course-details-portlet

TBA4151 - Anleggsteknikk, videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 49/100
Muntlig eksamen 51/100 E

Faglig innhold

Emnet hører inn under Prosjektledelse og anleggsteknikk, og skal gi fordypning innen anleggsteknikk og produksjonsledelse. Sentrale tema er: Anleggsteknikk under jord, produksjonsledelse i BA.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Gi studentene teoretiske og praktiske dybdekunnskaper på et avgrenset felt innenfor anleggsteknikk og produksjonsledelse, f.eks. planlegging og bygging av bergrom, undersjøiske tunneler, ventilasjon av tunneler, produksjonsledelse, produktivitet.

Ferdigheter:
Studenten skal kunne anvende relevant kunnskap og metoder knyttet til fokusområdet sitt, f.eks. planlegge et tunnelprosjekt, måle og analysere produktivitet.

Generell kompetanse:
Studenten skal kunne gjennomføre alternativsanalyse for et aktuelt bygge- og anleggsprosjekt.
Studenten skal kunne bruke vitenskapelig litteratur og orientere seg i forhold til forskningsfronten på sitt fagområde.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen kan gis som forelesninger, seminarer, laboratorieundervisning eller ledet selvstudium. Øvinger og semesteroppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Individuelle og gruppeoppgaver

Mer om vurdering

I emnet inngår muntlig avsluttende eksamen 51% og semesteroppgave 49%. Resultatet for delene angis med bokstavkarakter. Begge delvurderinger må bestås for å oppnå bestått karakter i emnet. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4575 7.5 01.09.2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Vassdragsteknikk
  • Prosjektledelse og anleggsteknikk
  • Ingeniørgeologi
  • Bergteknikk
  • Prosjektstyring i bygg og anlegg
  • Jernbanebygging
  • Vegbygging
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 51/100 E 07.12.2020
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 49/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU