Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er forsker ved institutt for tverrfaglige kulturstudier, utdannet PhD i teknologi- og vitenskapsstudier (STS) ved samme institutt. Jeg har blant annet en årsenhet i informasjonsbehandling fra tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag, mellomfag i nordisk språk- og litteratur fra Universitetet i Oslo og tilsvarende hovedfag i billedkunst fra Universitetet i Tilburg i Nederland.

Faglige interesser

  • Innovasjon i sosio-tekniske systemer
  • Innovasjons- og teknologiutvikling og politikk
  • Klimaendring og fornybar energiteknologi
  • Grensearbeid og kunnskapsoverføring
  • Framvekst av ny teknologi


Mitt doktorgradsprosjekt

Ph.d.-programmet i tverrfaglige kulturstudier består av teknologi- og vitenskapsstudier, og kvinne- og kjønnsforskning. Jeg jobber innenfor teknologi- og vitenskapsstudier, et felt som utforsker teknologi, vitenskap og kunnskap fra et humanistisk og samfunnsvitenskapelig perspektiv.

I mitt doktorgradsprosjekt forsket jeg på innovasjon og læring i  klima-, energi- og miljøpolitikk, nærmere bestemt hvordan miljøorganisasjoner påvirker denne. I prosjektet undersøkte jeg hvordan organisasjonene agerer i spenningsfeltet forskning, industri, forvaltning. Jeg ser på hvordan de gjennom sine nettverk bidrar med kunnskap, synspunkter og forslag til forvaltning og politikere som arbeider med klima-, energi- og miljøpolitikk, og hvilken effekt dette har.

For å studere disse prosessene undersøkte jeg empirisk hvordan kunnskapsoverføringen fra miljøorganisasjonene til policy-utviklerne foregår, og hvordan miljøorganisasjonene går frem for selv å innhente den kunnskap og den ekspertise de finner relevant i klima-, energi- og miljøspørsmål. Hvor henvender de seg? Hva er deres kilde til kunnskap? Hvordan bearbeider de informasjonen de skaffer seg, og hvordan foregår formidlingsprosessene de deltar i? Hvilke kommunikasjonskanaler og arenaer bruker de for å nå frem til politikere og forvaltning? Sist, men ikke minst: hvordan responderer politikere og forvaltning på informasjonen de får fra ENGOene?

Prosjekterfaring

  • EU-prosjekt 'QUEST' - QUality and Effectiveness in Science and Technology communication, et prosjekt finansiert under Swafs (Science with and for society) programmet, 2018. Prosjekt-konsortiumet består av åtte partnere, og i løpet av toårs-perioden prosjektet varer, utforskes forskningskommunikasjon, -praksis og -undervisning i Europa innen tre fagfelter -journalisme, sosiale media og muséer. Casestudiene som brukes er *Klimaendringer *Vaksine og *Kunstig intelligens.
  • Stipendiatet mitt var knyttet til CenSES - Center for Sustainable Energy Studies, et virtuelt forskningssenter for miljøvennlig energi, som skal bedre kunnskapsgrunnlaget for å fremme et mer miljøvennlig energisystem.
  • PhD-prosjektet mitt var del av CenSES-prosjektet «Praksis, innovasjon, læring og kunnskap» (PILK), initiert i 2010, et prosjekt som har spesiell vekt på å belyse hvordan politiske aktører skaffer seg informasjon og kunnskap som grunnlag for å utvikle energi- og klimapolitikk.
  • Jeg har vært leder for Tankesmia Grønn Fase i 3 år. Denne var hovedsaklig tilknyttet Norges 11 opprinnelige FME-er, med overordnet oppdrag fra olje- og energidepartementet å bidra med innspill til hvordan  Norge kan bidra med teknologi for å løse energi- og klimautfordringene.

Annen erfaring av interesse