Bakgrunn og aktiviteter

 

Lege, spesialist i allmennmedisin. Erfaring fra sykehus, allmennmedisin og sykehjemsmedisin. Jobber i 70% stilling som lege på palliativt team ved sykehuset i Kristiansund. Stipendiat i 50% stilling ved NTNU.

 

Utdanning:

01.1997 - 01.2003 Medisin, Cand med, universitetet i Oslo (utvekslingsstudent i Paris, Sorbonne 2000-2001)

Høst 2000 FRARII, fransk for realister II, Universitetet i Oslo

01.1993 - 08.1998 Bachelor i kultur og samfunnsfag, Universitetet i Oslo, fordypningsfag psykologi.

 

Forskningsprosjekt:

"Palliasjon i primærhelsetjenesten"

Lindrende behandling av pasienter i livets sluttfase representerer utfordringer for helsetjenesten både når det gjelder å sikre tilstrekkelig kompetanse hos helsepersonell og å sikre gode rutiner for samhandling. Det er et mål at pasienter med behov for palliativ behandling skal få oppholde seg der de selv ønsker. De fleste ønsker å oppholde seg i sitt eget hjem, og om mulig også tilbringe den siste delen av livet hjemme. Det er dårlig samsvar mellom disse ønskene og de faktiske forhold, og det er derfor relevant å identifisere og redusere de faktorene som hindrer pasienter i å få sine ønsker oppfylt når det gjelder dette.
Nasjonale retningslinjer er et virkemiddel for å sikre god kvalitet i helsetjenesten og å unngå ulikhet i tjenestetilbudet. Det er utarbeidet en slik retningslinje for palliasjon i kreftomsorgen, men det foreligger lite kunnskap om implementeringen og etterlevelsen av denne i primærhelsetjenesten. Flere studier har vist at implementering av retningslinjer generelt er vanskelig i primærhelsetjenesten.
I den nevnte retningslinjen tillegges fastlegen en nøkkelrolle som koordinator av den medisinske behandlingen for pasienter med palliative behov i hjemmet. Det defineres også et spesifikt kompetansekrav som fastlegen forventes å beherske. 
Dette prosjektet skal belyse hvordan fastleger forholder seg til retningslinjer som gjelder små pasientgrupper, med retningslinjen for palliasjon som utgangspunkt. Fastlegers egen rolleforståelse, oppfatninger, og erfaringer skal sees i lys av retningslinjen. 
I første del skal fastlegers opplevde kompetanse og erfaringer fra palliasjon i praksis belyses ut fra en spørreundersøkelse. Basert på resultatene fra denne undersøkelsen skal det med utgangspunkt i en kvalitativ tilnærming gjøres en utdypende studie. Det gjennomføres fokusgruppeintervjuer med fastleger der det hentes ut dybdekunnskap både om fastlegenes erfaringer med og synspunkter på retningslinjen, og om fastlegers erfaringer med terminal pleie i hjemmet.
Kandidaten har tidligere mottatt AFU-midler for totalt 4 måneder for arbeid med prosjektet. Spørreundersøkelsen ble gjennomført i 2014. Det blir nå søkt om midler til en Ph.d. i 50% stilling over 6 år for å videreføre arbeidet.