mtp - studier - masterstudier

Masterstudier ved Institutt for Maskinteknikk og Produksjon

Masterstudiet ved Institutt for Maskinteknikk og Produksjon har et teknisk-naturvitenskapelig tyngdepunkt samtidig som kreativitet og innovasjon dyrkes. Studiet balanserer fag innen produktutvikling og konstruksjon med materialteknikk og produksjonsprosesser.

Under finner du informasjon om de ulike sivilingeniørstudiene, samt informasjon om prosjekt- og fordypningsemner ved MTP.

Sivilingeniørstudier

Masterstudier

Erfaringsbaserte masterprogram

Prosjekt- og fordypningsoppgave

Som del av studiene ved MTP må du også arbeide med en prosjekt- eller fordypningsoppgave

Masteroppgave

Masteroppgaven utføres normalt i 10. semester, og er vanligvis en videreføring av arbeidet fra prosjektoppgaven. Varigheten skal som hovedregel være 20 uker (+ 1 uke for påske eller jul).

For at du skal kunne begynne på masteroppgaven, kreves det som hovedregel at alle emner i fagkretsen, samt praksiskravet, skal være bestått. Fakultetet kan etter søknad fravike kravet om bestått eksamen i samtlige emner (se fakultetets orientering om masteroppgaven for mer informasjon om dette).

For å starte masteroppgaven må du ha opparbeidet og fått godkjent 12 ukers praksis. For studenter opptatt i 2-årig masterstudium eller som er innpasset i 3. årskurs er kravet 6 uker.

Uttak av masteroppgave

Du må selv gjøre avtale om oppgave med en av instituttets faglærere. Vanligvis er arbeidet en fortsettelse av prosjektoppgaven, og det avholdes derfor ikke valg av oppgave som for prosjektet. Oppgaveteksten skal skrives av faglærer, og et signert eksemplar av denne skal være inkludert i masteroppgaven.

Formelt uttak av oppgaven skjer ved at student og faglærer signerer et fastsatt skjema for uttak av masteroppgave.

Ferdig utfylt og signert skjema leveres til instituttet. For informasjon om frister se fakultetets side om masteroppgave.

Skriftlig avtale med bedrift om masteroppgaven

Dersom masteroppgaven utføres utenfor NTNU kan det være hensiktsmessig å opprette en skriftlig avtale mellom de fire partene: deg som kandidat, din faglærer ved NTNU, bedriften og NTNU, og dermed få stadfestet partenes rettigheter og plikter i forbindelse med oppgaven.

Avtaleskjemaene skal fylles ut i fire eksemplarer som alle undertegnes av alle partene. Etter at avtalen er godkjent av instituttleder, får partene tilsendt hvert sitt eksemplar.

Innlevering av besvarelsen

Innlevering skal skje innen fastsatt dato. Skjema for innlevering av masteroppgaven finnes også i DAIM, det skal leveres ferdig utfylt og påført alle kvitteringer til Fakultetskontoret så snart du har levert oppgavebesvarelsen. Skjemaet er din utklarering fra NTNU. Fakultetskontoret gir deg rekvisisjon for kjøp av sivilingeniør-ringen.

Utsettelse av innlevering

Blir du forsinket på grunn av tekniske problemer med oppgaven/utstyret, sykdom eller andre forhold, kan du søke om utsettelse ved å sende skriftlig søknad til fakultetet. Dersom masteroppgaven ikke leveres innen fristens utløp innberegnet godkjente utsettelser, ansees masteroppgaven for ikke bestått. Det tillates at ny eller revidert oppgave leveres én gang. Frivillig gjentak av bestått oppgave tillates ikke.

Studentarbeidsplass

MTP praktiserer «clean desk» på alle våre master studentarbeidsplasser. Dette innebærer at ingen studenter har fast arbeidsplass og at alle må rydde sakene sine hver dag. Du kan lese mer om arbeidsplasser i dette dokumentet masterplasser ved MTP høst 2023 og vår 2024.