Studiets oppbygning

Yrkesfaglærerutdanning - bachelorstudium

Studiets oppbygning

Yrkesfaglærerutdanningen er en treårig heltidsutdanning med samlingsbasert undervisning og læringsaktiviteter. Utdanningen har et omfang på 180 studiepoeng og består av obligatoriske emner innen yrkespedagogikk, yrkesdidaktikk, yrkesfag og praksis.

Det er tre ukelange fysiske samlinger i Trondheim hvert semester. Studiets første samling varer i en og en halv uke. Studiet omfatter undervisning, ekskursjoner og andre læringsaktiviteter på samlinger, og digitale læringsaktiviteter og praksis mellom samlingene. 


studyprogramme-planner-portlet

Studieplan

Overgangsordning YFL

Ny oppbygging av studiet fra kull 2022

Fra og med kull 2022 vil yrkesfaglærerutdanningen bestå av store, felles emner hvert semester heller enn av flere små emner som ved tidligere kull.  

I de fleste emnene vil mye av undervisningen foregå felles, enten med alle fem studieretningene samlet, eller fordelt på

  • Helse- og oppvekstfag og Restaurant- og matfag
  • Bygg- og anleggsteknikk, Elektro og datateknologi og Teknologi- og industrifag.

Undervisningen innen yrkesfaglig dybde undervises stort sett i studieretningene hver for seg. 


Overgangsordning til ny studieplan f.o.m høsten 2022

Overgangsordninger gjelder studenter tatt opp til bachelorprogrammet i yrkesfaglærerutdanning høsten 2021 eller tidligere, siden studieprogrammet er vesentlig revidert fra og med høsten 2022. Studenter som følger normert studieprogresjon, fullfører studiet i henhold til vedtatt studieplan for sitt kull.  

Revisjonen medfører at studenter som har hatt permisjon eller av andre grunner er forsinket i studiet, må gjøre individuelle tilpasninger i utdanningsplanen i samråd med Institutt for lærerutdanning for å kunne fullføre studiet. For studenter som har hatt et betydelig opphold i studiene eller har mistet studieretten, kan det være nødvendig å måtte ta hele emner i den nye studieplanen selv om man har fullført emner tidligere som dekker noe av det faglige innholdet i disse. En mulig løsning kan være fritak fra obligatoriske arbeidskrav i de nye emnene, dette må utredes og avtales individuelt.  

Fordelingen av praksisdager og -sted er noe justert i den nye studieplanen (f.o.m. 2022). Studenter fra kullet høsten 2021 eller tidligere som av ulike årsaker må ta praksis på nytt eller utsette praksisgjennomføringen, følger praksisordningen i henhold til vedtatt studieplan for sitt kull. 

Siste undervisnings- og eksamenssemester for emner som legges ned

Emner som ligger i første studieår i studieplanen fra 2019/2020, ble undervist siste gang 2021/2022. Siste mulighet for å ta eksamen i disse emnene er studieåret 2022/2023.   

Emner som ligger i andre studieår i studieplanen fra 2019/2020, blir undervist siste gang 2022/2023. Siste mulighet for å ta eksamen i disse emnene er studieåret 2023/2024. 

Emner som ligger i tredje studieår i studieplanen fra 2019/2020, blir undervist siste gang 2023/2024. Siste mulighet for å ta eksamen i disse emnene er studieåret 2024/2025. 


CTA bunnlenke - krysspublisert artikkel (ID 1304046982)