course-details-portlet

EXPH0400 - Examen philosophicum for medisin og helsefag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen/Flervalgeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 2/3 4 uker
Flervalgeksamen 1/3 2 timer E

Faglig innhold

Emnet gir en introduksjon til problemstillinger innen kunnskaps- og vitenskapsteori, etikk og politisk filosofi. Ulike syn på natur, menneske og teknologi tas opp til drøfting, i tillegg til spørsmål om relasjonen mellom individ og samfunn. Emnet skal gi kunnskap om perspektiver på vitenskap og fremme et reflektert forhold til vitenskapelig virksomhet og anvendelse av vitenskapelig kunnskap. Gjennom dialog- og diskusjonsbasert undervisning oppøves evnen til kritisk tenkning, samt ferdigheter i praktisk argumentasjon og faglig samarbeid. Emnet skal dessuten gi trening i å forholde seg kritisk til kilder, og til å skrive strukturert og systematisk.

Examen philosophicum for medisin og helsefag skal fremme en kritisk holdning til helsefaglig praksis og ulike oppfatninger av sentrale begreper i helsefagene, slik som helse og sykdom. Gjennom en innføring i etisk analyse og argumentasjon skal studentene lære å identifisere og diskutere etiske problemstillinger knyttet til sentrale samfunnsutfordringer, teknologisk utvikling, og egen fag- eller profesjonsutøvelse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om

 • sentrale teorier om viten, og hva som avgrenser vitenskapelig kunnskap fra andre kunnskapsformer
 • sentrale vitenskapsteoretiske og metodologiske spørsmål innen medisin og helsevitenskap
 • ulike vitenskapers egenart
 • ulike teorier og perspektiv på menneske, kultur og natur
 • ulike syn på forholdet mellom individ og fellesskap, samt organiseringen av samfunnet
 • hovedtyper av etisk tenkning
 • etiske og samfunnsmessige problemstillinger relatert til utvikling og bruk av teknologi, og til utøvelsen av eget fag eller egen profesjon
 • sentrale profesjons-, behandlings- og forskningsetiske prinsipper innen medisin og helse

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • diskutere problemstillinger i lys av ulike syn på kunnskap, vitenskap, etikk og politikk
 • reflektere kritisk over ulike verdi- og menneskesyn og relatere dette til eget fag og profesjonsutøvelse
 • identifisere og diskutere etiske utfordringer relatert til medisinsk og helsefaglig praksis
 • argumentere selvstendig, saklig og systematisk om temaer som behandles i emnet

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • forholde seg til og anvende vitenskapelig kunnskap kritisk og konstruktivt
 • reflektere over vitenskapenes samfunnsrolle
 • bidra til godt og reflektert samarbeid
 • skrive fagtekster

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består i en kombinasjon av forelesninger og seminar/øvingstimer. Forelesningene tar for seg de store linjene i pensum og gir et overblikk over de sentrale temaene i emnet. Seminarene/øvingstimene er basert på arbeid i mindre grupper veiledet av faglærer. Gruppeaktivitetene er obligatoriske, og må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter: For å kunne gå opp til eksamen kreves 80% deltakelse på seminar, samt godkjenning av obligatorisk aktivitet.

Hvis all obligatorisk aktivitet har blitt godkjent i EXPH0400 et tidligere semester, kan den godkjennes av instituttet.

Merk at NTNU har flere ulike exphil-varianter. Det er ikke mulig å ta eksamen i en annen variant/emnekode enn den man har godkjent obligatorisk aktivitet i.

For nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet, se emnets Blackboardsider.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk aktivitet

Mer om vurdering

Samlet vurdering består av to delvurderinger: en 2 timers flervalgeksamen under tilsyn som teller 1/3 og en skriftlig hjemmeeksamen som teller 2/3.

Ved gjentak kan delvurderinger tas opp enkeltvis.

Forkunnskapskrav

Krever opptak til bestemte studieprogram ved NTNU.

Kursmateriell

Pensumliste finnes i pensumarkivet på examen philosophicums nettside (http://www.ntnu.no/exphil) og på emnets Blackboardside.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EXPH0001 7.5 HØST 2019
EXPH0002 7.5 HØST 2019
EXPH0003 7.5 HØST 2019
EXPH0004 7.5 HØST 2019
EXPH0005 7.5 HØST 2019
EXPH0006 7.5 HØST 2019
EXPH6001 7.5 HØST 2019
EXPH0100 7.5 HØST 2019
EXPH0200 7.5 HØST 2019
EXPH0300 7.5 HØST 2019
EXPH0500 7.5 HØST 2019
EXPH0350 7.5 HØST 2021
EXPH0550 7.5 HØST 2021
EXPH0600 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Examen philosophicum

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund , Trondheim , Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
 • Examen philosophicum
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen/Flervalgeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Flervalgeksamen 1/3 E 25.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 80
SL323 Sluppenvegen 14 1
A-atriet-2/3 (A-160) Ametyst 15
M438 Eksamensrom 4.etg, Inngang D Mustad, Inngang D 89
Gymsal Laterna/Lab-bygg 80
C215 Ankeret/Hovedbygget 6
C226 Ankeret/Hovedbygget 10
G317 Gnisten/Fagskolen 1
G132 Gnisten/Fagskolen 50
S410 Smaragd 50
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 22
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 27
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 58
SL321 Sluppenvegen 14 0
M411-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 9
M408-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 1
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 80
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 81
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 68
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 96
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 65
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 59
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 62
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 64
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 29
SL271 Sluppenvegen 14 4
SL274 Sluppenvegen 14 21
A-atriet-1/3 (A-160) Ametyst 30
Høst ORD Hjemme-eksamen 2/3

Utlevering
17.11.2023

Innlevering
18.12.2023


08:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Flervalgeksamen 1/3 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 2/3 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU