Gemini-sentre

Gemini-sentre

Gemini-senter er en modell for strategisk samhandling mellom parallelle faggrupper ved NTNU, SINTEF, Universitetet i Oslo og St. Olavs Hospital.

Om Gemini-samarbeidet

Formålet er å bygge større og mer robuste fagmiljøer med høyere kvalitet. Miljøene vil slik bli bedre til å gripe og utvikle nye muligheter, og partnerne øke konkurransekraften og verdiskapingen for fellesskapet.

På den internasjonale arenaen etterspørres gode fagmiljøer, både fra oppdragsgivere og studenter. Det er de beste miljøene som vinner frem i den stadig hardere internasjonale konkurransen. Derfor arbeider Gemini-sentrene i tråd med visjonen:

Internasjonalt fremragende sammen


 

NTNU er partner i Gemini-sentrene:

 

Big Data

Partnere: NTNU IE, UiO MatNat og SINTEF Digital

2016–2019


Economic Analysis and Optimization

Partners: NTNU IØT og SINTEF Industri

2019–2023


Elektrisk Energi og Energisystem

Partnere: NTNU IE og SINTEF Energi

2004–2022


Extended Realities (XR)

Partnere: NTNUSINTEF og XR Norway.

2019 – 2022


Helsetjenesteforskning

Partnere: NTNU MH og SINTEF Digital

2005–2022


HyProS – Hydrokjemisk prosessteknologi i den sirkulære økonomien

Partnere: NTNU NV, UiO MatNat og SINTEF Industri

2018–2022


Internet of Things (IoT)

Partnere: NTNU IESINTEF Digital og UiO MatNat

2017–2020


KinCat – Kinetikk og analyse

Partnere: NTNU NV og SINTEF Industri

2007–2019


Lifex – Levetidsforlengelse av metalliske strukturer

Partnere: NTNU IV og SINTEF Industri

2016–2019


Marin konstruksjonsteknikk

Partnere: NTNU IV og SINTEF Ocean

2003–2020


Maritim kommunikasjon

Partnere: NTNU IE, NTNU IV, UiO MatNat, SINTEF Digital og SINTEF Ocean

2012–2022


Maritim logistikk

Partnere: NTNU IV, NTNU ØK, SINTEF Digital og SINTEF Ocean

2012–2022


PROST – Avansert prosessregulering

Partnere: NTNU IE, NTNU NV og SINTEF Digital

2010–2019


ROBOTICS

Partnere: NTNU IE og SINTEF Ocean

2017–2020


ROSS – Risiko- og sårbarhetsstudier

Partnere: NTNU IV, NTNU MH, NTNU ØK, NTNU Samfunnsforskning, SINTEF Digital og SINTEF Energi

2007–2019


Sepsisforskning

Partnere: NTNU IE, NTNU MH, SINTEF Digital og St. Olavs Hospital v/Midtnorsk senter for sepsisforskning (MNSS)

2018-2022


Solceller

Partnere: NTNU NV og SINTEF Industri

2005–2022


Systemutviklling

Partnere: NTNU IE, UiO MatNat og SINTEF Digital

2018–2022


TELL – Technology enhanced lifelong learning

Partnere: NTNU IE og SINTEF Digital

2012–2019


TEM – Transmisjonselektromikroskopi

Partnere: NTNU NV og SINTEF Industri

2005–2022


Tribologi

Partnere: NTNU IV og SINTEF Industri

2004–2022

Internasjonalt fremragende sammen

Internasjonalt fremragende sammen

Koordinator for Gemini-sentrene: 
Gunnar Sand, prosjektdirektør i SINTEF


Gemini-modellen forutsetter et planlagt og aktivt vedlikeholdt samarbeid mellom ellers selvstendige enheter. Bærebjelkene er vilje til samarbeid og gjensidig forståelse og respekt for hverandres roller og egenart. Samarbeidet skal preges av likeverdighet, inkluderende adferd og rettferdig ressursfordeling.

Kort historikk

Konseptet ble etablert av NTNU og SINTEF i 2003. Universitetet i Oslo kom med i ordningen i 2004, St. Olavs Hospital i 2007. Dagens reviderte samarbeidskonsept ble vedtatt av NTNUs og SINTEFs ledelse i september 2017 og gjort gjeldende fra 2018.

Motiv for samarbeid

Gemini-senteret er en samarbeidsarena for å bygge større og mer slagkraftige fagmiljøer. Motivet kan være å skape en plattform for å søke om SFF/SFI/FME-status, EU-prosjekter eller å adressere store samfunnsutfordringer. Samarbeidet kan også ha forskningsrådsprosjekter eller felles samhandling mot næringsliv og offentlig sektor som formål. Et tredje motiv kan være å åpne nye muligheter på lengre sikt, hvor resultatene ikke umiddelbart er opplagte. Et Gemini-senter kan være monofaglig, mellom parallelle faggrupper, eller flerfaglig.

Søke Gemini-status

Samarbeidende fagmiljøer kan søke om Gemini-status to ganger i året. Det må komme klart frem i søknaden hvorfor man ønsker å etablere senteret og hva partnerskapet skal gjøre for å nå sine mål.