Gemini-sentre

Gemini-senter er en modell for strategisk samhandling mellom parallelle faggrupper ved NTNU, SINTEF, Universitetet i Oslo og St. Olavs Hospital.

Om Gemini-samarbeidet

Formålet er å bygge større og mer robuste fagmiljøer med høyere kvalitet som vil være bedre i stand til å gripe og utvikle nye muligheter. Gjennom det skal partnerne øke konkurransekraften og verdiskapingen for fellesskapet.

På den internasjonale arenaen etterspørres gode fagmiljøer, både fra oppdragsgivere og studenter. Det er de beste miljøene som vinner frem i den stadig hardere internasjonale konkurransen. Derfor arbeider Gemini-sentrene i tråd med visjonen:

Internasjonalt fremragende sammen


NTNU er partner i Gemini-sentrene:

Anvendt kunstig intelligens

Partnere: NTNU og SINTEF

2012–2018


Big Data

Partnere: NTNU, SINTEF og UiO

2016–2019


Digital Sepsisforebygging

Partnere NTNU, SINTEF og St. Olavs Hospital

2018-2022


Elektrisk Energi og Energisystem

Partnere: NTNU og SINTEF

2004–2022


Helsetjenesteforskning

Partnere: NTNU og SINTEF

2005–2022


Internet of Things (IoT)

Partnere: NTNU, SINTEF og UiO

2017–2020


KinCat – Kinetikk og analyse

Partnere: NTNU og SINTEF

2007–2019


Lifex – Levetidsforlengelse av metalliske strukturer

Partnere: NTNU og SINTEF

2016–2019


Marin konstruksjonsteknikk

Partnere: NTNU og SINTEF

2003–2020


Maritim kommunikasjon

Partnere: NTNU og SINTEF

2012–2018


Maritim logistikk

Partnere: NTNU og SINTEF

2012–2022


PROST – Avansert prosessregulering

Partnere NTNU og SINTEF


PV-colcellematerialer

Partnere: NTNU og SINTEF

2005–2018


ROBOTICS

Partnere: NTNU og SINTEF

2017–2020


ROSS – Risiko- og sårbarhetsstudier

Partnere: NTNU og SINTEF

2007–2019


TELL – Technology enhanced lifelong learning

Partnere: NTNU og SINTEF

2012–2018


TEM – Transmisjonselektromikroskopi

Partnere: NTNU og SINTEF

2005–2018


Tribologi

Partnere: NTNU og SINTEF

2004–2022

Mon, 09 Jul 2018 11:12:56 +0200

Internasjonalt fremragende sammen

Koordinator for Gemini-sentrene: 
Gunnar Sand, prosjektdirektør i SINTEF


Gemini-modellen forutsetter et planlagt og aktivt vedlikeholdt samarbeid mellom ellers selvstendige enheter. Bærebjelkene er vilje til samarbeid og gjensidig forståelse og respekt for hverandres roller og egenart. Samarbeidet skal preges av likeverdighet, inkluderende adferd og rettferdig ressursfordeling.

Kort historikk

Konseptet ble etablert av NTNU og SINTEF i 2003. Universitetet i Oslo kom med i ordningen i 2004, St. Olavs Hospital i 2007. Dagens reviderte samarbeidskonsept ble vedtatt av NTNUs og SINTEFs ledelse i september 2017 og gjort gjeldende fra 2018.

Motiv for samarbeid

Gemini-senteret er en samarbeidsarena for å bygge større og mer slagkraftige fagmiljøer. Motivet kan være å skape en plattform for å søke om SFF/SFI/FME-status, EU-prosjekter eller å adressere store samfunnsutfordringer. Samarbeidet kan også ha forskningsrådsprosjekter eller felles samhandling mot næringsliv og offentlig sektor som formål. Et tredje motiv kan være å åpne nye muligheter på lengre sikt, hvor resultatene ikke umiddelbart er opplagte. Et Gemini-senter kan være monofaglig, mellom parallelle faggrupper, eller flerfaglig.

Søke Gemini-status

Samarbeidende fagmiljøer kan søke om Gemini-status to ganger i året. Det må komme klart frem i søknaden hvorfor man ønsker å etablere senteret og hva partnerskapet skal gjøre for å nå sine mål.