mtp - studier - prosjekt- og fordypning

Fordypning i 5. (2.) år ved Institutt for maskinteknikk og produksjon (studieåret 2024-25)

Spesialisering, prosjektutvalg og -distribusjon 2024/2025 (detaljert informasjon til MTP-studenter)

Prosedyre for prosjektutførelse ved MTP 2024/2025

Denne informasjonen gjelder for studenter som tar de 5-årige MSc studieprogrammene PuP (Mechanical Engineering), I&IKT (Engineering and ICT), Materials Science and Engineering og NanoTechnology, og de 2-årige MSc studieprogrammene Mechanical Engineering, Subsea Technology, RAMS, Project Management and Global Manufacturing Management for to studieretninger med korresponderende hovedprofiler:

 • Produktutvikling og materialer (PuMa)

  • Nanoteknologi
  • Produksjonsteknologi
  • Robotteknikk og automatisering
  •  
 • Industriell Engineering

  • Produksjonsledelse
  • Prosjekt- og kvalitetsledelse
  • Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold

Fordypning i 5. (2.) år

I masterstudiet i teknologi ved NTNU skal en betydelig del av 5. årskurs bestå av en fordypning innenfor valgt fagområde. Tre fjerdedeler (22.5 SP) av studiepoengene i høstsemesteret og hele vårsemesteret er viet til fordypning. Følgende er obligatorisk:

Høst semesteret

 • Fordypningsprosjekt - 15 SP (unntak: MS SUBSEA: 7.5 SP)

 • Fordypningsprosjekt – 15 SP

Vår semesteret

 • Masteroppgave – 30 SP

I høst semesteret skal studentene i tillegg velge;

 • Komplementæremne – 7.5 SP

Konsentrert kvinne tegner på en pappfigur. Foto.

Valg av fordypningsprosjekt

Alle prosjektforslag med en kortfattet beskrivelse skal gjøres tilgjengelig for studentene 13. mars 2024. 

 • 13. mars 2024 publiseres MTPs prosjekter.

 • Den enkelte student må gjennomgå prosjektlisten og kontakte veileder for aktuelle prosjekt for å skaffe seg mer informasjon om de/de mest aktuelle prosjekt(ene).

 • På grunn av selskapsavtaleforpliktelser og forskningsrelaterte behov, vil veilederne kunne forhåndsvelge studenter til bestemte prosjekter.

 • Veiledere vil registrere et mulig forhåndsvalg fram til 4. april 2024. I dette tilfellet vil de endre tilgjengeligheten av prosjektet i SharePoint, publisere studentenes navn ved siden av prosjektet og sende en e- post med prosjektets tittel, studentens navn og e-postadresse til den ansvarlige studieveilederen. I dette tilfellet trenger den forhåndsvalgte studenten ikke å fylle ut en formell søknad.

 • For alle andre studenter gjelder, at de må fylle ut søknadsskjemaet. Der skal studentene velge to prosjekt med Prioritet 1 og 2.

 • Søknadsskjemaet må sendes elektronisk innen 24. april 2024. 

 • Fristen gitt ovenfor gjelder også for 4. års MTP studenter som er i utlandet våren og for utvekslingsstudenter.

Fordeling av fordypningsprosjekt – tilbakemelding til studentene

 • Antall oppgaver som hver veileder kan veilede vil bli begrenset til 6 i) for å sikre kvalitet i veiledningen, og ii) veiledningskapasitet i instituttets faggrupper.

 • Etter fristen for innsending av søknadsskjema, vil prosjektene bli fordelt på studentene basert på prioriteringene den enkelte student har gjort.  Veilederne vil være involvert i denne fordelingen.  Dette er årsaken til at det er viktig at studentene tar kontakt med veileder(e) før søknadsskjemaene sendes inn.

 • Alle studentene vil få tilbakemelding på prosjektvalg innen 5. juni 2024.  

 • Studenten skal i samarbeid med veileder skal utarbeide en plan for fordypningsprosjektet innen 2 uker etter prosjektstart (kan revideres under prosjektperioden).

Masteroppgave

Masteroppgaven er normal en videreføring av fordypningsprosjektet.  Noen studenter velger imidlertid å skifte oppgave/tema etter fordypningsprosjektet.  Dette kan aksepteres av instituttet under forutsetning av at studenten finner et prosjekt og en veileder ved instituttet.

Studentarbeidsplass

MTP praktiserer «clean desk» på alle våre master studentarbeidsplasser. Dette innebærer at ingen studenter har fast arbeidsplass og at alle må rydde sakene sine hver dag. Du kan lese mer om arbeidsplasser i dette dokumentet masterplasser ved MTP høst 2024 og vår 2025. Samme vil gjelde i høsten 24, våren 25.

12 jul 2024