Forskarutdanning

Ph.d.-studiet er ei forskarutdanning for personar som tek sikte på ein karriere innan høgare utdanning, forsking eller andre sektorar som krev akademisk spisskompetanse. Ph.d.-studiet er normert til 3 års fulltidsstudium og er sett saman av ein opplæringsdel og ein forskingsdel.

Du kan finne generell informasjon om å ta ein ph.d. ved NTNU på dei sentrale sidene eller sjå her for meir informasjon om Det humanistiske fakultet sine fire ph.d.-program:

Du kan óg finne meir informasjon i studiehandbok for ph.d.-utdanninga ved NTNU (sjå studieplan for Det humanistiske fakultetet.

Det humanistiske fakultet tildeler óg graden dr.philos.

Utlysing

Det humanistiske fakultetet har inntil 10 stipendiatstillingar utlyst opent med søknadsfrist 1. september 2016. Sjå jobbnorge.no for meir informasjon. Søknadar må sendast via jobbnorge.

Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid

Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid er likestilt på nivå med annen forskerutdanning og fører fram til førstekompetanse. Programmet tilbyr kandidater som har avsluttet den høyeste kunstutdanningen innen sitt fagfelt mulighet for tilsetning i en treårig stipendiatstilling for å ferdigstille et kunstnerisk utviklingsarbeid på høyeste nivå.

Ved Det humanistiske fakultet er Institutt for musikk knyttet opp til programmet. Søknad og vedlegg skal sendes til instituttet innen den årlige fristen 1. desember. For søknadsskjema og mer informasjon om søknadsprosessen se stipendiatprogrammets egne nettsider.

For mer informasjon, se Institutt for musikk.

 

Illustrasjonsbilde/FOTO

Kontaktpersonar

Gro Lurås 
Telefon: 73 59 66 89

Vemund Warud
Telefon: 73 59 67 01

Viss du har spørsmål om disputas, kontakt:
Vera Hamran
Telefon: 73 59 61 72