HUNT2 (1995-1997)

HUNT2 (1995-1997)

HUNT2 var en oppfølging av HUNT1, ved at spørsmål og vurderinger av høyt blodtrykk, diabetes og livskvalitet var identiske eller like spørsmålene i HUNT1. HUNT2 var imidlertid en langt større undersøkelse, med et større aldersspenn (fra 13 år og oppover), et bredere spekter av emner, samt at mer data ble samlet inn for hver deltaker.

Det var et nært samarbeid mellom ulike institusjoner som gjorde en så omfattende undersøkelse mulig; først og fremst Folkehelseinstituttet (tidligere Folkehelsa og SHUS), HUNT forskningssenter og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

Deltakelse

Omkring 70 000 personer deltok i HUNT2 (ca 70%) mellom 15. august 1995 og 18. juni 1997, hvorav 45 000 også hadde deltatt i HUNT1. Klinisk oppfølging, databehandling og kvalitetskontroller ble utført etter at datainnsamlingen var avsluttet, og fra og med høsten 1998 har datafilene vært tilgjengelig for forskersamfunnet.

Hvordan ble undersøkelsene utført? 
I tillegg til spørreskjemadata og kliniske målinger ble det i HUNT2 tatt en venøs blodprøve fra alle deltakere over som var 20 år eller eldre (totalt ca 65 000 personer), og etter foreløpige analyser ble både serumprøver og fullblodprøver frosset ned. Disse oppbevares i dag på minus 70°C. Også koagler er oppbevart i nedfrosset tilstand.

Blodprøvene er en kilde til genetisk informasjon, og har dermed et stort potensiale for forskning innen genetisk epidemiologi; eller den relative betydningen av genetiske og miljømessige årsaker til sykdom, f.eks. innen hjerte-kar sykdommer, lungesykdommer, osteoporose, kreftsykdommer, hodepine, stoffskiftesykdommer, m.fl. Det arbeides med å ekstrahere DNA fra prøvene, og flere studier som involverer analyser av biomateriale har startet opp.

Fremtidig potensial
De store datamengdene i HUNT har potensiale for mange typer studiedesign (f.eks. kohortstudier, case-control studier, tverrsnittsstudier, endepunktstudier og prospektive studier) og mer enn 100 forskere arbeider i dag med dataene. Likevel er deler av databasen lite benyttet, og det er fortsatt stort potensiale for videre forskning.

Her kan du lese informasjonsbrosjyren til deltakerne.

Klikk her for en oversikt over alle spørreskjema som er brukt i HUNT-undersøkelsene.

HUNT-undersøkelsene

HUNT-undersøkelsene