Pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk

Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk

– Søk opptak

Under finner du informasjon om opptakskravene til master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk. En oversikt over søknadsalternativene finner du nederst på sida.


Opptakskrav

Opptakskrav

Opptakskrav til master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk, er som følger: 

 • bachelor med fordypning i pedagogikk på minimum 90 studiepoeng (inkludert metode og bacheloroppgave eller tilsvarende), 
 • eller bachelor i rådgivning og voksnes læring, 
 • eller- fullført lærerutdanning (grunnskolelærerutdanning, allmennlærerutdanning, barnehagelærerutdanning, førskolelærerutdanning, faglærerutdanning, bachelorgrad + ettårig PPU), eller
 • fullført 3. studieår (180 studiepoeng) av fireårig grunnskolelærerutdanning (GLU), med 30 sp i både norsk og matematikk (1-7) eller 60 sp i norsk eller matematikk (5-10), eller
 • relevant profesjonsutdanning med minimum 60 studiepoeng pedagogikk.

Spesifisering av opptakskravene

Søkere med vernepleier-, barnevernspedagog- eller sosionomutdanning (etter rammeplaner av 1.des 2005) må ta til sammen 30 studiepoeng av følgende emner for å kvalifisere for opptak til dette masterprogrammet: PED1001 (15 sp.), PED1003 (15 sp.), PED1006 (7,5 sp.) og/eller PED1007. 

Søkere med sykepleierutdanning (etter rammeplan av 25. januar 2008) må ta til sammen 45 studiepoeng av følgende emner for å kvalifisere for opptak til dette masterprogrammet: PED1001 (15 sp.), PED1002 (15 sp.), PED1003 (15 sp.), PED1006 (7,5 sp.) og/eller PED1007 (7,5 sp.)

Krav til metode og bacheloroppgave 

For å kvalifisere for opptak må søkere til dette masterprogrammet ha metode og bacheloroppgave (eller tilsvarende) som en del av opptaksgrunnlaget sitt. Dersom søkeren ikke har dette kan hun tilfredsstille kravet gjennom å ta emnene PED1005 Innføring i vitenskapsteori og forskningsmetode (7,5 sp.) og PED2900 Bacheloroppgave i pedagogikk (15 sp.).

C-krav

Alle som tas opp må minst ha en veid gjennomsnittskarakter på C (eller tilsvarende) i opptaksgrunnlaget (hele bachelorgraden).

Studiet har begrenset antall plasser. Siden det kan være flere søkere enn det er plasser gir karakteren C ingen garanti for opptak.

B-garanti

Alle kvalifiserte søkere med en veid gjennomsnittskarakter på minst B eller tilsvarende i opptaksgrunnlaget (rangeringsgrunnlaget, minimum 180 studiepoeng) er garantert å få tilbud om plass på dette masterprogrammet. 

Rangering

Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av alle karakterer i bachelorgraden, jamfør NTNUs opptaksforskrift § 31.

Adgang til enkeltemner

Det er mulig å ta åpne enkeltemner i spesialpedagogikk uten å være tatt opp til masterprogrammet. For å ta emnene må man ha en aktiv studierett ved NTNU, oppfylle forkunnskapskravene og melde seg til emnet innen gjeldende frister.

Søknadsalternativer i Søknadsweb

Søknadsalternativer i Søknadsweb

Dette søknadsalternativet finner du i NTNUs Søknadsweb, under: 
Masterprogram - 1 1/2 og 2-årige mastere.

Begge studieår avlegges ved Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) ved NTNU i Trondheim.

GLU-studenter som ønsker GLU-vitnemål etter fire år skal ikke velge dette søknadsalternativet, de skal isteden velge Spesialpedagogikk ILU (GLU), (søknadskode 1667). 

Dette søknadsalternativet finner du i NTNUs Søknadsweb, under: 
Masterprogram - 1 1/2 og 2-årige mastere.

Kun andre året av masterprogrammet ved Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL)

Dette søknadsalternativet passer for deg som ønsker å ta det andre året av masterprogrammet, og som allerede har 60 studiepoeng i spesialpedagogikk på masternivå.

Dersom du har utdanning som ikke står på lista over godkjente studieretningsemner i spesialpedagogikk (del 1), kan du søke om godkjenning.

Hvordan søke opptak

Hvordan søke opptak

1. Søk opptak til norske og internasjonale masterprogram for norske og nordiske søkere

Søknadsfrist: 15. april. 

Søknadsfrist tidlig opptak: 1. mars. For deg som kan dokumentere behov for tidlig svar i opptaket.

Omprioriteringsfrist: 1. juli. Du kan ikke legge til nye alternativer etter søknadsfristen, men du kan foreta omprioritering av dine valgte søknadsalternativ.

Internasjonale masterprogram har ulike søknadsfrister, men med norsk eller nordisk opptaksgrunnlag kan du søke frem til 15. april. Øvrige søkere ser frister her.

Søknadsweb åpner 1. februar.

NB: Studieprogram som utlyses med opptak vårsemesteret har egne frister som fremgår av studiets nettside.

2. Last opp dokumentasjon

Last opp dokumentasjon (vitnemål, karakterutskrift) på utdanningen din så snart som mulig etter at du har søkt.

 • Du trenger ikke laste opp dokumentasjon på utdanning avlagt ved NTNU (unntaket er utdanning du har fått innpasset).
 • Fullfører du ved et annet lærested må du dokumentere utdanningsplanen som gjelder for ditt studium. Du kan enten laste opp utdanningsplanen eller legge til URL i merknadsfeltet om ditt lærested har utdanningsplanen på sitt nettsted. Selv om du godkjenner resultatutveksling så må vi ha din utdanningsplan.

3. Svar på søknad

Svar på søknad: 13. juli.

Du må registrere svaret ditt via Søknadsweb innen 20. juli.

Suppleringsopptak: 22. juli - svarfrist 27. juli

Ventelistenummer vil bli oppdatert på Søknadsweb etter suppleringsopptakene.

Du kan søke opptak på inntil 4 søknadsalternativer i prioritert rekkefølge.

Prioritert rekkefølge er at du rangerer studieønskene dine i søknaden. 

Når du får tilbud i hovedopptaket, faller lavere prioriterte studieønsker bort. Det vil si at dersom du får tilbud på førstevalget, vil alle de andre studieønskene dine automatisk falle bort. Du kan ikke sette deg på venteliste på studier som har falt bort. Det er derfor viktig at du legger inn dine studieønsker i prioritert rekkefølge.

Du kan omprioritere dine studieønsker fram til 1. juli.

Det er ikke nødvendig å laste opp dokumentasjon på utdanning som avlegges ved NTNU. Dette gjelder også utdanning og vitnemål skrevet ut fra tidligere HiST, HiG og HiÅ.

Dokumentene legger du til via "Mine dokumenter" på Søknadsweb. Vi ber om at du laster opp ulike vedlegg hver for seg, og at du gir opplastede filer hensiktsmessige navn. Dokumentene må være lesbare, fortrinnsvis i pdf-format. Du må laste opp dokumentasjon selv om du godkjenner resultatutveksling fra annen ekstern norsk institusjon.

Du må laste opp følgende dokumenter:

 • Vitnemål, alle sider
 • Utdanningsplan skal lastes opp om du fullfører utdanningen vår 2020 og ikke har bachelorvitnemål når du søker. Alle avlagte og planlagte emner må vises i tillegg til logo/navn på lærested. Skjermdump fra StudentWeb er ok.
 • Øvrige karakterutskrifter
 • Er din utdanning ikke tidligere forhåndsgodkjent, må du legge til URL til utdanningens studieplan i merknadsfeltet på søknaden. 

Om du ikke har norsk videregående skole, må du også laste opp dokumentasjon av godkjente norsk- og engelskkunnskaper.

NB! Du skal ikke laste opp sensitiv informasjon. Dette må sendes oss per post eller leveres direkte til Opptaksenheten.

De dokumenter du ser under 'Mine dokumenter', har vi tilgang til. Ikke last opp dokumenter som allerede ligger der på nytt.

Frister for opplasting av dokumentasjon

 • Har du søkt om tidlig opptak er fristen for opplasting av dokumentasjon 15. mars
 • Øvrige søkere har frist til 15. april med å laste opp sin dokumentasjon
 • Avslutter du din bachelorgrad våren 2020, er fristen for opplasting av vitnemålet 1. juli, men du må huske å laste opp karakterutskrift og utdanningsplan innen 15. mars / 15. april

Dokumentasjon av bachelorgrad

Fullført og bestått bachelorgrad (eller tilsvarende grad) dokumenteres med vitnemål med oversikt over alle emnene som inngår i graden. Alle sidene av vitnemålet må lastes opp. NB! Karakterutskrift på 180 studiepoeng alene er ikke godkjent dokumentasjon av fullført og bestått bachelorgrad.

Om lærestedet ditt har utstedt vitnemål, og det er tilgjengelig på Vitnemålsportalen, kan du laste opp pdf-fil av vitnemålet.

Mottar du ikke endelig vitnemål før 1. juli, må du laste opp en bekreftelse fra lærestedet ditt om at du oppfyller kravene til bachelorgrad, sammen med en fullstendig karakterutskrift. Vitnemålet må lastes opp når du mottar det.

Har du utdanning fra utlandet, må du laste opp endelig vitnemål og karakterutskrift på originalspråket, i tillegg til en offisiell oversettelse hvis originaldokumentasjonen ikke er på engelsk eller et nordisk språk. Bekreftelse på grad uten endelig vitnemål og karakterutskrift, godkjennes ikke. Se også informasjon om språkkrav

Mangler ved søknaden

Du er selv ansvarlig for å laste opp all dokumentasjon av ditt opptaksgrunnlag.

 Om vi har behov for å kontakte deg, kontakter vi deg på e-postadressen du har oppgitt i Søknadsweb. Det er derfor viktig at du sjekker e-post jevnlig i søknadsperioden, og at du forsikrer deg om at e-postadressen du har oppgitt er riktig.

Det er viktig at du også jevnlig sjekker at epost fra NTNU ikke havner i spamfilteret til din epostleverandør.

Dokumentasjonskontroll

NTNU vil foreta kontroll av opplastede dokumenter etter studiestart, og originaldokumentasjon må forevises ved forespørsel. Søkere som ikke kan fremvise godkjent dokumentasjon kan fratas retten til å studere.

Har du utdanning fra utlandet, må du laste opp vitnemål og karakterutskrift på originalspråket. Hvis originaldokumentasjonen ikke er på engelsk eller et nordisk språk, må du i tillegg laste opp en offisiell oversettelse. Begge sider av tosidige dokumenter må lastes opp.


Dokumentasjon rett fra lærestedet

Fra noen land, blant annet USA og Canada, krever vi at originaldokumentasjon av høyere utdanning sendes til NTNU direkte fra lærestedet. Her finner du oversikt over hvilke land dette gjelder. Hvis du har utdanning fra et av disse landene, må du kontakte lærestedet ditt og be om at vitnemål og karakterutskrift sendes direkte til NTNU. 

Bestill dokumentasjon fra lærestedet ditt så tidlig som mulig. Opptakskontoret må ha mottatt originaldokumentasjon fra lærestedet innen 1. juli. Merk at du også må laste opp midlertidig dokumentasjon av utdanning til Søknadsweb. Originaldokumentasjon sendes til:

Norwegian University of Science and Technology (NTNU) 

Student and Academic Division – Admissions Office

N-7491 Trondheim, Norway

 


Språkkrav

Norske masterprogram har både norsk- og engelskkrav. Internasjonale masterprogram har kun krav til engelsk. Har du fullført norsk eller nordisk videregående, dekker du språkkravene med vitnemål fra videregående skole. Hvis du ikke har utdanning fra Norden, må du dokumentere tilstrekkelige språkkunnskaper.


Dokumentasjonskontroll

Hvis du får opptak på grunnlag av utenlandsk utdanning må du fremvise original dokumentasjon ved semesterstart. Du vil få beskjed fra Opptakskontoret når du skal fremvise dokumentasjonen. Søkere som ikke kan fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon av opptaksgrunnlag kan fratas retten til å studere.

Hvis du trenger tidlig svar på søknaden, kan du søke om tidlig opptak på Søknadsweb innen 1. mars. For å vurderes for tidlig opptak, må bachelorgrad og eventuelle andre opptakskrav dokumenteres ved søknadstidspunktet. 

Eventuelt tidlig opptak gis kun til søkere som uten tvil ville fått tilbud i hovedopptaket i tillegg må du dokumentere en eller flere av følgende grunner: 

 • Du er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke permisjon
 • Du er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten
 • Du må flytte med familie på grunn av jobb, barnehageplass eller skolebytte
 • Du har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet (gjelder ikke dysleksi)

På grunn av kort saksbehandlingstid må all dokumentasjon som skal legges til grunn for behandlingen av søknaden din lastes opp innen 15. mars. Du kan ikke ettersende dokumentasjon hvis du skal søke om tidlig opptak. 


Dokumentasjon

Du kan dokumentere grunnlag for tidlig opptak på følgende måte:

 • Attest fra arbeidsgiver om oppsigelsestid eller permisjon, eller tilsettingsbrev sammen med siste måneds lønnsslipp
 • Attest fra likningskontor eller foretaksregister om selvstendig næringsvirksomhet
 • Bostedsattest fra Folkeregisteret for søker og barn, eller for søker og ektefelle/samboer
 • Attest fra sakkyndig (for eksempel lege)


Svar på søknad om tidlig opptak

Svar på søknad om tidlig opptak sendes ut per e-post i slutten av mai. For å beholde studieplassen må du takke ja til tilbudet du får i hovedopptaket ca 13. juli innen svarfristen 20. juli.

Hvis du ikke får godkjent grunnlag for tidlig opptak, vil søknaden din behandles på vanlig måte i hovedopptaket. 

De fleste studieprogram ved NTNU har krav til minimum gjennomsnittskarakter C for å kvalifisere for opptak.

For noen studieprogram skal C-kravet regnes av noe annet enn hele graden/opptaksgrunnlaget (f.eks. fordypning eller 60-gruppe).

Informasjon om hva som gjelder finner du på studieprogrammets nettside.

Vi regner om bokstavkarakterene til tallekvivalenter: A=5, B=4, C=3, D=2 og E=1. På grunn av avrundingsregelen dekker du C-kravet om du har 2,5 i snitt.

Selv om C-kravet regnes av noe annet enn hele graden/opptaksgrunnlaget, vil vi regne snitt av hele graden/opptaksgrunnlaget når det gjelder rangering.

Enkelte studieprogrammer har innført B-garanti / C-garanti. Det betyr at søkere som har karakterer i opptaksgrunnlaget som gir B eller bedre (eventuelt C eller bedre) ved opptak, gis tilbud.

Eventuell slik garanti skal fremgå av det enkelte studieprogrammet og vil kunne endres fra år til år. 

Vi regner snitt med en desimal, og B-garanti går ved 3,5 og C-garanti ved 2,5.

Hvor det ikke fremkommer andre rangeringsregler i studieplanen, gjelder følgende: 

Søker rangeres med vektet gjennomsnittskarakter av alle emnene som inngår i bachelorgraden. Ved poenglikhet rangeres eldste søker først. 

Dersom søker har utdanning i tillegg til bachelorgraden, og hvor både bachelorgrad og tilleggsutdanning samlet gjør søker kvalifisert for studiet, benyttes både bachelorgrad og tilleggsutdanning ved rangering.

Ved beregning av poengsum benyttes følgende skala: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1

Søkere med tallkarakterer konverteres jf tabellen nedenfor: 

Omregningstabell
  Teknologi / siv.ark. Realfag Humanistiske/samfunnsfag
og andre utdanninger
A 1,00-1,74 1,00-1,79 1,0-2,2
B 1,75-2,24 1,80-2,49 2,3-2,5
C 2,25-2,74 2,50-2,99 2,6-2,7
D 2,75-3,24 3,00-3,49 2,8-3,0
E 3,25-4,00 3,50-4,00 3,1-4,0

Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, må rangeres ut fra poengberegnede søkere ved hjelp av individuell skjønnsmessig vurdering. For å få tilbud om opptak kreves likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak etter rangering på grunnlag av poengberegning. Dette gjelder også søkere som har overvekt av emner som ikke er vurdert med karakterer, men med Bestått/Godkjent eller lignende. Emner som er angitt uten studiepoeng vil ikke kunne poengberegnes.

Eksempel på hvordan du regner ut snittkarakter (Se 'Hvordan regnes snittet mitt ut? ')

Utenlandsk utdanning som er del av en norsk bachelorgrad, inngår ikke i rangeringsgrunnlaget. Dette gjelder så fremt emnene fra utlandet utgjør mindre enn halvparten av graden/opptaksgrunnlaget.

Er opptaksgrunnlaget ditt en bachelorgrad fra et annet land enn Norge, vil du bli skjønnsmessig vurdert med tanke på innplassering i opptaket.

Ofte stilte spørsmål

Ta kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål. 

Ved opptaksrelaterte spørsmål, kontakt Opptakskontoret per e-post opptak@ntnu.no.

Krysspublisert - Opptaksstatistikk

Krysspublisert. Ikke rør! Søknadsfrist søknad gjennom søknadsweb (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Ikke rør!!!Krysspublisert! Krav om politiattest

Krav om politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Krav om skikkethetsvurdering

Krav om skikkethetsvurdering

Master i pedagogikk studieretning spesialpedagogikk er omfattet av Forskrift om skikkethet i høyere utdanning (skikkethetsforskriften). En students skikkethet skal vurderes gjennom hele studiet og vurderes løpende både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet. NTNU har ansvar for vurdering av skikkethet for studenter som er tatt opp på dette masterprogrammet.