course-details-portlet

MUSV3131 - Musikk og film i teori og praksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Musikken har vært med siden filmens barndom. En viktig grunn til dette ligger i ønsket om å knytte sammen synssans og hørselssans. Gjennom kombinasjonen av det auditive med det visuelle dannes en syntese som legger grunnlaget for den helhetlige filmopplevelsen. Bevegelse er grunnforutsetning for både musikalske forløp og projeksjonen av levende bilder. Denne fellesnevneren gjør at disse to kunstartene har spesielle forutsetninger for å spille med og mot hverandre, supplere hverandre og kontrastere hverandre.

I mange tilfeller har musikken vi hører en avgjørende betydning for hvordan vi som tilskuere tolker det vi ser. Noen ganger smelter det hele sammen på en måte som gjør at vi merker lite til musikken i det hele tatt. Andre ganger husker vi musikken bedre enn filmen. I vår tid ser vi også eksempler på at musikken løses fra filmen den er skrevet til og oppføres i konsertsalen.

I dette emnet er fokus rettet mot musikkens ulike funksjoner i film. Vi tar for oss et utvalg teorier og synspunkter på relasjonen mellom musikk og levende bilder, og på bruken av musikk og lyd i film. Disse knytter vi så til konkrete eksempler på hvordan musikk og lyd er blitt brukt i praksis i ulike deler av filmhistorien.

Læringsutbytte

Kunnskap:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3131
- har fordypet kunnskap om relasjoner mellom musikk og levende bilder
- har fordypet kunnskap om teoretiske innfallsvinkler til film og musikk
- har fordypet kunnskap om musikkens funksjoner i film
- har fordypet kunnskap om filmmusikkens historie


Ferdigheter:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3131
- kan formulere sin kunnskap på en overbevisende måte i både skriftlig og muntlig form
- kan gjøre egne, selvstendige refleksjoner på grunnlag av og i forlengelsen av den tilegnede kunnskapen
-kan anvende den tilegnede kunnskapen på materiale som for kandidaten er nytt og ukjent
-kan videreutvikle sin utøvelse på det feltet fordypningen dekker

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3131
har utdypet forståelse av forholdet mellom musikk og film.

Læringsformer og aktiviteter

Kombinerte forelesninger og seminarer, der det forutsettes at samtlige studenter oppmeldt i emnet deltar aktivt. I seminardelen inngår både skriftlige og muntlige aktiviteter. Det forventes at studentene setter seg grundig inn i de aktuelle pensumtekstene før hver forelesning/seminar.

Mer om vurdering

3 dagers hjemmeeksamen på ca. 15 sider (ca. 6000 ord).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Film- og medievitenskap (MFMV)
Film- og videoproduksjon (BFVPROD)
Film- og videoproduksjon (MMPROD)
Filmvitenskap (BFV)
Musikk, utøvende (BMUSK)
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikk, utøvende (MMUSP)
Musikkteknologi (BMUST)
Musikkteknologi (MMUST)
Musikkvitenskap (BMUSV)
Musikkvitenskap (MMUSV)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til et av bachelor- eller masterprogrammene i musikkvitenskap, musikkteknologi, utøvende musikk, film- og videoproduksjon, eller bachelor i filmvitenskap eller master i film- og medievitenskap.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU