Master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk

– Jobbmuligheter

Mastergraden kvalifiserer først og fremst for arbeidsoppgaver innen utdanningssystemet og offentlig forvaltning.

Arbeidsoppgavene er både rettet mot forebyggende virksomhet og mot direkte arbeid med barn, unge og voksne med spesielle behov. Oppgavene omfatter undervisning, veiledning, rådgiving og planlegging på skole-, kommune- og fylkesnivå.


Spesialpedagogisk koordinator i skole og barnehage

I barnehagen og på alle nivåer i skolen kan spesialpedagogens oppgave være knyttet til planlegging og gjennomføring av pedagogiske tiltak for barn og unge med spesielle behov. Spesialpedagogen kan også få ansvar for å koordinere spesialpedagogiske tiltak i en barnehage eller skole og fungere som bindeledd til hjelpe- og støtteapparatet. En spesialpedagogisk koordinator kan også få i oppgave å være veileder for personalet og rådgiver for rektor. I en inkluderende skole vil spesialpedagogen ha en viktig rolle som «vaktbikkje» for å sikre at barn og unge med spesielle behov ikke blir usynlige og samtidig påse at læringsmiljøet ikke skaper tilkortkomming og mistrivsel.


Pedagogisk-psykologisk rådgivingstjeneste

I den pedagogisk- psykologiske rådgivingstjenesten vil spesialpedagogen kunne få stilling som spesialpedagogisk rådgiver. Oppgavene i denne tjenesten vil omfatte praktisk rådgiving, arbeid med forebyggende tiltak, kartlegging/ vurdering av enkeltsaker og gi hjelp til ungdom som ikke får arbeid eller videregående opplæring etter avsluttet grunnskole.


Oppvekst og utdanningsavdelingen

Oppvekst og utdanningsavdelingen som faller inn under fylkesmannens ansvarsområde har også spesialpedagoger i sin stab. Denne avdelingen skal fungere som bindeledd mellom nasjonal og lokal ledelse og har i oppgave å bidra til kvalitetssikring og kvalitetsforbedring i barnehage og skole gjennom å føre tilsyn og stimulere til utvikling. Arbeidsoppgavene omfatter blant annet tilsyn, informasjon og veiledning til kommuner og fylke, regional nettverksbygging, konferanser og kursvirksomhet.


Kompetansesentre og spesialpedagogiske enheter

I det statlige spesialpedagogiske støtteapparatet er det også behov for spesialpedagoger. Støttesystemet består per i dag av 16 statlig eide kompetansesentre og 14 spesialpedagogiske enheter. Det overordnede målet for støttesystemet er å gi veiledning og støtte til de opplæringsansvarlige instansene i kommuner og fylkeskommuner, slik at barn, unge og voksne med spesielle behov blir sikret et forsvarlig opplæringstilbud. Mesteparten av tjenesteproduksjonen innenfor virksomheten blir utført ved kompetansesentrene som er eid av staten.

Eksempel på kompetansesenter er Tambartun for synshemmede og Møller for hørselshemmede. Arbeidsoppgaver for spesialpedagogen vil være knyttet til veiledning, konsultasjon og tiltaksrådgiving, kompetanse-, kunnskaps- og informasjonsspredning, nettverksbygging, lærermiddelutvikling og opplæringstilbud ved hørsels- og synssentrene og ved de sosiale og medisinske institusjonene.


Forskning

Med en mastergrad i spesialpedagogikk er det også mulig å gå videre til et doktorgradsstudium. Med en slik utdanning vil en kunne få vitenskapelige stillinger i høgskole- og universitetssektoren. Det vil også være behov for forskere ved frie forskningsinstitusjoner.


Hva sier tidligere studenter?

Hva sier tidligere studenter?


Ressurspublisering

Du sitter på mye god kunnskap etter endt studietid, så tør å bruke den!

Navn: Gunhild Johansen Blomsø

Studieretning: Master i pedagogikk - spesialpedagogikk

Arbeider som: Faglærer og spesialpedagog ved 3.trinn på Ranheim skole.

Ikke vær redd for å bruke den kompetansen og kunnskapen du har fått gjennom studiene når du starter i jobb som nyutdannet.

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.