WorldViews

WorldViews

Gutt ser på modell av hus. Bilde.
Foto: Marit Ursin

Vårt verdenssyn preger hverdagen, relasjonene og forestillingene våre, og hvordan vi forholder oss til oss selv, hverandre og verden for øvrig. Det besvarer spørsmål som: Hvem er jeg? Hva betyr noe for meg? Hvordan skal vi forholde oss til hverandre og andre? Hvor trekker jeg skillet mellom ‘oss’ og ‘de andre’? Og hva er de viktigste utfordringene i samtiden? I forskergruppen WorldViews er vi interesserte i å utforske og kritiske reflektere rundt ulike verdisett, verdenssyn, forestillinger og forståelser i verden i dag, og undersøke hvordan disse påvirker og påvirkes av barn, ungdom og familier. 

Forskergruppen består av forskere med bakgrunn i pedagogikk, sosiologi, antropologi og tverrfaglig barne- og ungdomsforskning som holder til ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, Institutt for sosiologi og statsvitenskap og Institutt for lærerutdanning. Forskerne har et bredt etnografisk nedslagsfelt som inkluderer feltarbeid og forskningsprosjekter med barn, ungdommer og familier med minoritetsbakgrunn eller i marginaliserte posisjoner i Norge, Ghana, Brasil, Mexico, Argentina og Chile. Felles for forskerne er en genuin interesse for sosial rettferdighet, samt et ønske om å forstå og avdekke maktstrukturer og marginaliserings-prosesser i formelle og uformelle kontekster. I deres forskning studeres blant annet minoritetsungdoms møte med det norske skolevesenet og barnevernet; barn med flyktningbakgrunn sitt møte med norsk barnehage og skole; barndom og ungdomstid som adoptert i Norge; norske immigrasjonsmyndigheters forestillinger av enslige mindreårige asylsøkere; sjøsamiske barns møte med majoritetskulturen i et historisk perspektiv; norske og brasilianske barns refleksjoner og erfaringer rundt marginalisering og diskriminering; og ghanesiske ungdommers samtidsforestillinger og fremtidsaspirasjoner.  

Overordnede mål

Bidra til økt forståelse og kritisk refleksjon rundt sosiale og kulturelle diskurser, forståelser og forestillinger om barndom, ungdomstid, oppdragelse og familieliv. 

Utforske barns, unges og familiers møte med hegemoniske, normative og tatt-for-gitte verdisett, verdenssyn og kunnskapssystem.

Identifisere og fremme bevissthet om ulike verdenssyn og kunnskapssystemer, og undersøke hvordan maktbalansen mellom disse utfordres, opprettholdes eller reproduseres i ulike kontekster. 

Avdekke hvordan barn og unges hverdagsliv preges av ulike forståelser knyttet til klasse, etnisitet, kjønn, generasjon, m.fl. 

Undersøke prosesser og relasjoner som skaper, opprettholder og reduserer annengjøring.

Bidra til et syn på verden og mennesker som gjør at mangfold verdsettes og anses som en ressurs.