course-details-portlet

TTM4502 - Kommunikasjonsteknologi, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjektrapport og muntlig presentasjon
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig presentasjon 0/100 20 minutter A
Prosjektrapport 100/100

Faglig innhold

Forberedende prosjekt til masteroppgaven. Dette omfatter:

a) Velge en forskningsoppgave ev. en avansert utviklingsoppgave med forskningselement.

b) Sette seg inn i problemstillingen bl.a. gjennom bakgrunnslitteratur på området, aktuell forskningslitteratur og, hvis relevant, diskusjoner med "problemeier".

c) Gi en motivering for oppgaven.

d) Beskrive "state of the art" / forskningsfronten innen området.

e) Formulerer konkret målsetting / forskningsspørsmål / hypotese(r) for masteroppgaven.

f) Komme frem til og beskrive et forslag til metode for å nå målsettingen og, hvis relevant, verifisere resultatet.

g) Sette seg inn i og ev. prøve ut verktøy som planlegges anvendt i arbeidet.

h) Utarbeide en initiell plan for gjennomføring av masteroppgaven med nedbryting i deloppgaver, fremdrift, ressursinnsats og milepeler.

i) Sålangt tiden tillater det, gjennomføres og rapporteres innledende arbeide på oppgaven.

Læringsutbytte

Studenten skal forberede seg til masteroppgaven gjennom å arbeide med en forskningsoppgave knyttet til valgt hovedprofil.

A. Kunnskap:

1 ) Inngående bakgrunnskunnskap til valgt problemstilling.

2) Motivasjon for valgt oppgave, herunder å kunne se denne i en bredere sammenheng.

B. Ferdigheter:

1) Utforme en fullstending plan for for et forskningsorientert prosjekt, ev. med utviklingselementer.

2) Finne frem til, teste og evaluere verktøy til å håndtere valgt problemstilling.

C. Generell kompetanse:

1) Anvendelse av vitenskapelige arbeidsmetoder, bl.a. å innhente kompletterende kunnskap gjennom litteraturstudier og annet kildesøk og kombinere dette med egen kunnskap.

2) Gi kortfattet muntlig presentasjon av arbeid og resultater.

3) Skrive en prosjektrapport / prosjektplan i hht. normen for slike.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig (eller gruppe) prosjektarbeid med veiledning. Seminarer for å gjennomgå generiske elementer i prosjektarbeidet gjennomføres hvis behov. Obligatorisk muntlig presentasjon av prosjektarbeidet. Obligatorisk oppmøte hele presentasjonsdagen. Det forventes at studentene er aktive i diskusjonene etter andre studenters presentasjoner; spesifikke oppgaver kan bli tildelt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte hele presentasjonsdagen

Mer om vurdering

Emnet vurderes som bestått/ikke bestått basert på innlevert skriftlig prosjektrapport. Merk at for at rapporten skal vurderes til bestått, må alle elementene c) - f) og h) som er oppført i faglig innhold ovenfor, besvares på en måte som tilsier at det er bestått. Tilsvarende for element g) hvis den planlagte masteroppgaven er ment å bruke spesifikke verktøy.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Digital Infrastructure and Cyber Security (MSTCNNS)
Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet (MTKOM)
Security and Cloud Computing (MSSECCLO)

Forkunnskapskrav

Krever at studenten ikke står igjen med mer enn 22,5 studiepoeng fra foregående årskurs. Studenten må ha studierett ved et av de tidligere angitte studieprogrammene eller ha en gjestestudentavtale med Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi.

Kursmateriell

Bakgrunnsmateriale for de enkelte oppgaveforslag gjøres tilgjengelig for studenten, vanligvis ved prosjektarbeidets begynnelse. Studenten skal selv gjennom litteratursøk o.l. finne frem til det materiellet som er nødvendig for å gjennomføre fordypningsprosjektet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTM4501 7.5 HØST 2016
TTM4511 7.5 HØST 2016
TTM4521 7.5 HØST 2016
TTM4531 7.5 HØST 2016
TTM4541 7.5 HØST 2016
TTM4551 7.5 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Program/system-utvikling
  • Sikkerhet og pålitelighet
  • Telematikk
  • IKT
  • Informasjonssikkerhet
  • Sivilingeniør
  • Sivilingeniør- og arkitektutdanning
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjektrapport og muntlig presentasjon

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosjektrapport 100/100

Utlevering
19.10.2021

Innlevering
15.11.2021


10:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig presentasjon 0/100 A 06.12.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Prosjektrapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig presentasjon 0/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU