Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Læring og ferdighetsutvikling

– Forskningsgruppe ved Institutt for psykologi

Forskningsgruppen for læring og ferdighetsutvikling er en tverrfaglig enhet som kombinerer biologi, psykologi, pedagogikk og sosiologi. Hovedmålet med gruppas arbeid er å bidra til bedre forståelse av ferdighetsutvikling, læring og læringsvansker, samt formidle denne kunnskapen slik at barn og ungdom skal kunne få bedre tilpasset opplæringstiltak i skolen. Hovedaktiviteten vil være forskning. Andre sentrale oppgaver vil være undervisning og formidling. 

 

 

 

 

 

 

 


Forskningsgruppen Læring og ferdighetsutvikling har tre fokusområder:

1) Læring og ferdighetsutvikling

 • Utvikling av ferdigheter som språk, lesing, skriving og matematikk/realfag
 • Utvikle empirisk grunnlag for læring av ferdigheter
 • Evaluering av læringsmetoder
 • Utvikle teoretisk grunnlag for hvorfor og hvordan utvikling og læring skjer

2) Perseptuelle vansker og ferdighetsutvikling

 • Underliggende årsaker til lese- og skrivevansker, matematikkvansker
 • Underliggende årsaker til språkvansker
 • Underliggende årsaker til motoriske problemer
 • Sammenhengen mellom lese- og skrivevansker og matematikkvansker
 • Sammenhengen mellom lese- og skrivevansker og motoriske problemer
 • Perseptuelle forutsetninger for føring av kjøretøy

3) Motorisk utvikling

 • Utvikling av motoriske ferdigheter
 • Sammenhengen mellom motorisk utvikling, fysisk form og fysisk aktivitetsnivå
 • Sammenhengen mellom motoriske ferdigheter og selvoppfatning
 • Sammenhengen mellom motoriske ferdigheter og kognitive ferdigheter
 • Utvikling av et nytt testbatteri for motorisk kompetanse

Forskergruppen har samarbeid med flere forskere i nordiske land, Storbritannia og Italia.

Kontaktperson: Professor Hermundur Sigmundsson

Medlemmer i forskningsgruppen