Testmetoder og design av konus

Henki Ødegaard skal forske på hvordan man kan finne optimal plassering av konus. Konus er overgang mellom fjelltunnel og rør i et trykksatt tunnelsystem. 

Oppstrøms konus virker vanntrykket direkte på berget, og konus må plasseres på et sted hvor vanntrykket ikke overstiger bergtrykket. Bergtrykket må altså måles, noe som ofte gjøres med hydrauliske spenningsmålinger. Skulle målingene vise for lave spenninger må man flytte konus, hvis ikke kan berget sprekke opp og vannet lekke ut av tunnelen. Dessverre er det vanskelig å måle bergtrykket ved planlagt konus før det er drevet tunnel inn til dette stedet.

Ødegaards oppgave dreier seg om de ingeniørgeologiske vurderinger relatert til prosessen rundt planlegging, undersøkelser, driving og eventuell flytting av konusområdet.

For å få gjennomført denne forskningen vil han følge to parallelle løp:

  • Det det ene er å se på hvordan man best kan planlegge for en fleksibel, sikker og rasjonelle design av konusområdet og tilhørende tunnelsystem, noe som skal danne grunnlag for utvikling av en standard metode eller retningslinje for planlegging av konus.
  • Det andre løpet er å utvikle en forenklet variant av hydrauliske splittemålinger som muliggjør systematisk måling av bergspenningene i hele den trykksatte delen av vannvegen. Metoden er tenkt utviklet og utprøvd i IGPs bergmekaniske laboratorium samt ved feltforsøk.

Metoden tenkes benyttet som supplement til dagens etablerte metoder for spenningsmålinger ved konus.

Kontakt

Om prosjektet

Prosjektets tittel: Optimization of test methods and design of transition zones in unlined pressure tunnels

Periode: 2017-2021

FoU-partnere: NTNU, Sira-Kvina Kraftselskap