Forskningsprosjekter tilknyttet AFE Trondheim

Forskningsprosjekter tilknyttet AFE Trondheim

AFE-ansatte bidrar også i forskningsprosjekter med hovedforankring i andre forskergrupper. Se årsrapporten for mer informasjon om disse prosjektene. 

 

PhD-prosjekter med veileder i AFE Trondheim

PhD-prosjekter med veileder i AFE Trondheim

Prosjektperiode: 01.08.21-01.08.26

Økonomi: NFR, Prosjektnummer: 315404,

Deltakere i prosjektet:

Prosjektansvarlig: UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF, NTNU har en WP.

Prosjektgruppe: PI: Paolo Zanaboni1,2, Eli Kristiansen1, Monika Alise Johansen1,2, Trine Bergmo1, Maryam Tayefi Nasrabadi1, Linn Getz3, Børge Lønnebakke Norberg3, Bjarne Austad3, Nicolas Øyane4, Chris Salisbury5, Helen Atherton6

1 Norwegian Centre for E-health Research, University hospital of North Norway, Tromsø, Norway

2 Department of Clinical Medicine, Faculty of Health Sciences, UiT The Arctic University of Norway

3 Department of Public Health and Nursing, Faculty of Medicine and Health Sciences, NTNU, Trondheim, Norway

4 Department of Global Public Health and Primary Care, University of Bergen, Bergen, Norway

5 Centre for Academic Primary Care, School of Social and Community Medicine, University of Bristol, United Kingdom

6 Unit of Academic Primary Care, Warwick Medical School, University of Warwick, UK.

Stipendiat: Børge Norberg Lønnebakke, fastlege

Hovedveileder Bjarne Austad

Biveileder Linn Getz

Prosjektperiode: 01.01.2017 – 31.12.2022 (50 %)

Økonomi: Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF), og AFE, 50% stilling

Det overordne formålet med prosjektet er å få innsikt og kunnskap om fastlegers rolleforståelse, oppfatninger og erfaringer med palliasjonsfeltet i primærhelsetjenesten. Prosjektet skal også belyse hvordan fastleger forholder seg til retningslinjen for palliasjon.

Lindrende behandling av pasienter i livets sluttfase representerer utfordringer både når det gjelder kompetanse og samhandling. Mange ønsker å være hjemme så lenge som mulig, og hvis mulig også dø der. Fastlegen betraktes som en viktig aktør i det palliative forløpet. Dette reflekteres i den nasjonale retningslinjen for palliasjon, men det foreligger lite kunnskap om implementering av denne. Flere studier har dog vist at implementering av retningslinjer generelt er vanskelig i primærhelsetjenesten. I en fersk evaluering av tjenestetilbudet for alvorlig syke og døende fra SINTEF, etterlyses fastlegen som aktør.

Materiale og metode: Prosjektet består av to delstudier. I studie 1 belyses fastlegers opplevde kompetanse og erfaringer fra palliasjon i praksis ut fra en spørreskjemaundersøkelse som tester kunnskap om enkelte elementer i retningslinjen, og undersøker graden av erfaring innen palliasjon. Basert på de mest relevante resultatene fra denne undersøkelsen, (studie 2) med fokusgruppeintervjuer av fastleger. Hensikten er å få dybdekunnskap om fastlegers erfaring med palliasjon, fastlegens rolle i palliativt arbeid og fastlegenes erfaringer med, og synspunkter på retningslinjen for palliasjon.

Status per nå: Artikkel 1 er under revisjon etter første review. Arbeid med artikkel 2 og 3 har startet.

Deltakere i prosjektet: Phd- kandidat: Anne Fasting, lege

Hovedveileder: Bente Prytz Mjølstad (AFE, ISM, NTNU)

Biveileder: Irene Hetlevik (AFE, ISM; NTNU)

Prosjektperiode: 01.09.2018 – 01.09.24 (50 %)

Økonomi: Midler fra Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF)

Målet er å skape ny kunnskap om allmennlegers rolle i forhold til pasienter med diagnostiserte, livsforkortende lidelser, med fokus på å etablere/bevare/styrke lege-pasientforholdet i fasen forut for et eventuelt forløp med behov for konvensjonell, palliativ omsorg der sykehus-spesialister per i dag ofte spiller framtredende roller. I internasjonal litteratur kalles slik proaktiv, medisinsk relasjonsbygging og framtidsplanlegging «early palliation».

Prosjektet skal inneholde en kvantitativ registerstudie og to kvalitative delstudier.

Delstudie 1: Kvantitativ studie av kontaktmønsteret for pasienter med ikke-kurabel lungekreft i henholdsvis primær- og sekundær-helsetjenesten, 2 år før og 2 år etter diagnosetidspunkt. Her er alle søknader og godkjenninger fra Kreftregisteret, NPR og KUHR på plass; han/vi venter kun på utlevering av data (se framdriftsrapport). Delstudie 2: Kvalitativ intervjustudie med utgangspunkt i et knippe indekspasienter med ikke-kurerbar lungekreft. Hensikten er å få innsikt i pasientenes tanker og erfaringer knyttet til fastlegens involvering, overgangen mellom (evt.) kurativ og palliativ fase i behandlingen, og samspillet mellom fastlege/primærhelsetjeneste og sykehus. Delstudie 3: Fokusgruppestudie blant leger. Tema: fenomenet samhandling og «clinical handover»

Status nå: prosjektet har hatt en pause pga. at CM måtte ivareta andre oppgaver under pandemien, men er i gang igjen nå. Alle data til delstudie 1 er koblet og analyser er i full gang. Personer som deltar i prosjektet:

Stipendiat: Cheneso Moumakwa, lege

Hovedveileder: Linn Getz (AFE)

Biveileder: Bente P. Mjølstad (AFE)

Biveileder Aslak Steinsbekk (ISM). Prosjektmedarbeider: Gunnhild Å. Vie AFE

Prosjektperiode: 01.09.2020-31.08.2023 (100 %)

Finansiering: Stillingen inngår i et større prosjekt finansiert av Norges forskningsråd (prosjektnummer 295989) med støtte fra ISM, NTNU

Gravide kvinner får gratis svangerskapskontroller hos fastlege og, etter henvisning, i spesialisthelsetjenesten. Mens de nasjonale retningslinjene anbefaler 8 kontroller gjennom et normalt svangerskap, går norske kvinner i gjennomsnitt til 12 kontroller hver. I dette prosjektet ønsker vi å se nærmere på hvordan gravide bruker helsetjenesten for svangerskapsrelaterte kontroller og problemstillinger. Vi vil beskrive hva gravide søker lege for, og hvordan ulike grupper av kvinner bruker legetjenesten. Videre vil vi se på sykemeldingspraksis i svangerskap og på henvisninger til spesialisthelsetjenesten. Prosjektet er i oppstartsfase.

Deltakere i prosjektet: Kandidat: Ragne Victoria T K Stauri, lege

Hovedveileder: Førsteamanuensis Gunnhild Åberge Vie, AFE/ISM, NTNU

Biveileder: Professor Johan Håkon Bjørngaard, ISM, NTNU

A nationwide register-based study.

Phd-prosjekt. Stillingen inngår i et større prosjekt finansiert av Norges forskningsråd med støtte fra ISM, NTNU

Målsettingen er å undersøke assosiasjon mellom karakteristikker hos legevaktsleger og akutte henvisninger til sykehus utenom arbeidstid. Observasjonsstudie basert på registerdata som gjelder alle pasienter som har oppsøkt legevakt i perioden 2008-2016. Alle akutt-innleggelser (innen 10 timer) og uplanlagte henvisninger til sykehus (innen 30 dager) etter legevaktsbesøket. 

Deltakere i prosjektet: Phd-kandidat: Ellen Rabben Svedahl, lege

Hovedveileder: Professor Johan Håkon BjørngaardISM, NTNU

Biveiledere: Førsteamanuensis Kristine Pape og Bjarne Austad, ISM, NTNU

Andre samarbeidspartnere: Førsteamanuensis Gunnhild Aaberge Vie, Kjartan Sarheim Anthun, Ph.d. (Sintef og NTNU), Professor Fredrik Carlsen (Fakultet for økonomi).  

Prosjektperiode: 01.02.18 – 02.08.24 (50%)

Økonomi: Midler fra Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) og AFE

Å lytte til pasienten har alltid vært en viktig del av medisinen. For at klinikeren skal kunne jobbe effektivt, er det viktig å innhente en grundig anamnese/sykehistorie som både setter søkelys på biomedisinsk informasjon og vektlegger pasientens opplevelse av situasjonen. For dette formålet er det utviklet en pasientsentrert metode for det kliniske intervjuet. Som kliniker møter jeg ofte pasienter med smertefulle og dramatiske livserfaringer som åpenbart påvirker deres helse. Fastleger som treffer sine pasienter over tid, er i en unik posisjon til å kunne observere og utforske hvordan pasienters liv og helse påvirker hverandre.

Formål: Formålet med denne studien er å undersøke betydningen av livshistorier (narrativer) og deres innvirkning på helsa i allmennpraksis; både fra allmennlegenes og pasientenes perspektiv.

Materiale og metode: Delstudie 1: Fokusgruppestudie. I 2016/2017 gjennomførte vi tre fokusgruppeintervjuer blant NTNU-tilknyttede fastleger. Preliminær artikkeltittel: «Adverse life experiences and health – a professional concern for GPs. A qualitative study from Norwegian General Practice”. Delstudie 2: Fokusgruppestudie. Her vil vi gjennomføre nye analyser av fokusgruppeintervjuene som vi utførte blant NTNU-tilknyttede fastleger og i tillegg ta med analyse av et fjerde fokusgruppeintervju som ble utført blant en gruppe danske allmennlegger med spesiell interesse for personsentrert/humanistisk medisin. I analysene vil vi belyse allmennlegers ulike tilnærminger til pasientenes historier om vonde livserfaringer fra ulike teoretiske perspektiv. Delstudie 3: Autobiografistudien. I denne studien vil vi undersøke hvilke livshistorier pasientene selv synes det er relevant å dele med sine fastleger dersom de blir invitert til å skrive et brev til fastlegen (autobiografi i allmennpraksis).

Personer som deltar i prosjektet:

Stipendiat: Marianne Rønneberg, lege

Hovedveileder: Linn Getz (AFE)

Biveileder: Bente Prytz Mjølstad (AFE)

Samarbeidspartner, Lotte Hvas, allmennlege Dr.med. Allmennmedisinsk Forskningsenhet, Universitetet i København.

Prosjektperiode: 01.09. 2019 – 01.09.2022 (100%)

Økonomi: Midler fra NTNU-Trondheim Universitetskommune.

Unge voksne med flyktningebakgrunn havner i medias søkelys når noe styrer galt av sted. De er slik sett veldig synlige. Adresseavisens «Ukeadressa-bilaget» 8. des 2018 var viet enslige, mindreårige flytninger. Reportasjen peker på at de fleste klarer seg relativt bra, men anslagsvis en tredjedel sliter med søvnvansker og psykiske plager i tillegg til det unge mennesker generelt kan streve med. Imidlertid får vi vite at psykologhjelp oppleves stigmatiserende, de unge skriver seg ut av spesialisthelsetjenesten, men etterspør samtidig tilgang til lege-hjelp når de føler seg i dårlig form. Vi vil i vår studie ta opp det spørsmålet, reise spørsmål om hvordan tjenester utformes og ønskes utformet, samt utforske informasjonsutvekslingen og relasjonskompetansen mellom kommunale etater og hvordan denne oppleves av de involverte parter. Målet med dette prosjektet er å bidra til forskningsbasert tjenesteutforming til, og forebygging av helseskader og mangel på mening hos, unge voksne med flyktningebakgrunn som har ankommet Norge uten foresatte/foreldre og som er bosatt.

Personer som deltar:

Stipendiat: Gjertrud Moe, 100 %

Hovedveileder: Borgunn Ytterhus, sosiolog og professor (ISM)

Biveiledere: Linn Getz, professor; Bente P Mjølstad, fastlege/førsteamanuensis (AFE)

Øvrige: Betty Pettersen, førsteamanuensis/kommuneoverlege og Reza Monajemi, rådmannens stab, Trondheim kommune, vil bidra inn i prosjektet som døråpner og rådgiver.

Prosjektperiode: 01.05.2021-01.05.2024 (100 %)

Offentlig PhD- kandidat: Lillian Karlsen

Hovedveileder: Anne- Sofie Helvik

Biveiledere: Bente Prytz Mjølstad, Bjarte Bye Løfaldli (Helseinnovasjonssenteret)

Finansiering: Offentlig PhD- prosjekt som finansieres av Helseinnovasjonssenteret (50%) og NFR (50%)

Prosjektbeskrivelse: Phd- prosjektets hovedmål er å studere forutsetninger for og konsekvenser av å etablere hjemmesykehus for voksne pasienter med behov for langvarig intravenøs antibiotikabehandling. Det foreligger studier på at slik behandling gir adekvate behandlingsresultat. Det foreligger derimot lite forskning på erfaringer og refleksjoner, som pårørende, ledere og fagpersonell i spesialist- og primærhelsetjenestene gjør seg i forbindelse med å ta i bruk hjemmesykehus for voksne. Dette er områder som doktorgradsprosjektet vil gi økt kunnskap om.

Phd- prosjektet består av tre delstudier med følgende målsetninger: Å få økt kunnskap om: 1) Pårørendes involvering og rolle når voksne pasienter får behandling og oppfølging i hjemmesykehus 2) Forhold i spesialisthelsetjenesten som hemmer og/ eller fremmer rekruttering og overføring av pasienter til hjemmesykehus 3) Forhold i primærhelsetjenesten som hemmer og/ eller fremmer implementering og drift av hjemmesykehus. Det er planlagt å gjennomføre tre kvalitative studier. I delstudie 1 vil vi studere hvordan pårørende og voksne pasienter beskriver involvering og roller til pårørende når pasienter mottar behandling og oppfølging i hjemmesykehus. Dette gjøres ved å gjennomføre individuelle intervju med pasienter og pårørende. I delstudie 2 vil vi studere erfaringer og vurderinger knyttet til rekruttering og overføring av pasienter til hjemmesykehusbehandling, slik den erfares og oppleves i de deler av spesialisthelsetjenester som har pasienter som oppfyller inklusjonskriteriene. Det vil bli gjennomført fokusgruppeintervju med ledere og fagpersonell i spesialisthelsetjenesten. Til sist vil vi i delstudie 3 studere implementeringsprosesser i primærhelsetjenester hvor hjemmesykehus vurderes implementert og eventuelt tas i bruk. Her vil det bli gjennomført fokusgruppeintervju med ledere og fagpersonell i primærhelsetjenesten.

Prosjektperiode: 15.09.2012–15.09.2015 (100 %), men prosjektet har blitt meget forsinket pga. stipendiatens sykdom. Det er foretatt midtveisevaluering. Antatt disputas vår 2022.

Prosjektbeskrivelse: Helsedirektoratet etterlyste dokumentasjon på behandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME. Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL) vil med denne studien bidra til viten om kognitiv atferdsterapi (CBT) er effektiv behandling ved CFS/ME. Selv om standard, individuell CBT er den best dokumenterte behandlingsmetoden sammen med gradert treningsbehandling, er det ikke konsensus om dette verken nasjonalt eller internasjonalt, på grunn av få randomiserte studier, varierende kvalitet og moderat evidens. Derfor er vårt mål å teste effekten av individuell standard CBT, i en randomisert, kontrollert studie med 1-års follow up. Hovedutfallsmål er fysisk funksjon, helserelatert livskvalitet, og utmattelse. I tillegg til hovedstudien vil man se på risikofaktorer ved CFS/ME i den kliniske studien med inntil 1 års oppfølging, samt nevropsykologiske faktorer ved cfs/me.

Status nå: Artikkel 1 er publisert i et nivå 2 tidsskrift: Rasouli O, Gotaas ME, Stensdotter AK, Skovlund E, Landrø NI, Dåstøl P, Fors EA. Neuropsychological dysfunction in chronic fatigue syndrome and the relation between objective and subjective findings. Neuropsychology. 2019 Jul;33(5):658-669.

Artikkel 2 er submittert og under review. Artikkel 3 er under arbeid.

Personer som deltar i prosjektet: Phd-stipendiat: Merethe O Eide Gotaas. Hovedveileder: Egil A Fors (AFE). Biveileder: Tore Charles Stiles (Psykologisk institutt, NTNU), Petter Christian Borchgrevink (NTNU, ISB + Avdeling for smerte og sammensatte symptomlidelser, St. Olavs Hospital HF). Økonomi: Opprinnelig prosjektperiode finansiert av Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og NTNU.

Prosjektperiode: 01.11.2020-31.10.2023 (100 %)

Finansiering: NTNU (RSO-stilling)

Selv om de fleste ungdommer har god helse, opplever en ikke ubetydelig andel unge mennesker fysiske og/eller psykiske helseplager. Gjennom ungdomstiden skjer mange endringer både fysisk og sosialt, i forbindelse med overgang til utdanning eller arbeid, flytting fra foreldrehjem og økende selvstendighet og ansvar. Vi ønsker i dette prosjektet å beskrive hvordan norske ungdommer bruker fastlegen gjennom perioden fra ungdomsskole til ung voksen, og se på hvordan bruken skiller seg for ulike grupper. Vi ønsker å se på om innføring av fraværsgrense i videregående har konsekvenser for ungdoms helsetjenestebruk, ut over det som spesifikt knytter seg til attestbehov hos elever og vi ønsker å se på hvordan foreldres utdanning henger sammen med ungdommers helsetjenestebruk. Prosjektet er i oppstartsfase.

Prosjektet vil knyttes til et større prosjekt finansiert av NFR (se prosjektet Antenatal care in primary health services).

Deltakere i prosjektet: Kandidat: Kirsti Wahlberg, lege

Hovedveileder: Førsteamanuensis Gunnhild Åberge Vie, AFE/ISM, NTNU

Biveileder: Førsteamanuensis Kristine Pape, ISM, NTNU

Samarbeidsprosjekt mellom NTNU (ISM og Psykologisk inst) og NAV. NFR-prosjekt i HELSEVEL. Prosjektleder (PI) er professor Egil Fors (AFE)

Målet med studien «Bedre sykefraværsoppfølging: Effekt av motiverende intervju på sykefravær hos langttidssykmeldte – en RCT med kombinerte metoder» er å undersøke hvordan bruken av motiverende intervju kan bedre tilbakeføring til arbeid (RTW) og bedre sykefraværsoppfølging.

Motivasjonsfaktorer kan påvirke RTW-prosessen på flere måter, inkludert det å søke medisinske råd, delta aktivt i medisinsk rehabilitering og det å opprettholde kontakt med arbeidsplassen. Enkeltpersoner kan oppleve RTW-barrierer som f.eks. smerter, lav mestringsforventning, unngåelse, lav selvtillit og lite sosial støtte som gjør at tilbakeføring til arbeid kan bli et problem. Deltagerne i studien vil være de som har gitt samtykke om deltagelse, er mellom 18-60 år, sykmeldt i over 7 uker (minst 50%) og som bor i Sør-Trøndelag fylke. Studien bruker både kvalitative og kvantitative metoder for å undersøke effekten av intervensjonene og virkningsmekanismer knyttet til dem. Data vil bli samlet inn på ulike tidspunkt og ved hjelp av ulike måleinstrumenter på primære (RTW) og sekundære utfallsmål (som for eksempel helse og livskvalitet). Det er 2 Phd-kandidater i prosjektet, beregnet disputas for begge er april 2021 (avhandlingene er til vurdering).

Phd-kandidat: Martin Standal. Hovedveileder prof. Roger Hagen (NTNU, psykologisk institutt & UiO). Biveiledere: Egil A Fors (AFE, ISM), Chris Jensen (NTNU og Rauland Behandlingssenter), Odin Hjemdahl, NTNU, Psyk Inst.

Økonomi: Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet NFR (prosjektnr 256633), 10 mill. Foreløpig sluttdato for prosjektet: 1.3.2022

Prosjektperiode: 2014-2017 (gjenopptatt etter forsinkelser).

Kroniske lidelser som kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME), fibromyalgi (FM) og andre kroniske smertelidelser er svært belastende på rammede individ og deres familier. Disse sykdommene er komplekse, og har trolig biologiske så vel som psykologiske forankringer. Årsakene til utvikling av CFS/ME og FM er ukjent, og det finnes få tilfredsstillende behandlingsmetoder for denne gruppen pasienter. Det er flere indikasjoner på at disse lidelsene har sammenheng med inflammatoriske prosesser så vel som med psykiatriske forhold.

Formål: Øke kunnskap om de biologiske/immunologiske tilstandene i kombinasjon med psykometriske målinger hos disse pasientene for å bidra i forebygging og rehabilitering. I dette prosjektet vil hovedfokuset være cytokinmålinger for å sammenlikne forekomst ved CFS/ME og FM. Design: Sammenliknende tverrsnittsstudie. Midtveisevaluering ble foretatt 8.2.2018. Sannsynlig disputas høst 2021/vår 2022, forsinket pga. sykdom. Økonomi: Finansiert av Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og NTNU. Resultatene i form av vitenskapelige publiseringer:

Status nå – publiserte arbeider:

Article 1: Groven N, Fors EA, Reitan SK. Patients with Fibromyalgia and Chronic Fatigue Syndrome show increased hsCRP compared to healthy controls. Brain Behav Immun. 2019 Oct;81:172-177.

Article 2: Groven, Nina; Fors, Egil Andreas; Stunes, Astrid Kamilla; Reitan, Solveig Merete Klæbo. MCP-1 is increased in patients with CFS and FM, whilst several other immune markers are significantly lower than healthy controls. Brain, Behavior, & Immunity – Health 2020; Volum 4

Article 3: Groven N, Fors EA, Reitan SK:  CFS/ME, FM and the kynurenine pathway (ongoing).

Personer som deltar i prosjektet:

Phd-stipendiat Nina Groven NTNU, Inst for nevromedisin. Hovedveileder og PI Solveig Klæbo Reitan, overlege/professor, NTNU, Inst for nevromedisin. Biveiledere: Valentina Iversen førsteaman II NTNU / Ecrine-koordinator St Olav; Egil A Fors professor AFE/ISM NTNU.

Prosjektperiode: 2016-2021

Økonomi: Samarbeidsprosjekt med Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI), finansiert av NFR (GÅV og CHE). Prosjektet inkluderer også en stipendiatstilling (MB, se disputaser 2020) finansiert av Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og NTNU.

Prosjektet benytter genetiske varianter i instrumentvariabelanalyser for å studere sammenhengen mellom kroppsmasseindeks (KMI) og ulike utfall. Målet er å gi mer valide estimater for sammenhenger der tidligere epidemiologiske studier kan ha vært utsatt for confounding eller omvendt årsaksforhold. Vi ser også på utviklingen i KMI over tid i befolkningen. Prosjektet bruker data fra HUNT-studien, koblet til data fra Statens skjermbildeundersøkelser, NPR, KUHR og SSB.

Medarbeidere: Maria Brandkvist Vie, (stipendiat ISM, NTNU, disputert 2020)

Rønnaug Ødegaard (St Olavs Hospital, biveileder for Maria)

Johan Håkon Bjørngaard (ISM, NTNU, biveileder for Maria)

Bjørn Olav Åsvold (ISM, NTNU)

Ben Brumpton (KG Jebsen senter for genetisk epidemiologi, ISM, NTNU)

Gudrun Maria Waaler Bjørnelv (ISM, NTNU)

Doriane Mignon (ISM, NTNU)

Christina Hansen Edwards (stipendiat FHI)

Jonas Minet Kinge (FHI, hovedveileder for Christina)

Gunnhild Åberge Vie, ISM, NTNU (permisjon fra postdoc i 2020, var hovedveileder for Maria)

Andre prosjekt tilknyttet AFE (eksternt samarbeid etc)

Andre prosjekt tilknyttet AFE (eksternt samarbeid etc)

SupportPrim er et omfattende NFR-støttet prosjekt der målet er å forbedre behandlingen av muskel- og skjelettplager i allmennpraksis ved hjelp av beslutningstøtte basert på kunstig intelligens. Prosjektet ledes av professor Ottar Vasseljen ved ISM/NTNU.

AFEs Bjarne Austad er fra 2020-21 med som prosjektmedarbeider på Arbeidspakke 4 som vil teste effekten av stratifisert behandling av muskel- og skjelettplager. Effekten av en utviklet, stratifisert behandlingstilnærming skal her testes i en randomisert kontrollert studie blant leger i allmennpraksis. Infrastrukturen PraksisNett skal anvendes for å rekruttere deltakere. Pasienter blir stratifisert i 3 ulike risikogrupper ved hjelp av screeningverktøyet Keele StarT MSK Tool utviklet av Keele University i UK. Allmennleger i intervensjonsgruppen blir informert om i hvilken av risikogruppene deres pasienter befinner seg (lav, medium eller høy), og de får tilpassede råd om behandling basert på risikogruppene. Allmennlegene i kontrollgruppen fortsetter behandling av sine pasienter som vanlig.  https://www.ntnu.no/supportprim

Prosjektperiode: 2020 – 2023 (30 %)

Finansiering: Kreftforeningen, ansettelse ved Kreftregisteret

CIN1 is often managed conservatively by active surveillance, due to high regression rate and low progression rate to high premalignant lesions or cancer

Cervical intraepithelial neoplasia grad 1 (CIN1) håndterer vi oftest konservativt, fordi vi anser regresjonsraten som høy og progresjonsraten til høygradig forandringer og kreft som lav. Studiene på dette er dog få og til dels gamle. I denne nasjonale, populasjonsbaserte kohort studien skal vi kartlegge risiko for progresjon ved CIN1 og i hvor stor grad kvinner med CIN1 ender med behandling. 

Metode: Alle data er hentet fra nasjonale helseregister. Studiepopulasjonen er trukket fra alle kvinner registrert med minst en celleprøve i cytologiregisteret fra 01.01.2020 til 31.12.2019.

Status per nå: Variabelliste har blitt definert, analyseplan er klar, datauttrekk er foretatt ved Kreftregisteret og nå er arbeidet med å koble datafiler, avklare uklare data i filene, samt lage variabler i gang. Det planlegges å starte analyse av data i mars-april 2021.

Deltakere i prosjektet:

Ingrid Baasland, postdoc Kreftregisteret og også ansatt ved AFE, ISM, NTNU

Ameli Trope`(Kreftregisteret), Tone Bjørge, (UiB, samt Kreftregisteret), Signe Opdahl (ISM, NTNU), Gry B Skaare (Kreftregisteret), Birgit Engesæter (Kreftregisteret), Mari Nygaard (Kreftregisteret).

Prosjektperiode: 15.08.2017-14.08.2024

Økonomi: Mottatt midler fra Felles Forskningsutvalg (2020) og Samarbeidsorganet

Prosjektbeskrivelse: Studien er en multisenter, randomisert, non-inferiority studie av barn i alderen 3-10 år som har fått satt inn dren i trommehinnen. Totalt inkluderes 400 barn etter operasjon på 7 sykehus i Norge. Halvparten av barna vil få oppfølging av ØNH-lege og den andre halvparten hos fastlege. Det primære utfallsmålet er barnets endring i hørsel etter to år, men vi vil også undersøke andre audiologiske data, antall re-operasjoner, subjektive plager, komplikasjonsrate, livskvalitet mm.

Det vil også gjøres en kvalitative studier av foresatte og det planlegges en helseøkonomisk studie.

Status: Datainnsamling begynte høsten 2017.Prosjektet utgår fra Institutt for Nevromedisin og Bevegelsesvitenskap (INB), NTNU. En postdoc (Ann-Helen Nilsen) er i gang med hovedfokus på de kvalitative studiene.

Prosjektledergruppe: Ann-Helen Nilsen, postdoc.

Bjarne Austad, Wenche Moe Thorsteinsen, Anne-Sofie Helvik.

I tillegg deltar en ØNH lege og en prosjektkoordinator på hvert av de deltagende sykehusene.

Status: Studiepublisert protokoll i Trials i 2020

Økonomi: Samarbeidsorganet, Phd-stipend fra 2020.

Prosjektdeltakere: Phd-kandidat og jordmor Heidi Linn Sandsæter

Veiledere og samarbeidspartnere: Hege Selnes Haugdal, HNT, Julie Horn, spes i gynekologi og obstetrikk, førsteamanuensis, ISM, NTNU. Linn Getz, AFE/ISM. Trine Tetlie Eik-Nes, Elisabeth B. Magnussen, gynekolog St Olav; Ottar Bjerkeset, spes. i psykiatri og professor ved Nord Universitet.

Sammen med norske og internasjonale kolleger fra hhv Danmark, Australia, Canada, USA og Skottland har Linn Getz arbeidet med teoriutvikling der målet er å belyse klinisk allmennmedisin fra et kompleksitetsperspektiv. Prosjektet startet med arrangement av to symposier om kompleksitet ved Nordisk Kongress i Allmennmedisin i Aalborg i 2018, parallelt med at AFU stipendiatene bak prosjektet Fastlegeordningen 2.0 gjennomførte sin første survey blant norske allmennleger der ett fokus var komplekse utfordringer i fastlegenes hverdag.

Publikasjoner:

 

Kai Brynjar Hagen: Lessons on causality from clinical encounters with severely obese patients.

Anna Luise Kirkengen: A Broken Child – A Diseased Woman.

Linn Getz inngår som senior rådgiver I nettverket Cause Health: CauseHealth is a non-profit centre working to improve how causal evidence is understood, produced and used in health science and practice, through transdisciplinary research, education and communication

https://causehealthblog.org/the-team/

Pågående AFU – prosjekter

Pågående AFU – prosjekter

Nytt AFU-prosjekt 2020. Prosjektperiode 2020 – 21

Økonomi: AFU-stipend for Kari Thori Kogstad (4 mnd.)

Stipendiat Kari Thori Kogstad, spesialist i allmennmedisin og fastlege ved Gjerdrum legesenter fikk 4 måneders AFU stipend i 2020 for prosjektet.

Status: Rapport fullført i 2020. Planlegges videreført til publikasjon i 2021.

Personer som deltar: Linn Getz (veileder). Samarbeidspartnere: Prof. I psykologi Siri Gullestad, UiO og psykiater Svein Haugsgjerd, Oslo.

Nytt AFU prosjekt 2020. Prosjektperiode: oktober 2020 –

Økonomi: AFU-stipend for Christine Agdestein (4 mnd.)

Det har vært rapportert om varierende innhold og gjennomføring av 6 ukers postpartum kontroller etter fødsel. Innholdet i retningslinjer er noe vagt. Vi ønsker i denne studien å se nærmere på det faktiske innholdet i postpartum-kontrollene og i tillegg undersøke kvinnenes forventninger og tilfredshet med kontrollen. Vi planlegger en spørreundersøkelse blant kvinner som har gjennomført postpartum kontroll hos sin fastlege. For å få generaliserbare data er det viktig å sikre geografisk spredning i inklusjon av pasienter. Vi ønsker å samle data fra tilfeldig utvalgte fastlegekontor i de fire regionale nettverkene gjennom Praksisnett.

Personer som deltar: Christine Agdestein, fastlege. Veileder; Bente Prytz Mjølstad, Gunnhild Vie og Ingrid Baasland, alle AFE.

Nytt AFU stipend 2020. Prosjektperiode 2020

Økonomi: AFU stipend til Muhunthan Navaratnam 4 måneder.

Muhunthan (Mudde) Navaratnam, spesialist i allmennmedisin og fastlege har i samarbeid med kommuneoverlege i Molde Cato Innerdal, Linn Getz og Håvard Skjellegrind fått 4 måneder AFU stipend for å forske på effekten av en intervensjon gjennomført av allmennlegene og kommuneoverlegen i Molde for å bedre forskrivningspraksis av opioider, benzodiazepiner og hypnotika. Hovedveileder: Førsteamanuensis i allmennmedisin Håvard Skjellegrind, HUNT forskningsgruppe, ISM.

Prosjektperiode: 2018 –

Økonomi: AFE midler, AFU-stipend

Dette er en spørreundersøkelse blant sykehjemsleger i Trondheim kommune og øvrige Trøndelag. Datainnsamling ble gjennomført våren 2019.

Personer som deltar: Sykehjemslege Cecilia Carstedt mottok i 2019 et 3 måneders AFU stipend for å arbeide videre med analyse og publisering. På grunn av endrede planer har Carstedt overlatt AFU stipendet og videre arbeid med dataanalyse til Elizabeth Kimbell, sykehjemsoverlege i Trondheim kommune, med oppstart i 2020.

Status 2020: På grunn av smittevernarbeid i Trondheim kommune måtte Kimbell ta pause fra arbeidet med denne studien.  

Veiledere: Anne-Sofie Helvik og Linn Getz.

Prosjektperiode: 2018 – 2022

Økonomi: AFU-stipend for Tor Magne Johnsen og Børge Norberg

Initiativet til prosjektet Fastlegeordningen 2.0 (lenke under) kom under et kurs for NTNUs lektorer i 2018. Prosjektet representerer et innovativt dugnads-samarbeid mellom ulike aktører utenfor og i akademia. Målet er å bidra til økt kunnskap om dagens fastlegeordning, og dermed kunne si mer om hvilke endringer som er nødvendige for å kunne utvikle en framtidsrettet og robust fastlegeordning.

Publlikasjoner:

Komplekse problemstillinger i allmennpraksis – en prevalensstudie | Tidsskrift for Den norske legeforening (tidsskriftet.no)

Suitability of Video Consultations During the COVID-19 Pandemic Lockdown: Cross-sectional Survey Among Norwegian General Practitioners - PubMed (nih.gov)

Lenke til fastlegeordningen 2.0:

Fastlegeordningen 2.0

Avlagte ph.d.-er ved AFE Trondheim