course-details-portlet

TBA4315 - Kostnader og nytte ved samferdselsanlegg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Innføring i transportøkonomi og nytte/kostnads-vurderinger av investeringer i samferdsels-infrastruktur. Prissatte konsekvenser og virkningsberegninger/effekt. Kostnadsoverslag under usikkerhet. Sammenheng mellom investering og vedlikeholds-/driftsutgifter. Optimalisering og levetidskostnader (LCC). Verdianalyse.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studenten skal gjennom kurset få kunnskap om:

 • Sentrale begrep innen nytte/kostnadsanalyse og samfunnsøkonomisk analyse og anvendelse innen samferdselssektoren.
 • Metodikk for kostnadsoverslag under usikkerhet; metode, prosess og anvendelse.
 • Prissatte konsekvenser og virkningsberegninger/effekt.
 • Beregningsmetodikk for levetidskostnader (LCC).
 • Verdianalyse (value engineering), metode, prosess og nytte.

Ferdigheter: Studenten skal etter gjennomført kurs kunne:

 • Konstruere etterspøsels- og tilbudskurver og tolke disse.
 • Sette opp etterspørselsfunksjon for et marked og forstå denne.
 • Gjøre enkle prinsippielle N/K-analyser og vite hvordan dette kan benyttes som beslutningsstøtte for alternative prosjekt/løsninger.
 • Kalkulere kostnadsestimat under usikkerhet; forventningsverdi, varians og standardavvik.
 • Tolke sannsynlighetskurver for kostnadsestimat og usikkerhetsprofiler i forhold til akseptkriterier.
 • Bestemme hovedfunksjon og sekundære funskjoner til et prosjekt og et element.
 • Konstruere flytdiagram for funksjonsanalyse (Hvorfor-hvorfor / hvordan-hvordan-diagram).
 • Sette opp en enkel matriseanalyse for rangering av ideer / alternativ.

Generell kompetanse: Studenten skal videre etter gjennomført kurs:

 • Forstå grunnleggende begreper og teori innen samfunnsøkonomi.
 • Kjenne de ulike trinn i en trinnvisprosess for kalkulasjon under usikkerhet.
 • Kjenne innholdet i de 8 trinn i en verdianalyse, og forstå hvordan verdianalysen kan gjennomføres (prosess) og anvendes som ledd i KS for et prosjekt.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, befaringer og øvinger. Alle fire øvinger må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Kurset vil bli arrangert på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Avsluttende eksamen teller 100%. Fire obligatoriske øvinger må godkjennes for å kunne fremstille seg til eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Kompendiesamling, håndbøker og dataprogram.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Vegbygging
 • Samferdselsteknikk
 • Teknologiske fag
 • Økonomi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU