattende undersøkelse mulig; først og fremst Folkehelseinstituttet (tidligere Folkehelsa og SHUS), HUNT forskningssenter og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

Deltakelse

Omkring 70 000 personer deltok i HUNT2 (ca 70%) mellom 15. august 1995 og 18. juni 1997, hvorav 45 000 også hadde deltatt i HUNT1. Klinisk oppfølging, databehandling og kvalitetskontroller ble utført etter at datainnsamlingen var avsluttet, og fra og med høsten 1998 har datafilene vært tilgjengelig for forskersamfunnet.

HUNT-undersøkelsene

Datamateriale

Datamateriale

I tillegg til spørreskjemadata og kliniske målinger ble det i HUNT2 tatt en venøs blodprøve fra alle deltakere over som var 20 år eller eldre (totalt ca 65 000 personer), og etter foreløpige analyser ble både serumprøver og fullblodprøver frosset ned. Disse oppbevares i dag på minus 70°C. Også koagler er oppbevart i nedfrosset tilstand.

Blodprøvene er en kilde til genetisk informasjon, og har dermed et stort potensiale for forskning, både innen genetisk epidemiologi eller den relative betydningen av genetiske og miljømessige årsaker til sykdom, f.eks. innen hjerte-kar sykdommer, lungesykdommer, osteoporose, kreftsykdommer, hodepine, stoffskiftesykdommer, m.fl. De store datamengdene i HUNT passer mange typer studiedesign (f.eks. kohortstudier, case-control studier, tverrsnittstudier, endepunktstudier og prospektive studier) og det er et stort potensiale for videre forskning.

Spørreskjema HUNT2

Spørreskjema HUNT2

Spørreskjema 1

Alle deltakere fra 20 år og oppover, begge kjønn pdf

Spørreskjema 2

Alle kvinner mellom 20-69 år pdf
Alle menn mellom 20-69 år pdf
Alle kvinner over 70 år pdf
Alle menn over 70 år pdf

Spørreskjema 3

Blodtrykk pdf
Diabetes pdf
Obstruktiv lungesykdom pdf