course-details-portlet

TTM4502 - Kommunikasjonsteknologi, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100
Muntlig eksamen 15 minutter A

Faglig innhold

Forberedende prosjekt til masteroppgaven. Dette omfatter:
a) Velge en forskningsoppgave ev. en avansert utviklingsoppgave med forskningselement.
b) Sette seg inn i problemstillingen bl.a. gjennom bakgrunnslitteratur på området, aktuell forskningslitteratur og, hvis relevant, diskusjoner med "problemeier".
c) Gi en motivering for oppgaven.
d) Beskrive "state of the art" / forskningsfronten innen området.
e) Formulerer konkret målsetting / forskningsspørsmål / hypotese(r) for masteroppgaven.
f) Komme frem til og beskrive et forslag til metode for å nå målsettingen og, hvis relevant, verifisere resultatet.
g) Sette seg inn i og ev. prøve ut verktøy som planlegges anvendt i arbeidet.
h) Utarbeide en initiell plan for gjennomføring av masteroppgaven med nedbryting i deloppgaver, fremdrift, ressursinnsats og milepeler.
i) Sålangt tiden tillater det, gjennomføres og rapporteres innledende arbeide på oppgaven.

Læringsutbytte

Studenten skal forberede seg til masteroppgaven gjennom å arbeide med en forskningsoppgave knyttet til valgt hovedprofil.

A. Kunnskap:
1 ) Inngående bakgrunnskunnskap til valgt problemstilling.
2) Motivasjon for valgt oppgave, herunder å kunne se denne i en bredere sammenheng.

B. Ferdigheter:
1) Utforme en fullstending plan for for et forskningsorientert prosjekt, ev. med utviklingselementer.
2) Finne frem til, teste og evaluere verktøy til å håndtere valgt problemstilling.

C. Generell kompetanse:
1) Anvendelse av vitenskapelige arbeidsmetoder, bl.a. å innhente kompletterende kunnskap gjennom litteraturstudier og annet kildesøk og kombinere dette med egen kunnskap.
2) Gi kortfattet muntlig presentasjon av arbeid og resultater.
3 Skrive en prosjektrapport / prosjektplan i hht. normen for slike.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig (eller gruppe) prosjektarbeid med veiledning. Seminarer for å gjennomgå generiske elementer i prosjektarbeidet gjennomføres hvis behov. Obligatorisk muntlig presentasjon av prosjektarbeidet. Obligatorisk oppmøte hele presentasjonsdagen. Emnet vurderes som bestått/ikke bestått basert på innlevert prosjektrapport.

Mer om vurdering

Den skriftlige rapporten vurderes som bestått / ikke bestått. Merk at for at rapporten skal vurderes til bestått, må alle elementene c) - f) og h) som er oppført i faglig innhold ovenfor, besvares på en måte som tilsier at det er bestått. Tilsvarende for element g) hvis den planlagte masteroppgaven er ment å bruke spesifikke verktøy.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Communication Technology (MSTCNNS)
Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet (MTKOM)
Security and Cloud Computing (MSSECCLO)

Forkunnskapskrav

Krever at studenten ikke står igjen med mer enn 22,5 studiepoeng fra foregående årskurs.
Studenten må ha studierett ved et av de tidligere angitte studieprogrammene eller ha en gjestestudentavtale med Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi.

Kursmateriell

Bakgrunnsmateriale for de enkelte oppgaveforslag gjøres tilgjengelig for studenten, vanligvis ved prosjektarbeidets begynnelse. Studenten skal selv gjennom litteratursøk o.l. finne frem til det materiellet som er nødvendig for å gjennomføre fordypningsprosjektet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTM4501 7.5 01.09.2016
TTM4511 7.5 01.09.2016
TTM4521 7.5 01.09.2016
TTM4531 7.5 01.09.2016
TTM4541 7.5 01.09.2016
TTM4551 7.5 01.09.2016
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Fordypningstimer: 12

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Program/system-utvikling
  • Sikkerhet og pålitelighet
  • Telematikk
  • IKT
  • Informasjonssikkerhet
  • Sivilingeniør
  • Sivilingeniør- og arkitektutdanning
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU