mtp - studier - prosjekt- og fordypning

Fordypning i 5. (2.) år ved Institutt for maskinteknikk og produksjon (studieåret 2020-21)

Spesialisering, prosjektutvalg og -distribusjon 2020/2021 (detaljert informasjon til MTP-studenter)

Prosedyre for prosjektutførelse ved MTP 2020/2021

Fordypningsprosjekt ved MTP

Denne informasjonen gjelder for studenter som tar de 5-årige MSc studieprogrammene PuP (Mechanical Engineering), I&IKT (Engineering and ICT), Materials Science and Engineering og NanoTechnology, og de 2-årige MSc studieprogrammene Mechanical Engineering, Subsea Technology, RAMS, Project Management and Global Manufacturing Management for hovedprofilene:

 • Produktutvikling og materialer (PuMa)

 • Produksjons- og kvalitetsteknikk (IPK)

Fordypning i 5. (2.) år

I masterstudiet i teknologi ved NTNU skal en betydelig del av 5. årskurs bestå av en fordypning innenfor valgt fagområde. To tredjedeler (22.5 Sp) av studiepoengene i høstsemesteret og hele vårsemesteret er viet til fordypning. Følgende er obligatorisk:

Høst semesteret

 • Fordypningskurs – 7.5 Sp

 • Fordypningsprosjekt – 15 Sp

Vår semesteret

 • Masteroppgave – 30 Sp

I høst semesteret skal studentene i tillegg velge;

 • Komplementæremne – 7.5 Sp

Konsentrert kvinne tegner på en pappfigur. Foto.

Valg av fordypningsprosjekt

Alle prosjektforslag med en kortfattet beskrivelse skal gjøres tilgjengelig for studentene 31. mars 2020. 

 • 31. mars 2020 vil alle studentene ha tilgang til prosjektene via MTPs web side. Prosjektene er publisert HER  

 • Den enkelte student må gjennomgå prosjektlisten og kontakte veileder for aktuelle prosjekt for å skaffe seg mer informasjon om de/de mest aktuelle prosjekt(ene).

 • På grunn av selskapsavtaleforpliktelser og forskningsrelaterte behov, vil veilederne kunne forhåndsvelge studenter til bestemte prosjekter.

 • Veiledere vil registrere et mulig forhåndsvalg fram til 24. april 2020. I dette tilfellet vil de endre tilgjengeligheten av prosjektet i SharePoint, publisere studentenes navn ved siden av prosjektet og sende en e- post med prosjektets tittel, studentens navn og e-postadresse til den ansvarlige studieveilederen. I dette tilfellet trenger den forhåndsvalgte studenten ikke å fylle ut en formell søknad.

 • For alle andre studenter gjelder, at de må send fylle ut søknadsskjemaet som blir publisert på SharePoint. Der skal studentene velge to prosjekt med Prioritet 1 og 2.

 • Søknadsskjemaet må sendes elektronisk innen 3. mai 2020. 

 • Fristen gitt ovenfor gjelder også for 4. års MTP studenter som er i utlandet våren og for utvekslingsstudenter.

Fordeling av fordypningsprosjekt – tilbakemelding til studentene

 • Antall studenter som hver veileder kan veilede vil bli begrenset til 8 i) for å sikre kvalitet i veiledningen, og ii) veiledningskapasitet i instituttets faggrupper.

 • Etter fristen for innsending av søknadsskjema, vil prosjektene bli fordelt på studentene basert på prioriteringene den enkelte student har gjort.  Veilederne vil være involvert i denne fordelingen.  Dette er årsaken til at det er viktig at studentene tar kontakt med veileder(e) før søknadsskjemaene sendes inn.

 • Alle studentene vil få tilbakemelding på prosjektvalg innen 4. juni 2020.  

 • Studenten skal i samarbeid med veileder skal utarbeide en plan for fordypningsprosjektet innen 2 uker etter prosjektstart (kan revideres under prosjektperioden).

Masteroppgave

Masteroppgaven er normal en videreføring av fordypningsprosjektet.  Noen studenter velger imidlertid å skifte oppgave/tema etter fordypningsprosjektet.  Dette kan aksepteres av instituttet under forutsetning av at studenten finner et prosjekt og en veileder ved instituttet.

29 okt 2020