94276072
Bygg 5, 5470, Dragvoll, Edvard Bulls veg 1

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er stipendiat ved institutt for tverrfaglige kulturstudier, og er utdannet master ved samme institutt. Jeg har en cand. mag. i nordisk språk- og litteratur og kunst og håndverkspedagogikk fra Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus, og en bachelor i billedkunst fra Universitetet i Tilburg i Nederland.
 

Faglige interesser

  • Framvekst av ny teknologi
  • Klimaendring og fornybar energiteknologi
  • Innovasjons- og teknologipolitikk og politikkutvikling
  • Innovasjon i sosio-tekniske systemer
  • Grensearbeid og kunnskapsoverføring


Mitt doktorgradsprosjekt

Ph.d.-programmet i tverrfaglige kulturstudier består av teknologi- og vitenskapsstudier, og kvinne- og kjønnsstudier. Jeg jobber innenfor teknologi- og vitenskapsstudier, et felt som utforsker teknologi, vitenskap og kunnskap fra et humanistisk og samfunnsvitenskapelig perspektiv.

I mitt doktorgradsprosjekt forsker jeg på innovasjon og læring i energipolitikk, nærmere bestemt miljøorganisasjoners rolle i energipolitisk nytenking. I prosjektet undersøker jeg hvordan norske miljøorganisasjoner bidrar med kunnskap, synspunkter og forslag til forvaltning og politikere som arbeider med klima-, energi- og miljøpolitikk, og hvilken effekt dette har.

Det foregår uten tvil forflytning av kunnskap og synspunkter fra miljøorganisasjonene til myndighetene, men det er grunn til å undersøke omfanget av dette og hvordan det foregår. Mye tyder på at miljøorganisasjoner brukes som leverandører av kunnskap i større grad enn forskningsmiljøer. Betyr det at miljøorganisasjonene fungerer som grenseorganisasjoner som formidler forskning til forvaltning og politiske miljøer? I så fall, hvordan går disse organisasjonene i dialog med politikere og forvaltning rundt utvikling av bærekraftig energi, og hva er innholdet i disse dialogene?

I mitt prosjekt undersøker jeg empirisk hvordan kunnskapsoverføringen fra miljøorganisasjonene til policy-utviklerne foregår. For det første vil jeg finne ut hvordan miljøorganisasjonene går frem for selv å innhente den kunnskap og den ekspertise de finner relevant i klima-, energi- og miljøspørsmål. Hvor henvender de seg? Hva er kilden til kunnskapen? Hvordan bearbeider de den for videre bruk? For det andre analyserer jeg formidlingsprosessene som organisasjonene tar del i. Hvilke kommunikasjonskanaler og arenaer bruker de for å nå frem til politikere og forvaltning?


Prosjekterfaring

  • Stipendiatet mitt er knyttet til CenSES - Center for Sustainable Energy Studies, et virtuelt forskningssenter for miljøvennlig energi, som skal bedre kunnskapsgrunnlaget for å fremme et mer miljøvennlig energisystem.
  • Jeg deltar i CenSES-prosjektet «Praksis, innovasjon, læring og kunnskap» (PILK), initiert i 2010, et prosjekt som analyserer nytenkning og læring i energipolitikk. Prosjektet har spesiell vekt på å belyse hvordan politiske aktører skaffer seg informasjon og kunnskap som grunnlag for å utvikle energi- og klimapolitikk.
  • Leder for Tankesmia Grønn Fase (3 år), hovedsaklig tilknyttet Norges 11 FME-er, med overordnet oppdrag fra olje- og energidepartementet å bidra med innspill til hvordan  Norge kan bidra med teknologi for å løse energi- og klimautfordringene.
     

Annen interessant erfaring