course-details-portlet

TBA4125 - BM4 Prosjektering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer D
Arbeider (K-del) 15/100
Arbeider (BA-del) 15/100

Faglig innhold

Kurset er organisert i fire deler; prosjektering av henholdsvis 1) bæresystemer og 2) bygningers klimaskjerm, 3) innføring i bruk av systemer for dataassistert konstruksjon (DAK) og 4) byggeprosess. Undervisningen i disse temaer vil bli gitt sekvensielt. Følgende temaer vil bli dekket: - Lover, forskrifter og standarder. - Sannsynlighetsteoretisk grunnlag for prosjekteringen. - Laster og lastvirkningsanalyser. - Dimensjoneringsprinsipper, valg av konstruksjonsmaterialer. - Konstruksjoners virkemåte og valg av bæresystemer. - Funksjons- og ytelseskrav som grunnlag for prosjektering av klimaskjerm. - Grunnlag for valg av materialer i bygningsdeler. - Bygningers klimaskjerm, konstruksjonsprinsipper og detaljer. - Grunnlaget for brannsikkerhet og prosjektering mht brann. - Introduksjon til lyd og installasjoner i bygninger - Utforming av bygningstekniske tegninger og detaljer. - Utførelse av enkle bygninger. - Forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger. - Byggeprosess, prosjektets livssyklus, organisering og kontrakter.

Læringsutbytte

Studentene skal utvikle kompetanse innen prosjektering av konstruksjoner og bygninger, forankret i det sikkerhetsteoretiske grunnlag for prosjekteringen og samfunnets krav til konstruksjoners pålitelighet og bygningers funksjons- og levedyktighet. Studentene skal etter endt kurs ha oppnådd følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

 • Kunnskap om bærekonstruksjoners sikkerhet og virkemåte.
 • Kunnskap om laster, lastmodellering og valg av bæresystemer.
 • Kunnskap om klimapåkjenninger som grunnlag for valg av materialer og utforming av bygningsdeler.
 • Kunnskap om bygningers klimaskjerm, konstruksjonsprinsipper og detaljer.
 • Kunnskap om brannteknikk og FDV av bygninger.
 • Kunnskap om byggeprosess.

Ferdigheter:

 • Kunne analysere bærekonstruksjoners og klimaskjermens virkemåte.
 • Kunne utvikle og kvalitetssikre relevante løsninger for bærekonstruksjoner og klimaskjerm.
 • Kunne kommunisere ved hjelp av tegninger og ha oppøvd ferdigheter i bruk av program for dataassistert konstruksjon (DAK).

Generell kompetanse:

 • Ha utviklet evne til kritisk analyse av design, materialbruk og oppbygning av bygningskonstruksjoner.
 • Kunne samarbeide og bidra til tverrfaglig samhandling.
 • Ha utviklet evne til å forstå byggtekniske tegninger.
 • Forstå og kunne bruke grunnleggende begrep i byggeprosessen.

Læringsformer og aktiviteter

Det undervises både gjennom tradisjonelle forelesninger og ved prosjektbasert læring i team, i tillegg til tradisjonelle øvinger. Kurset gjennomføres i et samarbeid mellom flere fagmiljøer ved fakultetet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Delvurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I delvurderingen inngår skriftlig digital skoleeksamen under tilsyn (som teller 70%) og prosjektarbeider (som teller 30%). Resultatet fra hver av delene angis med bokstavkarakter, og endelig karakter for hele faget blir beregnet ut fra den angitte vektingen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Studenten skal ha bestått alle deler av vurderingen for å få bestått karakter i emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB3010 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D 29.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 Sluppenvegen 14 161
Vår ORD Arbeider (BA-del) 15/100

Utlevering
05.04.2024

Innlevering
19.04.2024


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider (K-del) 15/100

Utlevering
08.03.2024

Innlevering
22.03.2024


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU