course-details-portlet

MH3004 - Kvalitative metoder i medisin og helsefag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager ALLE

Faglig innhold

Kurset gir en grundig innføring i kvalitativ metodologi. Kurset gjennomgår når og hvordan kvalitative metoder er egnet til å besvare relevante forskningsspørsmål. Emnet behandler spørsmål knyttet til teoretisk forankring, design, utvalg, datainnsamling, analysering, rapportering og kvalitetsvurdering. Emnet legger vekt på å gi studentene praktisk erfaring med datainnsamling, analyse og resultatpresentasjon.

Læringsutbytte

Etter fullført emne MH3004 skal studenten kunne
• planlegge og gjennomføre innsamling og analyse av data
• presentere resultatene til en kvalitativ studie
• gjengi den kunnskapsteoretiske forankring for kvalitativ metode
• diskutere styrker og svakheter ved kvalitative datainnsamlingsmetoder og analysetilnærminger
• gjennomføre individuelle intervju, deltagende observasjon og fokusgruppe-intervju
• gjennomføre analyse av kvalitativ data og fremstille resultatene
• vurdere gyldighet (validitet) og pålitelighet (reliabilitet) i kvalitative studier
Læringsformer og aktiviteter

Intensiv undervisning i blokkuker.
Forelesninger, seminarer, øvinger og gruppearbeid.

Det tas forbehold om et tilstrekkelig antall studenter for at emnet undervises.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 Skriftlige øvinger

Mer om vurdering

To godkjente skriftlige øvinger. Godkjente øvinger er gyldige inntil to semester (ett år etter godkjenning) dersom studenten ikke tar eksamen i samme semester.
Hjemmeeksamen over 1 uke. Oppgaven gis i Inspera dersom ikke annet oppgis.
Det tas forbehold om mulig endring av vurderingsform ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Anestesisykepleie (VASP)
Avansert klinisk sykepleie (VAKSP)
Barnesykepleie (VBASP)
Folkehelse (MFHLS)
Global Health (MSPUHE)
Intensivsykepleie (VISP)
Klinisk helsevitenskap (MKLIHEL)
Klinisk sykepleie (MKLISP)
Kreftsykepleie (VKRESP)
Operasjonssykepleie (VOSP)
Physical Activity and Health (MSPAHE)
Psykisk helse (MPHLS)

Forkunnskapskrav

Opptak til masterprogram ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Andre studenter vurderes individuelt.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KLH3015 7.5 01.09.2018
HLS3004 7.5 01.09.2018
PH3001 7.5 01.09.2018
MDV6282 7.5 01.09.2018
SMED8015 5.0 01.09.2019
MH3008 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund , Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Medisin, helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 09.12.2020

Innlevering 11.12.2020

Utlevering 08:00

Innlevering 16:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 09.06.2021

Innlevering 11.06.2021

Utlevering 08:00

Innlevering 16:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU