Bakgrunn og aktiviteter

Ida Marie Lyså er postdok i tverrfaglig barne- og ungdomsforsking ved Norsk senter for barneforskning, Institutt for pedagogikk og livslang læring. Hun har mastergrad i sosialantropologi (UiB) og doktorgrad i tverrfaglig barne- og ungdomsforsking (NTNU). Idas phd-avhandling (2018) Duties and Privileges: An Ethnographic Study of Discipline as Relational Practice in two Urban Chinese Kindergartens handlet om barns hverdagslige erfaringer av disiplineringspraksiser i kinesiske barnehager, samt hvordan slike praksiser hang sammen med kontekstuelle forståelser av barn, barndom, og individet i kinesisk kontekst. I Idas postdok-prosjekt rettes fokuset mot ungdommers opplevelser av sine samtidige og fremtidige liv i Accra, Ghana.  

Ida underviser i flere fag fra bachelor til phd-nivå i barneforskning, og er veileder for masterstudenter tilknyttet Mphil i Childhood Studies.

 

Faglige interesser:

  • Kulturforståelse og kulturmøter
  • Disiplinering og barns hverdagsliv
  • Barns rettigheter - diskurser og perspektiver
  • Kvalitative metoder, metodologi og etikk
  • Barn og barndom i Afrika

 

Forskergruppetilhørighet:

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Lyså, Ida Marie. (2012) Danningsbegrepet som analytisk begrep i lys av nyere barndomssosiologi. Barnehagen som danningsarena.

Rapport/avhandling

  • Lyså, Ida Marie. (2018) Duties and Privileges: An Ethnographic Study of Discipline as Relational Practice in two Urban Chinese Kindergartens. 2018. Doktoravhandlinger ved NTNU (152).
  • Lyså, Ida Marie. (2018) Komparativ forskning på (barne)institusjoner - forskningsfokus og forsåelser av barn og barndom. 2018. Barn - Forskning om barn og barndom i Norden (2).
  • Lyså, Ida Marie. (2018) Sammendrag av doktorgradsavhandlinger. Duties and Privileges: an Ethnographic study of Discipline as Relational Practice in two urban Chinese Kindergartens. 2018. Barn - Forskning om barn og barndom i Norden (2).
  • Lyså, Ida Marie; McNeish, John Andrew. (2009) The Brutal Freedom of Street Life Challenges in Assisting Street Children out of Street Life. 2009.