Vedtekter

Samarbeidsforum ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Vedtekter

*) Sist endret på årsmøte 8. februar 2017

Formål

Samarbeidsforumets formål er å bidra til å øke søkningen til høyere utdanning innenfor naturvitenskap og teknologi generelt, og til Fakultet for naturvitenskap ved NTNU spesielt. Forumet skal organisere samarbeidet mellom næringslivet og fakultetet, ut fra en erkjennelse av at et livskraftig fakultet innenfor utdanning og forskning er et viktig virkemiddel for en konkurransedyktig industri og en kompetent forvaltning.

Et tettere samarbeid skal tjene alle parter ved at rekruttering og undervisning ved fakultetet er forankret i industriens, næringslivets og forvaltningens behov og ved at de eksterne partnere aktivt støtter opp om sentrale sider ved fakultetets arbeid. Samarbeidsforumet skal aktivt søke å trekke med små- og mellomstore bedrifter i sin virksomhet.

Andre fakulteter ved NTNU og øvrige utdanningsinstitusjoner i landet driver liknende virksomhet, og Samarbeidsforumet må tilstrebe å bidra til at tiltak og arrangementer av felles interesse blir koordinert.

Medlemmer

Samarbeidsforumet innbyr bedrifter, bransjeorganisasjoner, forskningsinstitutter og andre som ønsker å bidra til nevnte formål, til medlemskap i forumet med en navngitt representant. 

Finansiering

For å realisere Samarbeidsforumets formål, kreves en økonomisk plattform. Hvert medlem i forumet betaler et årlig bidrag til forumets aktiviteter. For å sikre at Samarbeidsforumet har muligheter til å gjennomføre prioriterte tiltak, bør en samlet årlig støtte være på minst KNOK 1000. Bidragets størrelse fastlegges for ett år av gangen, og graderes etter virksomhetens størrelse og kategori.

Dersom et medlem ønsker å tre ut av Samarbeidsforumet må dette skje skriftlig til koordinator. Dersom dette skjer senere enn 1. november i et kalenderår, må full årskontingent betales også det etterfølgende året.

Alle økonomiske transaksjoner føres som eksternfinansiert virksomhet i NTNUs regnskap. Det er derfor ikke nødvendig å velge egen revisor for virksomheten.

Styre og administrasjon

Samarbeidsforumet ledes av et styre på ni representanter. Fem av disse, inkludert leder, er fra medlemsbedriftene. To studentmedlemmer velges av studentene selv. To representanter fra NV-fakultetet er medlemmer av styret. Hvis et styremedlem ikke kan stille på et styremøte, kan styremedlemmet avlegge skriftlig tilsagn til koordinator to dager før ved beslutningssaker (51 % sikrer flertall).

Styret godkjenner kandidat til koordinator for Samarbeidsforum og påser at NV-fakultetet gjennomfører ansettelsen. Koordinatoren lønnes av NV-fakultetet som en del av NV-fakultetets egeninnsats til Samarbeidsforum.

Sekretariatsfunksjonen ivaretas av administrasjonen ved Fakultetet for naturvitenskap, NTNU.

Årsmøte

Samarbeidsforumets årsmøte arrangeres i i løpet av årets første kvartal. Årsmøtet behandler følgende saker:
•    Rapport for virksomheten siste år
•    Orienteres om Samarbeidsforums regnskap for siste år og budsjett for neste år
•    Forslag til handlingsplan
•    Innmeldte saker
•    Valg av styremedlemmer inkludert styreleder fra medlemsbedriftene med valgperiode på to år

Informasjon

Informasjon om Samarbeidsforumets arbeid er å finne under fakultetets nettsider: www.ntnu.no/nv/sf
Medlemsbedriftene profileres gjennom lenker fra Samarbeidsforumets nettside.

19 aug 2020