Hva kan jeg bli?

Pedagogikk - masterstudium

Hva kan du bli?

Mastergraden kvalifiserer først og fremst for arbeidsoppgaver innen utdanningssystemet og offentlig forvaltning.

Arbeidsoppgavene er både rettet mot forebyggende virksomhet og mot direkte arbeid med barn, unge og voksne med spesielle behov. Oppgavene omfatter undervisning, veiledning, rådgiving og planlegging på skole-, kommune- og fylkesnivå.

Spesialpedagogisk koordinator i skole og barnehage

I barnehagen og på alle nivåer i skolen kan spesialpedagogens oppgave være knyttet til planlegging og gjennomføring av pedagogiske tiltak for barn og unge med spesielle behov. Spesialpedagogen kan også få ansvar for å koordinere spesialpedagogiske tiltak i en barnehage eller skole og fungere som bindeledd til hjelpe- og støtteapparatet. En spesialpedagogisk koordinator kan også få i oppgave å være veileder for personalet og rådgiver for rektor. I en inkluderende skole vil spesialpedagogen ha en viktig rolle som «vaktbikkje» for å sikre at barn og unge med spesielle behov ikke blir usynlige og samtidig påse at læringsmiljøet ikke skaper tilkortkomming og mistrivsel.


Pedagogisk-psykologisk rådgivingstjeneste

I den pedagogisk- psykologiske rådgivingstjenesten vil spesialpedagogen kunne få stilling som spesialpedagogisk rådgiver. Oppgavene i denne tjenesten vil omfatte praktisk rådgiving, arbeid med forebyggende tiltak, kartlegging/ vurdering av enkeltsaker og gi hjelp til ungdom som ikke får arbeid eller videregående opplæring etter avsluttet grunnskole.


Oppvekst og utdanningsavdelingen

Oppvekst og utdanningsavdelingen som faller inn under fylkesmannens ansvarsområde har også spesialpedagoger i sin stab. Denne avdelingen skal fungere som bindeledd mellom nasjonal og lokal ledelse og har i oppgave å bidra til kvalitetssikring og kvalitetsforbedring i barnehage og skole gjennom å føre tilsyn og stimulere til utvikling. Arbeidsoppgavene omfatter blant annet tilsyn, informasjon og veiledning til kommuner og fylke, regional nettverksbygging, konferanser og kursvirksomhet.


Kompetansesentre og spesialpedagogiske enheter

I det statlige spesialpedagogiske støtteapparatet er det også behov for spesialpedagoger. Støttesystemet består per i dag av 16 statlig eide kompetansesentre og 14 spesialpedagogiske enheter. Det overordnede målet for støttesystemet er å gi veiledning og støtte til de opplæringsansvarlige instansene i kommuner og fylkeskommuner, slik at barn, unge og voksne med spesielle behov blir sikret et forsvarlig opplæringstilbud. Mesteparten av tjenesteproduksjonen innenfor virksomheten blir utført ved kompetansesentrene som er eid av staten.

Eksempel på kompetansesenter er Tambartun for synshemmede og Møller for hørselshemmede. Arbeidsoppgaver for spesialpedagogen vil være knyttet til veiledning, konsultasjon og tiltaksrådgiving, kompetanse-, kunnskaps- og informasjonsspredning, nettverksbygging, lærermiddelutvikling og opplæringstilbud ved hørsels- og synssentrene og ved de sosiale og medisinske institusjonene.


Forskning

Med en mastergrad i spesialpedagogikk er det også mulig å gå videre til et doktorgradsstudium. Med en slik utdanning vil en kunne få vitenskapelige stillinger i høgskole- og universitetssektoren. Det vil også være behov for forskere ved frie forskningsinstitusjoner.


Kandidatundersøkelsen 2022

Ifølge Kandidatundersøkelsen 2022 gjennomført av Kantar, hadde 96 % av kandidatene fra master i pedagogikk fått seg en relevant jobb i løpet av 6 måneder etter at de ble uteksaminert. Prosentandelen gjelder begge studieretninger.

Studentintervju

Portrett av Aleksander Rønningen. Foto

Vær stolt av utdanningen din!

Navn: Aleksander Rønningen

Studieretning: Master i spesialpedagogikk

Arbeider som: Spesialpedagog, Trondheim voksenopplæringssenter

Ikke se på deg selv som ferdig utlært når du er ferdig på studiet. Tenk heller at du har fått en veldig stor og fin verktøykasse som alltid kan fylle på med nye verktøy.

Hva jobber du med

Jeg jobber på avdeling for spesialpedagogikk ved Trondheim voksenopplæringssenter. Vi er et byomfattende tilbud for elever over 18 år. På mitt team gir vi spesialundervisning til voksne med ulike former for nedsatt funksjonsevne. Dette kan både være medfødt eller erverva.

Områdene vi gir opplæring innfor er følgende:

  • Språk og alternativ kommunikasjon
  • Bruk av tekniske hjelpemidler for øke selvstendighet
  • Grunnleggende IKT-kompetanse
  • Grunnleggende begreps- og samfunnsorientering
  • Lese- og skrivetrening
  • Hverdagsmatematikk
  • Samhandling og hverdagsmestring

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste med jobben må være når en elev opplever personlig mestring, og jeg ser at det går fremover med det vi arbeider med. I tillegg er jeg glad for å være en del av et stort fagmiljø hvor det er mye erfaring og kompetanse.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som bidro til at du fikk jobben du har i dag?


Det at jeg både hadde vært aktiv i linjeforeningen og faglig engasjert som læringsassistent og referansestudent, ble nok sett på som positivt. Videre ble det dratt frem som en fordel at jeg hadde en relevant deltidsjobb og at vi i løpet av studiet hadde praksis både i skolen og PPT.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Engasjer deg faglig og sosialt på studiet. Det viser at du bryr deg om, og er interessert i, det du holder på med.

Ikke se på deg selv som ferdig utlært når du er ferdig på studiet. Tenk heller at du har fått en veldig stor og fin verktøykasse som alltid kan fylle på med nye verktøy.

Og ikke minst - vær stolt av utdanningen din!

Videre studier

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Med en master i pedagogikk kan du søke opptak til ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap på fagretningen pedagogikk.

Ledige stipendiatstillinger blir publisert på Jobbnorge.

Hva sier tidligere studenter?

Hva sier tidligere studenter?


Ressurspublisering

Du sitter på mye god kunnskap etter endt studietid, så tør å bruke den!

Navn: Gunhild Johansen Blomsø

Studieretning: Master i pedagogikk - spesialpedagogikk

Arbeider som: Faglærer og spesialpedagog ved 3. trinn på Ranheim skole.

Ikke vær redd for å bruke den kompetansen og kunnskapen du har fått gjennom studiene når du starter i jobb som nyutdannet.

Hva sier tidligere studenter om studiene?

Hva sier tidligere studenter om studiene?

Kandidatundersøkelsen 2017 ved IPL viser resultatene fra en undersøkelse gjennomført ved Institutt for pedagogikk og livslang læring. Målet med undersøkelsen var å kartlegge blant annet hva tidligere studenter har gjort etter at de ble ferdig med graden, hvordan de gikk fram for å få jobb, hvordan og hvor de har etablert seg i arbeidslivet, hvilke bransjer de jobber i og tilfredshet med studievalg og jobb.

I tillegg ligger det karriereintervju med tidligere studenter i menyvalget "Hva kan jeg bli?" for hvert av studieprogrammene våre.