course-details-portlet

BA6051 - Kostnader og nytte av samferdselsanlegg

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Gjennom kurset skal du opparbeide deg kunnskap om sentrale begrep innen nytte- og kostnadsanalyse, samfunnsøkonomisk analyse og anvendelse av dette innen samferdselssektoren. I tillegg skal du ha kunnskap om prissatte og ikke prissatte konsekvenser og virknings-/effektberegninger, kostnadsoverslag under usikkerhet, verdianalyse og levetidskonstnadsanalyser (LCC). Du skal opparbeide deg ferdigheter i å konstruere etterspørsels- og tilbudskurver, sette opp etterspørselsfunksjon, gjøre enkle prinsipielle n/k-analyser m.m.

Læringsutbytte

Kunnskaper (du skal ha kunnskap om):

 • Sentrale begrep innen nytte/kostnadsanalyse og samfunnsøkonomisk analyse og anvendelse innen samferdselssektoren.
 • Metodikk for kostnadsoverslag under usikkerhet; metode, prosess og anvendelse.
 • Prissatte konsekvenser og virkningsberegninger/effekt.
 • Beregningsmetodikk for levetidskostnader (LCC).
 • Verdianalyse

Ferdigheter (du skal kunne):

 • Konstruere etterspørsels- og tilbudskurver og tolke disse.
 • Sette opp etterspørselsfunksjon for et marked og forstå denne.
 • Gjøre enkle prinsipielle N/K-analyser og vite hvordan dette kan benyttes som beslutningsstøtte for alternative prosjekt/løsninger.
 • Kalkulere kostnadsestimat under usikkerhet; forventningsverdi, varians og standardavvik.
 • Tolke sannsynlighetskurver for kostnadsestimat og usikkerhetsprofiler i forhold til akseptkriterier.
 • Bestemme hovedfunksjon og sekundære funksjoner til et prosjekt og et element.
 • Konstruere flytdiagram for funksjonsanalyse (Hvorfor-hvorfor / hvordan-hvordan-diagram).
 • Sette opp en enkel matriseanalyse for rangering av ideer / alternativ.

Generell kompetanse (du skal kunne):

 • Forstå grunnleggende begreper og teori innen samfunnsøkonomi.
 • Kjenne de ulike trinn i en trinnvisprosess for kalkulering

Læringsformer og aktiviteter

To obligatoriske samlinger på fire dager hver med opphold mellom samlingene for selvstudium. Du skal i tillegg arbeide med øvinger og oppgaver mellom samlingene. Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres. Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppmøte på undervisning

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen 100 %. Ved gjentak eksamen kan denne bli gjennomført muntlig.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVC0)
Veg, jernbane og transport (MVEGJERNB)

Forkunnskapskrav

Bachelor innen teknologiske fag, samt to års praksis i relevante tekniske fag. Annen bakgrunn eller realkompetanse kan godkjennes etter søknad.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU