Medlemsbedrifter

Samarbeidsforum ved Fakultet for naturvitenskap

Medlemsbedrifter

Samarbeidsforumet ble etablert ved konstituerende årsmøte onsdag 24 oktober, 2001.

Prosjekter
Hovedaktiviteten i Samarbeidsforumets virksomhet vil være gjennomføring av prosjekter og aktiviteter i samarbeid med medlemsbedriftene og fakultetet.

Prosjektene/aktivitetene vil omfatte tiltak rettet mot skoleverket med rekruttering på kort og lang sikt som overordnet mål, herunder samarbeidstiltak knyttet til undervisning og forskning samt oppfølging av studenter samt tilrettelegging av sommerjobber.

Presentasjon av medlemsbedrifter:

Presentasjon av medlemsbedrifter:


Boliden

Boliden

Boliden Odda er en del av det svenske konsernet Boliden. Bedriften er lokalisert i Sørfjorden i Hardanger med nasjonalparkene Folgefonna og Hardangervidda som nærmeste naboer. 

Hovedproduktet til Boliden Odda er zink, men det produseres og svovelsyre, kadmium, kobbersement, aluminiumfluorid og anhydritt. Bedriften ble etablert i 1924 og har gjennomgått flere moderniseringsprosesser, senest i løpet av 2015/2016. Med den pågående ekspansjonen vil vi i  løpet av 2017 produsere i 200.000 tonns takt. Bedriften i Odda hadde 294 ansatte i utgangen av 2015 og en omsetning på 1200 MNOK. Les mer på nettsidene til Boliden...


Borregaard

Borregaard

Borregaard har ett av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffinerier. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier og biomaterialer som kan erstatte oljebaserte produkter. Konsernet har 1080 ansatte fordelt på fabrikker og salgskontorer i 16 land i Europa, Amerika, Asia og Afrika. Borregaard har også sterke posisjoner innen ingredienser og finkjemikalier. Les mer på nettsidene til Borregaard...


Statoil

Equinor

Equinor er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 37 land. Basert på mer enn 40 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel er vi forpliktet til å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Vårt hovedfokus er olje og gass produskjon, og en stegvis utvikling innen fornybar med utgangspunkt i havvind.

Vi har hovedkontor i Stavanger i Norge og har ca. 21 000 ansatte over hele verden. Equinor er notert på New York og Oslo børs. Les mer på nettsidene til Equinor..


Hydro

Logo for HydroHydro

Hydro er et globalt aluminiumselskap med produksjon, markedsføring og handelsaktiviteter i hele verdikjeden fra bauksitt, alumina og energi til framstilling av primærmetall og valsede aluminiumprodukter, samt resirkulering. Med base i Norge har selskapet 13.000 ansatte involvert i aktiviteter i mer enn 40 land på alle kontinenter. Med utgangspunkt i mer enn 100 års produksjon av fornybar energi, teknologiutvikling og nyskapende samarbeid tar Hydro sikte på å gi større livskraft til kundene vi betjener, og til samfunnet vi er en del av. For mer informasjon, besøk nettsidene til Hydro


GE Healthcare AS

Logo for GE Healthcare ASGE Healthcare AS

Lindesnes Fabrikker

GE Healthcare produserer grunnsubstanser til flere kontrastmidler som brukes i medisinsk billeddiagnostikk. Disse produktene produseres i et av verdens mest moderne og effektive prosessanlegg på Lindesnes. Våre produkter innen medisinsk billeddiagnostikk har vært i kontinuerlig vekst i 40 år, og vi er i dag verdensledende produsent som leverer kontrastmidler til hele verdensmarkedet. General Electric (GE) er med sine ca. 333 000 ansatte et av verdens største selskaper, som i 2015 omsatte for ca. 117 milliarder US dollar, og er representert i mer enn 180 land. Les mer på nettsidene til GE Healthcare AS og Bedrifter i fokus.


Jotun verner verdier

Jotun verner verdier

Jotun er et norskeid konsern som utvikler, produserer og markedsfører maling og relaterte produkter til hus og bygninger, skip og offshorekonstruksjoner, industri og infrastruktur.

Jotun er med 63 datterselskaper og 37 fabrikker representert i alle verdensdeler. Det er nærmere 10.000 ansatte i Jotun. Salget var på over 22 milliarder kroner i 2015. Konsernets hovedkontor er lokalisert i Sandefjord. Der jobber det også 200 medarbeidere med forskning og utvikling. Dette forventes å øke betydelig og Jotun prosjekterer i disse dager et helt nytt og moderne forskningssenter. For mer informasjon: Hvorfor jobbe i Jotun


Fylkesmannen i Trøndelag

– Miljø og klima

Fylkesmannen i Trøndelag

Miljø- og klimaavdelingen skal bidra til gjennomføringen av den nasjonale miljøvernpolitikken i fylket og i kommunene. Oppgavene er delegert fra Klima og miljødepartementet og Miljødirektoratet.

Vi er forurensningsmyndighet og -tilsyn for ca 35 ulike bransjer. Vi arbeider med å ivareta sårbar natur og sårbare arter på land og i ferskvann, i tillegg skal vi ivareta menneskers helse og velferd, og beskytte disse mot skader fra forurensing, støy og avfall.

Miljøvernavdelingen har som oppgave å ivareta natur- og miljøhensyn i arealforvaltningen, og arbeide for et mer klimavennlig  og klimatilpasset samfunn. Miljøvernavdelingen er en arbeidsplass med faglig høg kompetanse hos sine medarbeidere, våre medarbeidere har samfunnsengasjement, gode relasjonelle ferdigheter og rolleforståelse. De deltar aktivt i samfunnsutviklingen på flere sentrale felt.


Sintef

SINTEF

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. SINTEF skaper verdier og innovasjon ved å utvikle kunnskap og teknologi som tas i bruk av norsk og internasjonalt næringsliv og myndigheter.

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. SINTEF er en attraktiv arbeidsplass som tilbyr unike utviklingsmuligheter for mennesker med viten og vilje. SINTEF har og trenger dyktige medarbeidere fra hele verden, med høy faglig kompetanse og evne til å gjøre en forskjell. Les mer på nettsidene til SINTEF...


Yara

Yara

Yara ble etablert i 1905, og i Norge har Yara produksjon i Porsgrunn og Glomfjord, og med hovedkontor i Oslo.
Vi er verdens største produsent av ammoniakk, til produksjon av nitrater og NPK (fullgjødsel), som er fundamentet for Yara's mineralgjødsel og industrielle løsninger med fokus på effektiv, sikker og stabil drift ved bruk av rene teknologier.

Yara er en ledende leverandør av bærekraftig landbruksløsninger som støtter bøndene ved å tilby kunnskap om optimal kvalitet og bruk av våre produkter, som blir brukt til produksjon av 240 millioner/år tonn korn og brødfør 240 millioner mennesker. Vi leverer også løsninger for utslippskontroll som fører til en reduksjon av 1.1 millioner tonn NOx per år og fjerner sjenerende lukt for 50 millioner mennesker.

Våre produkter brukes også til alt fra kjemikalier for produksjon av fornybar energi – til farmasøytisk industri, samt løsninger for sivilt sprengstoff (som tunneler og veier) og dyrefor. Med vår egenutviklede miljøkatalysator fjerner vi lystgass tilsvarende 25 millioner tonn CO2 hvert år fra produksjon av salpetersyre. Les mere på nettsidene til Yara...


SF -logo

En hvit S på blå bakgrunn med teksten Samarbeidsforum. Logo

Følgende bedrifter deltar i Samarbeidsforum i 2021