Læring og ferdighetsutvikling

Institutt for psykologi

Læring og ferdighetsutvikling

Barn som tegner på et papir. Foto.

Forskningsgruppen for læring og ferdighetsutvikling er en tverrfaglig enhet som kombinerer biologi, psykologi, pedagogikk og sosiologi. Hovedmålet med gruppas arbeid er å bidra til bedre forståelse av ferdighetsutvikling, kunnskapsutvikling, motivasjonsfaktorer, læring og læringsvansker, samt formidle denne kunnskapen slik at barn og ungdom skal kunne få bedre tilpasset opplæringstiltak i skolen. Hovedaktiviteten vil være forskning. Andre sentrale oppgaver vil være undervisning og formidling.

Forskningsgruppen har tre fokusområder:

1) Læring og ferdighetsutvikling

 • Utvikling av ferdigheter som språk, lesing, skriving og matematikk/realfag
 • Utvikle empirisk grunnlag for læring av ferdigheter
 • Evaluering av læringsmetoder
 • Utvikle teoretisk grunnlag for hvorfor og hvordan utvikling og læring skjer

2) Perseptuelle vansker og ferdighetsutvikling

 • Underliggende årsaker til lese- og skrivevansker, matematikkvansker
 • Underliggende årsaker til språkvansker
 • Underliggende årsaker til motoriske problemer
 • Sammenhengen mellom lese- og skrivevansker og matematikkvansker
 • Sammenhengen mellom lese- og skrivevansker og motoriske problemer
 • Perseptuelle forutsetninger for føring av kjøretøy

3) Motorisk utvikling

 • Utvikling av motoriske ferdigheter
 • Sammenhengen mellom motorisk utvikling, fysisk form og fysisk aktivitetsnivå
 • Sammenhengen mellom motoriske ferdigheter og selvoppfatning
 • Sammenhengen mellom motoriske ferdigheter og kognitive ferdigheter
 • Utvikling av et nytt testbatteri for motorisk kompetanse

Vi har samarbeid med flere forskere i nordiske land, blant annet i Storbritannia og Italia.

Medlemmer i forskningsgruppen

Medlemmer i forskningsgruppen