Organisasjon og ledelse

Erfaringsbasert masterprogram

Organisasjon og ledelse

– Opptak og opptakskrav

Organisasjon og ledelse

I basismodulen og spesialiseringsmodulen tar du ett og ett kurs. Du binder deg ikke til mer enn ett kurs om gangen, og stort sett kan du ta kursene i den rekkefølgen du selv ønsker. Det er ditt eget ansvar å passe på at du får en kurskombinasjon som godkjennes for opptak til avsluttende masteroppgave.

Søke opptak til kurs:

  1. Gå inn på nettsiden til kurset du vil søke på
  2. Klikk på "Søk dette kurset nå" på kursets nettside

Søknadsfrist: 1. november for kurs i vårsemesteret og 15. mai for kurs i høstsemesteret.

Når du har fullført åtte kurs (fire i basismodulen og fire spesialiseringskurs), kan du søke opptak til masteroppgaven.


Opptakskrav

Du må dokumentere at du har:

  1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
  2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Se krav til dokumentasjon

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må i tillegg dokumentere at de fyller de generelle språkkravene i norsk og engelsk. Hvis du har utenlandsk utdanning, må du også fylle kravet for generell studiekompetanse.

Har du ikke en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget (pdf) ditt. Last opp skjemaet sammen med dokumentasjonen.

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.


Innpassing og fritak

Du kan søke fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Dersom du har videreutdanning fra tidligere kan du søke om å få denne godkjent i mastergraden. Les mer:


Svar på søknaden

Vi starter arbeidet med opptaket etter søknadsfristen og sender deg beskjed om du er tatt opp eller ikke. I og med at det er mange kurs med samme søknadsfrist vil dette ta litt tid, og vi vil prioritere opptaket på de kursene som starter først.


Rangering av søkere

Hvis det er flere søkere enn antall plasser på kurset, deles søkerne i to grupper: 1: søkere som tar eller har tatt emner i programmet tidligere, og 2: nye søkere. Gruppe 1 prioriteres foran gruppe 2. Innen gruppe 1 rangeres søkerne etter antall emner de tidligere har fullført og bestått, og deltar på når de søker opptak. Innen hver gruppe prioriteres søkerne etter "først til mølla"-prinsippet. For å få prioritet, er det en forutsetning at du har søkt innen ordinær søknadsfrist.


Forbehold om tilstrekkelig antall deltakere

Dersom det er færre enn sju deltakere kan kurset blir avlyst. Det kan være aktuelt å tilby alternativ gjennomføring for studenter som er avhengig av å få tatt kurset i henhold til planlagt studieprogresjon.