course-details-portlet

MH3004 - Kvalitative metoder i medisin og helsefag

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager ALLE

Faglig innhold

Emnet gir en grundig innføring i kvalitativ metodologi. Emnet gjennomgår når og hvordan kvalitative metoder er egnet til å besvare relevante forskningsspørsmål. Emnet behandler spørsmål knyttet til teoretisk forankring, design, utvalg, datainnsamling, analysering, rapportering og kvalitetsvurdering. Emnet legger vekt på å gi studentene praktisk erfaring med datainnsamling, analyse og resultatpresentasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om og kan gjengi den kunnskapsteoretiske forankringen for kvalitativ metode
 • kan diskutere styrker og svakheter ved ulike kvalitative datainnsamlingsmetoder og analysetilnærminger
 • har inngående kunnskap om gyldighet (validitet) og pålitelighet (reliabilitet) i kvalitative studier
 • kjenner til kvalitative forskningsmetoders historie, tradisjoner og egenart
 • Har kunnskap om etiske retningslinjer i helserelatert forskning som er relevant for kvalitativ metode.

Ferdigheter:

Studenten

 • kan designe en kvalitativ studie under veiledning
 • kan gjennomføre ulike kvalitative datainnsamlingsmetoder
 • kan analysere og presentere resultatene til en kvalitativ studie
 • kan gjøre etiske vurderinger for en kvalitativ studie

Generell kompetanse:

Studenten

 • behersker terminologi som hører til kvalitative metoder
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter om kvalitativ metode på nye områder for å gjennomføre et forskningsprosjekt
 • kan kommunisere om kvalitative metoder både med spesialister og til allmennheten
 • kan kritisk lese artikler som benytter kvalitative metoder og nyttiggjøre seg denne kunnskapen

Læringsformer og aktiviteter

Intensiv undervisning i blokkuker. Forelesninger, seminarer, øvinger og gruppearbeid. Det tas forbehold om et tilstrekkelig antall studenter for at emnet undervises.

Obligatoriske aktiviteter

 • 2 Skriftlige øvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet: To skriftlige øvinger. Godkjente øvinger er gyldige inntil to semester (ett år etter godkjenning) dersom studenten ikke tar eksamen i samme semester. Hjemmeeksamen over 3 dager. Oppgaven gis i Inspera dersom ikke annet oppgis. Det tas forbehold om mulig endring av vurderingsform ved utsatt eksamen.

Forkunnskapskrav

Opptak til masterprogram ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Andre studenter vurderes individuelt.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KLH3015 7.5 HØST 2018
HLS3004 7.5 HØST 2018
PH3001 7.5 HØST 2018
MDV6282 7.5 HØST 2018
SMED8015 5.0 HØST 2019
MH3008 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund , Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU