Hva lærer jeg

Pedagogikk - masterstudium

Hva lærer du?

Hva er spesialpedagogikk?

Programmet skal teoretisk og praktisk rette seg mot det spesialpedagogiske arbeidsfeltet. Det skal teoretisk være breddeorientert med muligheter for fordypning, slik at du kan utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor sentrale spesialpedagogiske områder. Programmet skal videre sørge for at du utvikler analytisk kompetanse og handlingsberedskap som gjør deg i stand til å tilrettelegge gode læringsmiljøer som ivaretar elevenes faglige og sosiale utvikling.

Programmet er bygd opp av både obligatoriske og valgfrie emner. De obligatoriske emnene gir innføring i spesialpedagogisk grunnlagstenkning. Pedagogisk forskningsmetode og statistikk går over ett semester, og masteroppgaven er normert til ett semester.


Praksis i spesialpedagogikk

I løpet av studiets første år er det fem ukers praksis, to uker i høstsemesteret og tre uker i vårsemesteret.

Praksis i høstsemesteret knyttes til skoler. Praksis i vårsemesteret knyttes til det spesialpedagogiske støttesystemet representert ved pedagogisk psykologisk tjeneste (BFT/PPT).

Begge periodene er primært observasjonspraksis hvor hensikten er at studentene skal få innsikt i spesialpedagogens rolle og oppgaver i både skole og hjelpeapparat.
 


Hvorfor spesialpedagogikk?

Studiet egner seg for deg som ønsker å være med på å skape en meningsfull hverdag i utdanning og arbeid for barn, unge og voksne med særskilte behov. Arbeidsoppgavene vil i praksisfeltet være knyttet til undervisning, veiledning og kunnskapsformidling. Programmet egner seg også for lærere og førskolepedagoger som ønsker å kvalifisere seg til arbeidsoppgaver i PP-tjenesten, eller på et kompetansesenter. Programmet gir også mulighet for opptak til doktorgrad i pedagogikk


Læringsutbytte

Velg studieår og studieretning.