course-details-portlet

BA6051 - Kostnader og nytte av samferdselsanlegg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Gjennom kurset skal du opparbeide deg kunnskap om sentrale begrep innen nytte- og kostnadsanalyse, samfunnsøkonomisk analyse og anvendelse av dette innen samferdselssektoren. I tillegg skal du ha kunnskap om prissatte og ikke prissatte konsekvenser og virknings-/effektberegninger, kostnadsoverslag under usikkerhet, verdianalyse og levetidskonstnadsanalyser (LCC). Du skal opparbeide deg ferdigheter i å konstruere etterspørsels- og tilbudskurver, sette opp etterspørselsfunksjon, gjøre enkle prinsipielle n/k-analyser m.m.

Læringsutbytte

Kunnskaper (du skal ha kunnskap om):

 • Sentrale begrep innen nytte/kostnadsanalyse og samfunnsøkonomisk analyse og anvendelse innen samferdselssektoren.
 • Metodikk for kostnadsoverslag under usikkerhet; metode, prosess og anvendelse.
 • Prissatte konsekvenser og virkningsberegninger/effekt.
 • Beregningsmetodikk for levetidskostnader (LCC).
 • Verdianalyse

Ferdigheter (du skal kunne):

 • Konstruere etterspørsels- og tilbudskurver og tolke disse.
 • Sette opp etterspørselsfunksjon for et marked og forstå denne.
 • Gjøre enkle prinsipielle N/K-analyser og vite hvordan dette kan benyttes som beslutningsstøtte for alternative prosjekt/løsninger.
 • Kalkulere kostnadsestimat under usikkerhet; forventningsverdi, varians og standardavvik.
 • Tolke sannsynlighetskurver for kostnadsestimat og usikkerhetsprofiler i forhold til akseptkriterier.
 • Bestemme hovedfunksjon og sekundære funksjoner til et prosjekt og et element.
 • Konstruere flytdiagram for funksjonsanalyse (Hvorfor-hvorfor / hvordan-hvordan-diagram).
 • Sette opp en enkel matriseanalyse for rangering av ideer / alternativ.

Generell kompetanse (du skal kunne):

 • Forstå grunnleggende begreper og teori innen samfunnsøkonomi.
 • Kjenne de ulike trinn i en trinnvisprosess for kalkulering

Læringsformer og aktiviteter

To obligatoriske samlinger på fire dager hver med opphold mellom samlingene for selvstudium. Du skal i tillegg arbeide med øvinger og oppgaver mellom samlingene. Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres. Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppmøte på undervisning

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVC0)
Veg, jernbane og transport (MVEGJERNB)

Forkunnskapskrav

Bachelor innen teknologiske fag, samt to års praksis i relevante tekniske fag. Annen bakgrunn kan godkjennes etter søknad.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
18.12.2023

Innlevering
18.12.2023


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU