Bakgrunn og aktiviteter

Olav Torp har over 25 års erfaring med forskning og undervisning innen fagområdet prosjektledelse. Hans hovedfokus har vært generell prosjektplanlegging og -styring, med spesielt fokus på usikkerhetsanalyser og usikkerhetsstyring. i prosjekter og prosjektplanleggings- og styringsaktiviteter relatert til kostnader og tid.

Torp har over mange år arbeidet sammen med bedrifter, spesielt norske etater (Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Statsbygg) innen temaet usikkerhetsanalyser av prosjektets kostnader. Dette både gjennom å delta i og fasilitere et stort antall usikkerhetsanalyseprosesser, utvikling av teoretiske rammeverk og metoder innen usikkerhetsanalyse og - styring og gjennom å holde bedriftsinterne kurs innen usikkerhetsanalyser og kostnadsestimering.

Torp har vært veileder og faglærer for et stort antall studenter i deres arbeid med fordypningsprosjekt og masteroppgave, oftest oppgaver i samarbeid med industrien.

Undervisning:

  • TBA 4135 Organisasjon og økonomi i BA-prosjekter (ansvarlig faglærer).
  • TBA 4128 Prosjektledelse videregående kurs (ansvarlig faglærer)
  • TBA4155 Projsjektplanlegging og analyse (enkeltforelesninger)
  • TBA4315 Kostnader og nytte av samferdselsanlegg (enkeltforelesninger)
  • Veileder og faglærer for TBA4531- Fordypningsprosjekt (9.semester)
  • Veileder og fagærer for masteroppgaver innen prosjektledelse (10. semester(

Etterutdanningskurs i samarbeid med industrien (examples):

  • BA6202 Risikostyring i prosjekter (ansvarlig faglærer, både for åpent kurs og bedriftstilpasset kurs)
  • BA62XX Praktisk prosjektstyring (ansvarlig faglærer, både for åpne kurs og bedriftstilpassede kurs).
  • BA6250 Lean byggeprosess (ansvarlig faglærer)

Olav Torp er nestleder ved Institutt for bygg- og miljøteknikk og faggruppeleder for faggruppe prosjektledelse. Han er også senterleder for Senter for idrettsanlegg og -teknologi, se https://www.ntnu.no/siat.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner