Forskningsprosjekter ved AFE Trondheim

Forskningsprosjekter ved AFE Trondheim

AFE-ansatte bidrar også i forskningsprosjekter med hovedforankring i andre forskergrupper. Se årsrapporten for mer informasjon om disse prosjektene. 

 

Pågående ph.d.-prosjekter

Pågående ph.d.-prosjekter

 • Prosjektperiode: 01.09.2013- 31.08.2020  (50%)
 • Stipendiat: Rune Aakvik
 • Hovedveileder: Irene Hetlevik
 • Biveiledere: Halfdan Petursson, Henriette Thune, (Universitetet i Stavanger)

Prosjektbeskrivelse: Hjerneslag er en hyppig forekommende lidelse med omfattende personlige og samfunnsmessige konsekvenser. I den vestlige verden regnes hjerneslag som den tredje største årsak til død. I Norge rammes om lag 15000 personer av hjerneslag årlig. Grunnet demografiske endringer ventes antallet pasienter å vokse i de kommende år, og det er anslått en 50% økning de neste 20 år. I løpet av de første 5 årene etter første gangs hjerneslag vil 30% av en ellers uselektert populasjon oppleve recidivslag, en slagrisiko 9 ganger høyere enn normalbefolkningen. Risikofaktorer for nye cerebrovaskulære hendelser er vel kjent og det ble i april 2010 utgitt en nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. Det er ikke kjent hvorvidt pasienter som har hatt hjerneslag følges opp i allmennpraksis i henhold til retningslinjen. Med dette prosjektet ønsker vi å undersøke hvordan pasienter med gjennomgått hjerneslag følges opp i primærhelsetjenesten. Det skal gi kunnskap om i hvilken grad slagpasientene følges opp i allmennpraksis, om Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag følges, og i hvilken grad man når behandlingsmål som anbefalt i retningslinjen. Prosjektet skal også belyse hvilken betydning multimorbiditet, definert som 2 eller flere kroniske eller langvarige sykdomstilstander, kan ha for oppfølgingen.

 • Prosjektperiode: 01.01.2017 – 31.12.2022 (50%)
 • Stipendiat: Anne Fasting 
 • Hovedveileder: Bente Prytz Mjølstad
 • Biveileder: Irene Hetlevik

Prosjektbeskrivelse: Det overordne formålet med prosjektet er å få innsikt og kunnskap om fastlegers rolleforståelse, oppfatninger og erfaringer med palliasjonsfeltet i primærhelsetjenesten. Lindrende behandling av pasienter i livets sluttfase representerer utfordringer både når det gjelder å sikre tilstrekkelig kompetanse hos helsepersonell og gode rutiner for samhandling. Det er et mål at pasienter med behov for palliativ behandling skal få oppholde seg der de selv ønsker. Mange ønsker å være hjemme så lenge som mulig, og hvis mulig også dø der. Det er dårlig samsvar mellom pasienters ønske og faktiske forhold. Fastlegen betraktes som en viktig aktør i det palliative forløpet og litteraturen understøtter at det er nyttig og nødvendig at fastlegen har denne sentrale rollen. Dette reflekteres i den nasjonale retningslinjen for palliasjon. Her beskrives fastlegens rolle og et kompetansekrav for aktørene, men det foreligger lite kunnskap om implementering og etterlevelse av denne. Flere studier har dog vist at implementering av retningslinjer generelt er vanskelig i primærhelsetjenesten. Lite kontakt mellom palliative pasienter og fastleger er påpekt en rekke ganger og i en fersk evaluering av tjenestetilbudet for alvorlig syke og døende fra SINTEF, etterlyses fastlegen som aktør i det palliative forløpet. Det er altså diskrepans mellom observert fastlegerolle og det som er ønskelig i forhold til palliativt arbeid.  Phd-prosjektet består av to delstudier.

I studie 1 belyses fastlegers opplevde kompetanse og erfaringer fra palliasjon i praksis ut fra en spørreskjemaundersøkelse som tester kunnskap om enkelte elementer i retningslinjen, og undersøker graden av erfaring innen palliasjon. Dette sier noe om implementering av retningslinjen, og noe om fastlegens rolle i praksis blant en større del av fastlegene innenfor en region med flere lokalsykehus (Møre og Romsdal). Basert på de mest relevante resultatene fra denne undersøkelsen skal det med utgangspunkt i en kvalitativ tilnærming gjøres en utdypende studie (studie 2), med fokusgruppeintervjuer av fastleger. Hensikten er å få dybdekunnskap om fastlegers erfaring med palliasjon, fastlegens rolle i palliativt arbeid og fastlegenes erfaringer med -, og synspunkter på-, retningslinjen for palliasjon.

 • Prosjektperiode: 01.01.18 – 01.01.2024 (50%)
 • Stipendiat: Marianne Rønneberg (AFE) 
 • Hovedveileder: Linn Getz
 • Biveileder: Bente Prytz Mjølstad

Prosjektbeskrivelse: Å lytte til pasienten har alltid vært en viktig del av medisinen. For at klinikeren skal kunne jobbe effektivt, er det viktig å innhente en grundig anamnese/sykehistorie som både fokuserer på biomedisinsk informasjon og vektlegger pasientens opplevelse av situasjonen. For dette formålet er det utviklet en pasientsentrert metode for det kliniske intervjuet. Som kliniker møter jeg ofte pasienter med smertefulle og dramatiske livserfaringer som åpenbart påvirker deres helse. Fastleger som treffer sine pasienter over tid, er i en unik posisjon til å kunne observere og utforske hvordan pasienters liv og helse påvirker hverandre. Formålet med denne studien er å undersøke betydningen av livshistorier (narrativer) og deres innvirkning på helsa i allmennpraksis; både fra allmennlegenes og pasientenes perspektiv. Prosjektet består av tre delstudier;

 1. Fokusgruppestudie. I 2016/2017 gjennomførte vi tre fokusgruppeintervjuer blant NTNU-tilknyttede fastleger. I intervjuene hadde vi fokus på hvordan fastlegene generelt får tilgang til pasienters livshistorier, hvilke historier fastlegene anså som særlig medisinsk relevante og i hvilken grad fastlegene diskuterte sammenhengene mellom livshistorier/erfaringer og helse i forbindelse med veiledning av yngre kolleger/studenter. Fokusgruppeintervjuene er per i dag transkribert og klare for videre analyse.
 2. Autobiografistudien. I denne studien vil vi undersøke hvilke livshistorier pasientene selv synes det er relevant å dele med sine fastleger dersom de blir invitert til å skrive et brev til fastlegen (autobiografi i allmennpraksis).
 3. Pasientperspektivet. I den tredje studien vil vi undersøke hvordan lege-pasient-forholdet påvirkes når pasienter deler belastende livshistorier med fastlegen. Noen av pasientene fra delstudie 2 vil da bli invitert til å delta i en oppfølgingsstudie
 • Prosjektperiode: 01.09.2018 – 01.09.2024 (50 %)
 • Stipendiat: Cheneso Moumakwas 
 • Hovedveileder: Linn O. Getz
 • Biveileder(e): Bente Prytz Mjølstad, Aslak Steinsbekk

Project summary: Patients diagnosed with serious, life-limiting illness might benefit from proactive, palliative care (hereafter-called early palliative care) in order to mitigate the burden of symptoms as the end-of-life is approaching. Early involvement of General Practitioners (GPs) in the palliative trajectory has been shown to increase the possibilities for patients to stay home and avoid hospitalization as their health deteriorates. This might redirect health service resources from hospital admissions to support a calmer terminal phase with more quality of life for the patient and next-of-kin. GPs are well positioned to evaluate not only the need for conventional medical treatment, but also what is typically referred to in vague terms; “holistic care,” “pain and other things” and patients’ “multidimensional needs”. The optimal time to institute early palliative care can be tailored to the patient’s personal situation as well as the expected development of the illness. In contrast to the above-described scenario, palliative care is currently most often instituted only at the final stages of life, provided by other (often hospital-based) specialists. This leaves an unclear and potentially disempowered role for the GP. From an ideological point of view, it seems obvious that a GP should not let go of a patient as the person’s life is approaching the end. Before GPs are been urged to take on more responsibility in relation to palliative care, however, the situation and possibilities need to be explored, both from the GPs and from patient perspective. The aim of this Ph.d. project is to gain such knowledge.

 • Prosjektperiode. 01.08.2015 – 01.03.2019
 • Stipendiat: Kjerstin Tevik (AFE)
 • Hovedveileder: Anne-Sofie Helvik (AFE)
 • Biveileder: Geir Selbæk (Sykehuset Vestfold), Knut Engedal (Sykehuset Vestfold), Arnfinn Seim (ISM/NTNU)

Prosjektbeskrivelse: Norske helsemyndigheter har uttrykt bekymring for økende bruk av alkohol og vanedannende medikamenter blant eldre i Norge. Det finnes lite kunnskap om bruk av alkohol og slike legemidler, og om risikofaktorer for og helsekonsekvenser av slik bruk og misbruk.

Hovedformålet med prosjektet er å studere a) forekomst og grad av alkoholkonsum og foreskrivning av vanedannende medikamenter (benzodiazepiner, z-hypnotika og opioider), og  både bruk av alkohol og foreskrivning av vanedannende medikamenter, b) risikofaktorer for senere (10 år) bruk av alkohol, foreskrivning av vanedannende medikamenter, og både bruk av alkohol og foreskrivning av vanedannende medikamenter og c) om 5 års dødelighet er assosiert med alkoholbruk, foreskrivning av vanedannende medikamenter og/eller begge.

Data fra to store populasjonsbaserte studier i Nord-Trøndelag (HUNT2 og HUNT3) blir koblet sammen med data fra Reseptregisteret, Norsk pasientregister, Det norske helsedirektoratets database for kontroll og utbetaling av helserefusjon og Dødsårsaksregisteret. Spørsmål angende bruk av alkohol i HUNT3 er sentralt. Informasjon om foreskriving av legemidler fra Reseptregisteret benyttes. Deltakerne er hjemmeboende som deltok i HUNT2/3 og utgjør henholdsvis ca. 11,000 og 13,000 personer som er fylt 65 år eller mer i HUNT3.

 • Prosjektperiode: 01.01.2013 – 31.12.2019
 • Stipendiat: John-Tore Eid 
 • Hovedveileder: Irene Hetlevik  
 • Biveiledere: Tor-Johan Ekeland (Høgskolen i Volda) , Frid Hansen (Borgestadklinikken, Blå Kors Sør)

Prosjektbeskrivelse: Mye av dagens behandlingsforsking retter seg mot å studere effekten av selve behandlingen utfra en epistemologisk idé om at det foreligger en stabil forbindelse mellom metode og virkning. Dette skjer til tross for at forskingen gjennom mange tiår på psykologiske og sosiale behandlingsmetoder har påvist at en slik stabil forbindelse ikke eksisterer; at virkningspotensialet i behandling ikke kan løsrives fra relasjonelle og kontekstuelle forutsetninger. I de siste tiårene har rusfeltet gjennomgått store endringer og en dreining mot en medisinsk/diagnostisk tilnærming til misbruksproblemet. Flere rusavhengige enn noen gang er i behandling og bruken av korttidsorienterte behandlingsmetoder øker, samtidig som kravene til effektivitet og rapportering blir stadig høyere. Kunnskapen om den avgjørende betydningen et godt og langvarig hjelpeforhold kan ha for å bli frigjort fra sine misbruksproblemer, synes å ha kommet mer i bakgrunnen.

Prosjektet tar utgangspunkt i perspektivet og beskrivelsene til mennesker som har fått langvarig hjelp til å leve vanlige rus- og medikamentfrie liv. En undersøker den enkeltes subjektive erfaring med behandlingsmetoden, konteksten og relasjonen. Målet er å beskrive og analysere hvordan de oppfatter positive endringer gjennom hjelperelasjonens bidrag. Problemstillinger: - Hvilke aspekter ved hjelperelasjonen har betydning i arbeidet med mennesker som søker hjelp for sitt rusmiddelmisbruk? - Hvordan har den enkelte erfart forholdet til hjelperen som nyttig for å kunne bli i stand til å leve et rusfritt liv etter behandling?

Prosjektets bygger på et større upublisert intervjumateriale fra 1989-90 og bestående av ca. 1000 sider dybdeintervju av 16 unge mennesker som har fått hjelp ved to norske behandlingsinstitusjoner, Tyrilistiftelsen og Selbukollektivet. 24 år etter er det i prosjektet foretatt gjenintervju med 7 disse personene. Funn fra første analyserunde ble lagt fram for evaluering i gjenintervjuene, og det gjøres en sammenfattende tematisk analyse av de to empiriske delene. Det brukes en kvalitativ, fenomenologisk tilnærming.

 • Prosjektperiode: 15.09.2012–2019
 • Stipendiat: Merethe O Eide Gotaas
 • Hovedveileder: Egil A Fors
 • Biveileder: Tore Charles Stiles (Psykologisk institutt, NTNU) , Petter Christian Borchgrevink (Avdeling for smerte og sammensatte symptomlidelser, St. Olavs Hospital HF).

Prosjektbeskrivelse: Helsedirektoratet etterlyser dokumentasjon på behandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME. Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL) vil med denne studien bidra til viten om kognitiv atferdsterapi (CBT) er effektiv behandling ved CFS/ME. Selv om standard, individuell CBT er den best dokumenterte behandlingsmetoden sammen med gradert treningsbehandling, er det ikke konsensus om dette verken nasjonalt eller internasjonalt, på grunn av få randomiserte studier, varierende kvalitet og moderat evidens. Derfor er vårt mål å teste effekten av individuell standard CBT, i en randomisert, kontrollert studie med 1-års follow up. Vår andre målsetning vil være å teste ut effekten av en nyutviklet og kortere individuell CBT. Hvis det viser seg at den kortere er like bra, eller bedre enn standard CBT vil den derfor være en like god og mer kostnadseffektiv behandling. Pasientene med uspesifikk utmattelse vil først gjennomgå en grundig tverrfaglig utredning ved Avdeling for smerte og sammensatte symptomlidelser (ASSL), St Olavs Hospital, for å diagnostisere CFS/ME og kategorisere andre utmattelsestilstander. Pasienter med CFS/ME vil deretter få tilbud om behandling i vårt prosjekt med randomisering til henholdsvis kort og standard individuell kognitiv atferdsterapi samt kontrollgruppe. Hovedutfallsmål er fysisk funksjon, helserelatert livskvalitet, og utmattelse.

Andre prosjekter

Andre prosjekter

 • Project period: 1.4.12 –
 • Economy: Researcher PhD 20 % employment at General Practice Research Unit (AFE)

Project description

Studies indicate that physicians follow clinical guidelines on cardiovascular disease (CVD) prevention only to a limited degree. This is true even when custom-made implementation strategies are applied. A suggested reason has been the potential workload generated by the guideline recommendations, and that the guidelines overestimate the CVD risk.

The main objective of this project is: a) to estimate the proportion of a general Norwegian population recommended to receive clinical intervention for CVD prevention based on their estimated CVD risk, according to current Norwegian and European guidelines; and b) to compare the 10-year risk of CVD mortality, as predicted by the guidelines‘ risk algorithms, with the observed 10-year mortality in a general Norwegian population.

Analyses are performed on data from the cross-sectional, Norwegian HUNT 3 Study (2006-08), including 25,910 participants aged 40-69 years; and the HUNT 2 Study (1995-97), including 10-year follow-up data on cause-specific mortality for >33,000 participants aged 40-69 years. The guidelines considered are the 2009 Norwegian national guidelines on CVD prevention and the 2012 European guidelines.

Persons involved in the project:

 • Project leader: Halfdan Petursson (AFE)
 • Sverrir Jonsson (Närhälsan Hovås vårdcentral, Gøteborg)
 • Linn Getz (AFE)
 • Johann Agust Sigurdsson (AFE, Department of Family Medicine, University of Iceland)
 • Irene Hetlevik (AFE)

(Everyday life among adults with hearing impairment, a population study based on data from HUNT and NTHLS (The Nord-Trøndelag Health Study and the Nord-Trøndelag Hearing Loss Study))

 • Prosjektperiode: 1.12.10 – 30.12.18 (50 %)
 • Økonomi: Midler fra Samarbeidsorganet i Midt-Norge.

Prosjektbeskrivelse:

Bakgrunn: Hørselstap blant voksne er en av de mest vanlige kroniske helseproblemene vi har i den vestlige verden i dag. Det er estimert at Norge og andre nordiske land har en gjennomsnittlig forekomst av hørselssvekkelse på 15 % blant voksne. Prosentandelen med hørselstap øker med økende alder. Videre er mange mennesker i risikosonen for hørselstap på grunn av støy, enten på jobb eller i fritiden.

Mål og hensikt:

Målet med studien er å undersøke

 1. arbeidsdeltakelse, tidligpensjonering og uføretrygd blant mennesker med hørselstap
 2. hvilke faktorer som er relatert til høreapparat tilpassing/eierskap og bruk blant voksne og eldre med hørselstap
 3. sammenhengen mellom høreapparat-utstyr og arbeidssituasjon hos voksne med hørselstap.

I et internasjonalt perspektiv vil en slik studie generere verdifull ny kunnskap om mekanismene som influerer hverdagslivet hos mennesker med hørselstap. Dette er viktig for den kliniske audiologiske rehabiliteringen og er etterspurt blant samfunnsmedisinere. Denne studien vil utvikle ny kunnskap som har betydning for folkehelsa. Deltakerne i denne studien har deltatt i HUNT undersøkelsene (en eller flere) og vi har objektivt registrerte hørselsmålinger på deltakeren fra NTHLS. Data stammer fra perioden 1984 –1997.

Samarbeidspartnere:

 • Post Doc: Anne Helvik, ISM, St. Olavs Hospital HF
 • Steinar Krokstad ISM, HUNT-forskningssenter, Levanger helseforetak
 • Kristian Tambs, Folkehelseinstituttet i Oslo.
 • Prosjektperiode: 01.07.11 – 30.06.14 (100 %). Prosjektet ble avsluttet med disputas desember 2014.

Tittel på avhandlingen: ‘Spatiotemporal aspects of pain in the general population: factors assiciated with the presence, development and distribution. Results from the HUNT 2 and HUNT 3 studies.’

Mundal fortsetter som medlem i AFE forskergruppe og sitt samarbeid med Egil Fors (AFE/ISM). Hun er biveileder for stipendiat Linda Kornstad Nygård i et ph.d prosjekt ved Høgskolen i Molde med tittel « Nutrition and sarcopenia in frail elderly» i perioden 2016-2019, et prosjekt som også er tilknyttet Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene MUNI-HEALTH-CARE, Institutt for helse og samfunn, UiO.

- forebygging av overvekt, fedme og type 2 diabetes ved kommunale Frisklivssentraler

(Participants’ presumptions when changing lifestyle -preventing overweight, obesity and type 2 diabetes through Healthy Life Centres in the Norwegian Primary Health Care)

 • Prosjektperiode: 01.08.2012 – 15.02.2017 (25 % undervisningsplikt)
 • Økonomi: Midler fra Nord Universitet

 

Prosjektbeskrivelse:

En av dagens store helseutfordringer er kroniske sykdommer relatert til levevaner.  Prevalensen av overvekt og type 2 diabetes har økt betraktelig i Norge de siste tretti årene. Innherred Samkommune (Levanger og Verdal) har etablert frisklivssentraler som har tilbud til personer med behov for å endre levevaner innen helseatferds områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. I Værnesregionen har kommunene Stjørdal, Meråker, Tydal og Selbu utviklet et behandlingstilbud i primærhelsetjenesten for overvektige med risiko for type 2 diabetes (VEND-RISK). I HUNT3 ble ca. 5000 personer i Nord Trøndelag identifisert med <over 30 % risiko for å utvikle type 2 diabetes de neste ti årene. Ved å se på et avsluttet (HUNT3) et pågående (VEND-RISK) og et nytt tilbud (Frisklivssentralene Innherred) innen tematikken er det mulig å få svar på flere aspekt omkring endring av levevaner.

Hovedmålet med studiet var å øke forståelsen for deltakere på kommunale Frisklivssentraler sine forutsetninger for endring av levevaner. I tillegg undersøke om deltakelse bidrar til å forbygge overvekt, fedme og type 2 diabetes. Tre ulike delmål innbefattet: 1: Å utforske deltakernes tidligere livserfaringers betydning for endring da de startet på et livsstilsprogram i en Frisklivssentral (artikkel I). 2: Å belyse hvordan deltakerne med tidligere identifisert høy risiko for type 2 diabetes i HUNT3 opplevde sin egen livsstil, og det å ha økt risiko for type 2 diabetes mens de deltok på et livsstilsprogram i en Frisklivssentral i.e. VEND-RISK studien (artikkel II). 3. Å undersøke helseeffekten av et ettårig livsstilsprogram (VEND-RISK studien) for deltakerne med avdekt høy risiko for type 2 diabetes ved HUNT3, ett år etter endt program. I tillegg undersøke om karakteristikkene på de som ikke møtte for å delta skilte seg fra de som møtte, etter å ha blitt invitert til livsstilsprogrammet (VEND-RISK studien) med bakgrunn i at de hadde fått avdekt risiko for type 2 diabetes ved HUNT3 (artikkel III).

Studien skal samlet bidra til å finne indikatorer som er gunstige for å lykkes med å endre levevaner, og den kan således være med på å legge premisser for hvordan vi i Norge intervenerer i forhold til noen av vår tids store folkehelseutfordringer, overvekt og type 2 diabetes.

Personer som deltar i prosjektet:

 • Stipendiat: Ingrid S. Følling
 • Hovedveileder: Anne-S. Helvik (ISM, St. Olavs Hospital HF)
 • Biveileder: Kristian Midthjell (ISM, HUNT)
 • Biveileder: Bård Kulseng (IKM, RSSO, St. Olav)
 • Biveileder: Vegar Rangul (ISM, HUNT)
 • Medarbeider: Marit Solbjør (SVT, NTNU)
 • Prosjektperiode: 01.09.2013- 31.08.2020 (50 %, permisjon i perioden 01.07.2015 - 01.07.2016)
 • Økonomi: Lønns- og driftsmidler fra Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF). 

Prosjektbeskrivelse:

Hjerneslag er en hyppig forekommende lidelse med omfattende personlige og samfunnsmessige konsekvenser. I den vestlige verden regnes hjerneslag som den tredje største årsak til død. I Norge rammes om lag 15000 personer av hjerneslag årlig. Grunnet demografiske endringer ventes antallet pasienter å vokse i de kommende år, og det er anslått en 50 % økning de neste 20 år. I løpet av de første 5 årene etter første gangs hjerneslag vil 30 % av en ellers uselektert populasjon oppleve recidivslag, en slagrisiko 9 ganger høyere enn normalbefolkningen. Risikofaktorer for nye cerebrovaskulære hendelser er vel kjent og det ble i april 2010 utgitt en nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. Det er ikke kjent hvorvidt pasienter som har hatt hjerneslag følges opp i allmennpraksis i henhold til retningslinjen.

Med dette prosjektet ønsker vi å undersøke hvordan pasienter med gjennomgått hjerneslag følges opp i primærhelsetjenesten. Det skal gi kunnskap om i hvilken grad slagpasientene følges opp i allmennpraksis, om Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag følges, og i hvilken grad man når behandlingsmål som anbefalt i retningslinjen. Prosjektet skal også belyse hvilken betydning multimorbiditet, definert som 2 eller flere kroniske eller langvarige sykdomstilstander, kan ha for oppfølgingen. For å undersøke dette identifiserer vi personer utskrevet med hjerneslagdiagnose fra sykehusene i Molde og Kristiansund i 2011 og 2012.  I følgende delstudier undersøker vi:

 1. I hvilken grad pasienter som har hatt hjerneslag blir fulgt opp i allmennpraksis og om pasientene oppnår de behandlingsmål som anbefales i Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. Design: analytisk observasjonsstudie.
 2. Om og hvordan sykehusepikriser brukes som implementeringsverktøy for retningslinjen, om epikrisene formidler kunnskap relevant for oppfølgingen i allmennpraksis og om epikrisene legger til rette for samarbeid innad i helsetjenesten. Design: Analyse.
 3. Omfanget av multimorbiditet blant pasienter med gjennomgått hjerneslag med formål å etablere et empirisk grunnlag for å vurdere betydningen av multimorbiditet i oppfølgingen av pasienter som har gjennomgått hjerneslag. Design: Analyse.

Personer som deltar i prosjektet:

 • Stipendiat: Rune Aakvik Pedersen (Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE), Institutt for samfunnsmedisin (ISM), NTNU)
 • Hovedveileder: Irene Hetlevik (AFE) / Institutt for samfunnsmedisin, NTNU
 • Biveileder: Halfdan Petursson (AFE) / Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

From 2008 to 2011, we collected a large amount of data based on questionnaires from pregnant women in Iceland; phase I in weeks 12-20 of their pregnancies; with 1111 participants; Phase II 4-5 months after birth (N= 756; and phase III 12-18 months after birth (N= 657). The cohort in phase I was estimated to be about 23% of all births year 2009-2010 in Iceland. We are at present working on different PhD, and MS projects, and separate papers based on this database

 • Principal investigator: Johann Agust Sigurdsson (AFE), and Hildur Kristjánsdóttir, midwife, Iceland.
 • Funds: Mainly The Research Fund of the Icelandic College of Family Physicians.

Early prenatal screening in Iceland and Norway. Background and current situation.

This is a part of “hovedoppgave” among medical students at NTNU in their 4th  year of studies.

According to maternal clinical guidelines, the first routine ultrasound scan of pregnancy is scheduled in week 17-20. It is well known, however, that many women if not most women choose to have ultrasound scan early in pregnancy as a “first encounter” with the child-to-be. Furthermore many countries offer more advanced prenatal screening for foetal anomalies already in week 11-14 of pregnancy. This is however different in different countries, partly explained by different legislations. The aim of is project is to explore early prenatal screening in Iceland and Norway. The project is divided into two parts. In part one we explore the field work, based on semi-structured interviews with health personnel, professionals and pregnant women in Iceland and Norway. The main focus in this part was to get information on their experience and thoughts around prenatal screening and care.

Part two has the preliminary title: “Use or overuse of early ultrasound and prenatal screening among pregnant women in Iceland. Analytical study based on the Childbirth and Health Cohort Study”

This part is based on the questionnaire from the original cohort (N= 1111) of Icelandic women in their first trimester of pregnancy with focus on the prevalence of ultrasound scans, prenatal screening for foetal anomalies in week 11-14, and the women’s knowledge, views and concerns about their pregnancy and child-to-be.

Persons involved

 • Kristine Flo Halle medical student
 • Maria Fjose, medical student
 • Hildur Kristjánsdóttir, supervisor, midwife, university of Iceland
 • Margrét Ólafía Tómasdóttir, AFE and university of Iceland
 • Johann A. Sigurdsson, supervisor AFE
 • Linn Getz supervisor (AFE)
 • Project period: 1.1.2012-

Infectious symptoms in infants and their families are common and most commonly reported health problems among children in general practice. There is a lack of prospective studies on this problem, especially about the severity of the symptoms, how oftet parents manage to take own care of the problem, and how often they need support from the health care system or to make an appointment to ther general practitioner

During the period October 2012 to February 2014, parents attending 18 monts baby well care and their general practitioner at the health care centre were asked to note all familiy members´s infectious symptoms in a diary (Logbook) the next coming 30 days, as well as to fill in a questionnaire regarding their attitude to antibiotic treatment, as well as the strength and weakness of their social capital. Data have been collected and we are starting the analytic phase of this project.

Persons involved:

 • Guðrún Margrét Viðarsdóttir, medical student
 • Emil L. Sigurðsson
 • Jón Steinar Jónsson
 • Margrét Ólafía Tómasdóttir
 • Gudrun Johanna Georgsdottir
 • Vilhjalmur Ari Arason
 • Sesselja Gudmundsdottir
 • Johann A. Sigurdsson (supervisor) (AFE)

Seven years follow–up of general practice patients with diabetes in the primary health care setting

Project period: 1.1.2013 -

Disease oriented care units such as Diabetes care units and hypertension care units originally stem from the hospital policlinic system. In countries with well and qualified primary health care, management of patients with such diseases have more or less been moved from the hospital setting to the general practitioners. In some primary health care centers special diabetic units have been established in order to focus mainly on this particular disease. In this project we look at the outcome of diabetes care among all patients (250) registered and attending such unit at one primary care health centre by 7 GPs and catchment area of 20 thousand inhabitants. We put special attention on co-morbidity and possible polypharmacy among these individuals (were diabetes is the index disease).

Persons involved:

 • Thorunn Anna Karsdottir
 • Thorarinn Ingolfsson
 • Margret Olafia Tomasdottir
 • Johann A. Sigurdsson (supervisor) (AFE)
 • Project period 1.1.2013 -

The prevalence of multimorbidity is presumably associated with increased use of medicines. During the last decades the use of hypnotic and anxiolytic benzodiazepine derivatives and related drugs has increased dramatically. These drugs are frequently prescribed for people with sleep disorder often merely designated as “insomnia” in the medical records and lacking a clear connection with the roots of patients’ problems.

Based on our comprehensive medical record registered database from primary healthcare in Iceland on multimorbid patients and controls (nearly 222,000 patients), we are now linking this database with the national prescription register and the death register, The aim is to analyse prevalence of multimorbidity based on different definitions, multimorbidity and mortality, use of sedatives and mortality etc

Persons involved:

 • Kristjan Linnet, Cand Pharm (principal investigator)
 • Margrét Ólafía Tómasdóttir
 • Frída Gudny Birgisdóttir
 • Emil L. Sigurdsson
 • Lárus Gudmundsson
 • Johann A. Sigurdsson (AFE)

Cross-sectional and a longitudinal follow up study, Iceland

The Lifecourse study in Iceland received ERC Consolidator Grant 2014: (ERC-CoG-2014 -Proposal n° 647860 LIFECOURSE), c/o Inga Dora Sigfusdottir, professor et al

Adolescent substance use, self-harm, suicides, and delinquency are large scale problems in most countries in Europe. Often these problems arise when young people experience major stress and vulnerabilities in their lives and/or are the result of being born into adverse circumstances. (as shown in Fig 3, based on the ACE study by Felitti et al). Although, quite a lot is known about the effects of stress, there are still major gaps in knowledge, especially in relation to how stress affects physiology, emotions, behavior, morbidity, including multimorbidity and premature mortality. Furthermore it is of great interest to know whether those effects are preventable or reversible. 

Objective 1:

Create a comprehensive longitudinal database on multiple individual-level and environmental factors that potentially affect harmful behaviour in adolescence. The data provide repeated measures drawn from a whole population cohort of children (~4000 adolescents), who are followed from pre-birth, through toddler, preschool and middle-childhood years, and into adolescence. A survey among this whole cohort of 4000 children will be carried out at 3 time points in adolescence (at age 14, 16, and 18 years). Saliva samples and blood samples will be obtained from a randomly chosen one quarter of the 4,000 (~1000 adolescents) at 3 time points in adolescence (at age 14, 16, and 18). This will enable us to supplement the administrative data with survey variables and biomarker information, including hormonal measures (cortisol and alpha amylase) as well as immune system measures, such as C-Reactive Protein, interleukin-6, secretory IgA and Herpex Simplex1 antibodies, based on saliva sample, from our own surveys of the subset of adolescents. Cortisol and alpha amylase reflect the activity of the two major biological stress systems in the body – the hypothalamic-pituitary adrenal axis, and the sympathetic adrenal medullary system, respectively.

Objective 2:

Examine links between high levels of early life stressors and increased physiological stress (labelled “allostatic load” in the physiology literature), emotions and harmful behaviour in adolescence. We will study the effects of stress in childhood both on individual level as well as on local community/neighbourhood level. Our cumulative assessment of early life stress includes measures of both psychosocial and physical stressors from pre-birth and onwards. Adolescent physiological stress is measured as altered basal cortisol levels and rhythms across the day, alpha amylase and immune system measures. Emotional reactions include self-reported indicators of depressed mood, anger and anxiety in adolescence. Harmful behaviour includes self-reported indicators of substance use, self-harm, suicidal behaviour and delinquency in adolescence.”

The aim of this part of the larger project is to identify adolescents with increased psychological stress and analyse possible association with morbidity or possible multimorbidity or and premature death

Persons involved

 • Inga Dóra Sigfusdottir, professor, principal investigator,
 • Margrét Ólafía Tómasdóttir (AFE)
 • Emil L. Sigurdsson
 • Johann A. Sigurdsson (AFE)
 • and several others

(Consumption of alcohol and use of drugs with addiction potential in older adults - a population based study)

 • Prosjektperiode. 01.08.2015 – 01.08.2018 (100 %)
 • Økonomi: Prosjektet er 100 % finansiert av Extrastiftelsen

Prosjektbeskrivelse:

Norske helsemyndigheter har uttrykt bekymring for økende bruk av alkohol og vanedannende medikamenter blant eldre i Norge. Det finnes lite kunnskap om bruk av alkohol og slike legemidler, og om risikofaktorer for og helsekonsekvenser av slik bruk og misbruk.

Hovedformålet med prosjektet er å studere a) forekomst og grad av alkoholkonsum og foreskrivning av vanedannende medikamenter (benzodiazepiner, z-hypnotika og opioider), og kombinert bruk av alkohol og vanedannende medikamenter, b) risikofaktorer for senere (10 år) misbruk av alkohol, foreskrivning av vanedannende medikamenter, og kombinert bruk av alkohol og vanedannende medikamenter c) om helsen og forbruk av helsetjenester i en 5 års oppfølgingsperiode er assosiert med misbruk av alkohol, forskrivning av vanedannende medikamenter og/eller begge og d) om 5 års dødelighet er assosiert med alkoholbruk, foreskrivning av vanedannende medikamenter og/eller begge.

Data fra to store populasjonsbaserte studier i Nord-Trøndelag (HUNT2 og HUNT3) blir koblet sammen med data fra Reseptregisteret, Norsk pasientregister, Det norske helsedirektoratets database for kontroll og utbetaling av helserefusjon og Dødsårsaksregisteret. Spørsmål angende bruk av alkohol i HUNT 3 er sentralt. Informasjon om foreskriving av legemidler fra Reseptregisteret benyttes. Deltakerne er hjemmeboende som deltok i HUNT2/3 og utgjør henholdsvis ca. 11000 og 13000 personer som er fylt 65 år eller mer i HUNT3.

Artikkel 1 med tittelen «Combined use of alcohol and drugs with addiction potential among older women and men in a population based study. The Nord-Trøndelag Health Study 2006-2008 (HUNT3) ble sendt inn for review for publisering i desember 2016.

Personer som deltar i prosjektet:

 • Stipendiat: Kjerstin Tevik (AFE)
 • Hovedveileder: Anne-Sofie Helvik (AFE)
 • Biveileder: Geir Selbæk (Aldring og helse, Nasjonal kompetansetjeneste, Sykehuset Vestfold)
 • Biveileder: Knut Engedal (Aldring og helse, Nasjonal kompetansetjeneste, Sykehuset Vestfold)
 • Biveileder: Arnfinn Seim (ISM)
 • Prosjektperiode: Innvilget AFU-stipend høsten 2013 og innvilget forlengelse av  FU-stipend høsten 2015
 • Økonomi: Totalt 6 mndr. Stipend som tas ut på deltid

Dette er et fagutviklingsprosjekt med potensiale for mulig videreføring til phd-prosjekt. Målet er å utvikle NTNU-praksislærenes kompetanse som veiledere for legestudenter utplassert i allmennmedisin/primærhelsetjenesten 6.studieår. Prosjektet har relevans for veilederrollen generelt, men fokuserer spesielt på veiledning i klinisk kommunikasjon.  Rønneberg har deltatt på tre kurs i klinisk kommunikasjon med vekt på Calgary Cambridgemetoden. Videre har hun deltatt på ESME kurs (essential skills in medical education) i regi av AMEE. I mars 2014 gjennomførte hun en pilotstudie blant leger og medarbeidere som deltok på praksislærerkurs. I studien svarte medarbeidere og leger på spørsmål knyttet til deres erfaringer med studentveilednig. I desember 2014 og 2015 ble det utført spørreundersøkelse hos studenter om erfaringer under utplasseringen. Prosjektet kulminerte med det kurset prosjektstøtten skulle underbygge høsten 2016 (30 sept -1 okt), ledet av Marianne Rønneberg i samarbeid med universitetslektor Børge Norberg, Nils Martinsen og lektorer fra lege-pasientkurset. Basert på erfaringer fra kursuviklingsprosjektet, arbeider Rønneberg i 2017 videre med ideer til et phd prosjekt.

Personer som deltar i prosjektet:  

 • Marianne Rønneberg, AFU stipendiat, fastlege i Tingvoll kommune og praksislærer for NTNU studenter i utplassering
 • Linn Getz, veileder.
 • Bente Prytz Mjølstad

Mindre prosjekter ved AFE Trondheim

- Oversettelse og validering av nye FM kriterier for diagnostikk (2011) og forsking (2011/2014).

 • Økonomi: Støtte fra AFE og Norges Fibromyalgiforbund (NFF).
 • Prosjektleder: Egil Fors
 • Medarbeidere: Anne S Helvik (AFE), Knut-Arne Wensaas (AFE Bergen/UiB), Hilde Eide (HBV), Ellen Jaatun (NTNU), Dan Clauw (University of Michigan, USA).

 

 • Prosjektperiode og økonomi: Innvilget 2 mnd AFU stipend i 2015 som ble brukt på deltid i 2015/2016

Det ble ved bruk av spørreskjema på en legekongress kartlagt hvilken prosedyrekompetanse fastleger mente de hadde.

Dette resulterte i publikasjonen: Fastlegers prosedyrekompetanse – en dårlig utnyttet ressurs. Utposten 2016 (5) s. 16-18.

Personer som deltar i prosjektet:

 • Øyvind Vesterfjell, AFU stipendiat og fastlege i Trondheim
 • Linn Getz, veileder
 • Prosjektperiode: 01.01.2015- 31.12.2017
 • Ingen spesiell finansiering

Målsetting:

En systematisk gjennomgang av publiserte artikler med fokus på sammenhengen av mellom depresjon og livskvalitet hos elder personer med ulik grad av dements

Samarbeidspartnere:

 • Anne Helvik, ISM, St. Olavs Hospital HF
 • Heidi Sivertsen, Høgskolen i Sør Trøndelag/NTNU, Institutt for sykepleie
 • Aud Johannesen og Knut Engedal, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Felles prosjekter ved de fire AFEne

Felles prosjekter ved de fire AFEne

Quality and Costs of Primary Care in Europe (QUALICOPC) er et EU-finansiert prosjekt som har som mål å kartlegge hvilke tjenester allmennlegene utfører i de ulike europeiske landene og pasienters forventing til og tilfredshet med allmennlegenes tjenestetilbud. Det er det nederlandske forskningssenteret NIVEL (Netherlands Institute of Health Services Research) som står bak.  NIVEL hadde som målsetting å få med alle europeiske land.

De fire AFEne skulle rekruttere 220 allmennleger og 2200 av deres pasienter (10 pasienter tilhørende hver lege) til å fylle ut omfattende spørreskjemaer. AFE Tromsø har koordinert arbeidet i innsamlingsfasen, mens AFE Oslo har engasjert en allmennlege til å lede de nasjonale analysene, basert på den norske delen av materialet.  Datainnsamling ble avsluttet våren 2013 og en artikkel ble publisert i 2016. (Bjerve Eide T et al. ‘Patient experiences and the association with organizational factors in general practice. Results from the Norwegian part of the international, multi-centre, cross-sectional QUALICOPC study.’). Det arbeides med flere artikler som til sammen skal utgjøre Bjerve Eides phd.ved UiO.  

En søknad om forskerskole i allmennmedisin ble utviklet i 2012 i samarbeid mellom de fire AFE’ne. Forskerskolen er et samarbeidsprosjekt mellom de allmennmedisinske forskningsmiljøene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø med AFE Oslo som hovedansvarlig. Det foregår samarbeid med allmennmedisinske forskerskoler og forskningsmiljøer utenfor Norge.

Hensikten med Forskningsrådets satsing på de nasjonale forskerskolene er at de skal heve kvaliteten på forskerutdanningen, og de skal være et supplement til eksisterende doktorgradsprogrammer ved institusjonene.

Forskningsrådet mottok i alt 29 søknader om støtte til nasjonale forskerskoler, og bevilget totalt 218 mill kroner fordelt på 10 nye skoler, hvorav en i allmennmedisin. De skriver om tildelingen at de i søknadsbehandlingen har lagt stor vekt på søknadenes kvalitet, strategiske betydning for fagområdet og merverdi i forhold til den eksisterende doktorgradsutdanningen. Forskerskolen ble etablert i oktober 2013. I 2016 ble 3. kullet ferdig med den 3 årige utdannelsen. Sigurdsson er ISM, NTNUs representant i ledelsen for forskerskolen. 

Linn Getz ansatt 10% i NAFALM 2016. Ansvar for emnekurset Allmennmedisinsk Kanon. 

 

De siste årenes samarbeid mellom AFE-ne, de øvrige allmennmedisinske miljøene og tannhelsetjenestens forskningsmiljøer (AllmennTann-nettverket) har også vist seg fruktbart. Dette samarbeidet er bakgrunnen for at Helsedirektoratet ved utgangen av 2012 bevilget 1 million kroner til utredning av forskningsnettverk i allmennpraksis knyttet til AFE-ne i Oslo og Bergen, og et tilsvarende nasjonalt nettverk knyttet til tannhelseforskning. AllmennTann-nettverket har møter to ganger i året. Det ble laget en omfattende rapport til HDir i 2013. Arbeidet ble videreutviklet i 2014 og i 2015 og resulterte i en søknad om infrastrukturmidler til Norges forskningsråd. Søknaden ble bedømt som ‘excellent’ faglig sett, men midler ble ikke tildelt pga usikker finansiering etter forskningsråds perioden. Ny søknad ble sendt til Norges forskningsråd fra de fire miljøene i 2016. Forskningsnettverk for tannhelse er ikke lenger del av søknaden, siden slike nettverk hadde blitt prioritert i regjeringens oppfølging av HO21 prosessen. 

After 2 years preparation, co-ordination and writings, representants from eight universities in the Nordic contries including NTNU/ISM, managed to submit a proposal to Horizon 2020, European Training Networks in january 2017.(Call: H2020-MSCA-ITN-2017 Marie Sklodowska-Curie Innotative Training Network). The overall aim is to improve our knowledge about possible biological, psychological, and social components of the background on multimorbidity, further divided into Aetiology, Clinical Management, and Organisation. To do this we aim to establish a Nordic Research School in Family Medicine/General Practice, a network of young researchers and supervisors. The proposal includes financing 15 PhD reserchers for two years, institutional unit costs, courses and meetings and administration.

Universities involved in the proposal submission

 • Umeå University (UmU), Sweden
 • Linköping University (LiU), Sweden
 • Gotenburg University (GU), Sweden
 • Copenhagen University (CU); Denmark
 • Oslo University (UiO), Norway
 • Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norway
 • University of Iceland (UiI), Iceland
 • University of Turku (UT), Finland

 

Partner Organisations

 • Vesterbottens länslandsting, Devision of Primary Care, Sweden
 • Universitats klinikum Freiburg, Devision of Primary Care, Germany
 • Karolinska institute, Department of Neurobiology, Care Science and Society, Sweden
 • University of York, Department of Health Sciences, UK,
 • Vasa stad, Social and Health Care, Finland
 • Municipality of Oslo, Sykehjemsetaten, Norway
 • Abomics Oy, Finland
 • Centre for Clinical Informatics, Finland
 • Reykjavik University, Iceland

Persons involved

 • Olov Rolandssson, UmU, Sweden, coordinator, head
 • Carl-Johan Östgren LiU, Sweden
 • Cecilia Björkelund, GU, Sweden
 • Jakob Kragstrup, CU, Denmark
 • Elin Olaug Rosvold UiO, Norway
 • Johann A. Sigurdsson NTNU/AFE, Norway
 • Emil L. Sigurdsson UoI, Iceland
 • Päivi Korhonen, UT, Finland
 • And several others from partner organisations

 

AFE Trondheim deltok sammen med AFE Bergen i en søknad med hovedforankring ved Høgskolen i Bergen / Senter for omsorgsforskning Vestlandet. Søknaden gitt til Forskningsrådet med formål å etablere et tverrfaglig, internasjonalt forskernettverk i primærhelsetjenesten. Søknaden ble ikke innvilget.