Senter for fremragende forskning

logo SFFSenter for fremragende forskning

SFF Senter for fremragende forskning er Norges forskningsråds ordning som stimulerer norske forskningsmiljøer til å etablere sentre viet langsiktig, konsentrert forskning på høyt internasjonalt nivå.

SFF-ordningen, utlysninger og senterhistorikk

NTNU er vertskap for seks SFF

NTNU er vertskap for seks SFF-sentre

SFF AMOS – Centre for Autonomous Marine Operations and Systems

SFF AMOS – Centre for Autonomous Marine Operations and Systems

SFF AMOS utvikler intelligente skip og havkonstruksjoner, autonome ubemannede farkoster (under vann, på vann og i luften) og roboter. Disses skal operere med høy presisjon og sikkerhet under ekstreme forhold og situasjoner.

SFF CBD – Centre for Biodiversity Dynamics


SFF CBD – Centre for Biodiversity Dynamics

SFF CBD studerer hvordan endringer i miljøet påvirker genetisk dynamikk innen en bestand, og hvordan disse endringene i genetikk igjen påvirker svingninger i størrelsen på bestander innen enkeltarter. Dette kan føre til at strukturer av hele samfunn og økosystemer endres.

SFF CEMIR – Senter for Molekylær Inflammasjonsforskning


SFF CEMIR – Senter for Molekylær Inflammasjonsforskning

SFF CEMIR studerer hva som skjer når betennelser oppstår og hvordan celler i immunforsvaret reagerer. Et sentralt spørsmål er hvordan inflammasjon (betennelse) kan være så nær knyttet til mange tilsynelatende forskjellige sykdommer. 

SFF CNC – Centre for Neural Computation


SFF CNC – Centre for Neural Computation

SFF CNC/Kavli-instituttet har som utgangspunkt i forskningen nettverket av nerveceller som danner stedsansen, såkalte gridceller og andre celler som leses og brukes av hjernen. Med denne banebrytende kunnskapen forventer CNC å avdekke generelle prinsipper for nevrale nettverk i cortex hos pattedyr.

SFF PoreLab – Porous Media Laboratory


SFF PoreLab – Porous Media Laboratory

SFF PoreLab arbeider for å finne metoder for beregning av kompliserte væskestrømmer i porøse medier. Senteret kombinerer metoder fra fysikk, kjemi, geologi og geofysikk, kunnskap som blant annet er nyttig for effektiv utvinning av olje eller rent vann i tørkeområder. SFF PoreLab er delt mellom NTNU og UiO – Universitetet i Oslo.

SFF QuSpin – Center for Low Dissipation Quantum Spintronics


SFF QuSpin – Center for Low Dissipation Quantum Spintronics

SFF QuSpin har som mål å skape en revolusjon i lavenergi kommunikasjonsteknologi for et energieffektivt samfunn. Nye teorier for spinn og kvasispinntilstander i materialer skal kombineres med eksperimentelle undersøkelser som kan brukes til signaloverføring uten tap av energi. 

NTNU er partner i tre SFF

NTNU er partner i tre SFF-sentre

SFF BCSS – Birkeland Centre for Space Science


SFF BCSS – Birkeland Centre for Space Science

SFF BCSS arbeider primært for å forstå jordas forhold til rommet, blant annet ved å undersøke asymmetrien ved nordlys på sørlige og nordlige halvkule, magnetisme, partikler og energi. UiB – Universitetet i Bergen er vertskap for senteret.

SFF CBC – Center for Biomedical Computing


SFF CBC – Center for Biomedical Computing

SFF CBC utvikler nye simuleringsteknologier for å forstå komplekse fysiske prosesser i menneskers helse, der innsikt fra matematisk modellering kan bidra til å endre klinisk praksis. Simula Research Laboratory er vertskap for senteret.

SFF ESOP – Centre for the study of Equality, Social Organization and Performance


SFF ESOP – Centre for the study of Equality, Social Organization and Performance

SFF ESOP forsker på økonomisk politikk, vekst og utvikling, inntekt, sysselsetting og velferd, ressurser, energi og miljø. UiO – Universitetet i Oslo er vertskap for senteret.