course-details-portlet

TBM4319 - Byggeprosess, videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet hører inn under Prosjektledelse og anleggsteknikk, og skal gi fordypning innen prosjektledelse. Sentrale tema er: Interessentanalyse, konseptutvikling og -vurdering i tidligfasen, prosjektplanlegging under usikkerhet, overordnet styringsstruktur og prosjektstrategi i BA-prosjekter som bidrar til å sikre bærekraftige bygg- og anleggsprosjekter.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten skal ha kunnskap om det å kunne velge riktig prosjektmodell, overordnet organisering, kontraktstrategi, konflikthåndtering og seriøsitet, riktige analyseverktøy og riktige planleggings- og styringsverktøy for tidligfasen av byggeprosjekter.

Ferdigheter:

Kandidaten kan kunne gjennomføre en interessentanalyse på selvstendig grunnlag og bruke aktuelle datatekniske hjelpemidler. Kandidaten skal kunne benytte prosjektstyringsmetoder og -verktøy ved gjennomføring av prosjekter, verktøy for analyse av prosjekter i tidligfase, som gir grunnlag for å velge riktig prosjekt, og som grunnlag for styring av prosjektet.

Generell kompetanse:

Kandidaten kan forstå og bruke relevant fagterminologi og forstå hvor og når ulike metoder egner seg i bruk, og forstå begrensningene i bruken av metodene.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet gis som kollokvier, gruppearbeid og ledet selvstudium. Øvingsoppgaver er inkludert. Samarbeid vektlegges.

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår et individuelt arbeid som teller 51% og en gruppeoppgave som teller 49%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved gjentak av emnet må alle vurderinger gjennomføres på nytt.

Forkunnskapskrav

TBM4210/TBA4135/BYGT2330 eller tilsvarende

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4128 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bygg- og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Utlevering
24.11.2023

Innlevering
01.12.2023


10:00


14:15

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU