Testmetoder og design av konus

Testmetoder og design av konus

Testmetoder og design av konus

Henki Ødegaard skal forske på hvordan man kan finne optimal plassering av konus. Konus er overgang mellom fjelltunnel og rør i et trykksatt tunnelsystem. 

Oppstrøms konus virker vanntrykket direkte på berget, og konus må plasseres på et sted hvor vanntrykket ikke overstiger bergtrykket. Bergtrykket må altså måles, noe som ofte gjøres med hydrauliske spenningsmålinger. Skulle målingene vise for lave spenninger må man flytte konus, hvis ikke kan berget sprekke opp og vannet lekke ut av tunnelen. Dessverre er det vanskelig å måle bergtrykket ved planlagt konus før det er drevet tunnel inn til dette stedet.

Ødegaards oppgave dreier seg om de ingeniørgeologiske vurderinger relatert til prosessen rundt planlegging, undersøkelser, driving og eventuell flytting av konusområdet.

For å få gjennomført denne forskningen vil han følge to parallelle løp:

 • Det det ene er å se på hvordan man best kan planlegge for en fleksibel, sikker og rasjonelle design av konusområdet og tilhørende tunnelsystem, noe som skal danne grunnlag for utvikling av en standard metode eller retningslinje for planlegging av konus.
 • Det andre løpet er å utvikle en forenklet variant av hydrauliske splittemålinger som muliggjør systematisk måling av bergspenningene i hele den trykksatte delen av vannvegen. Metoden er tenkt utviklet og utprøvd i IGPs bergmekaniske laboratorium samt ved feltforsøk.

Metoden tenkes benyttet som supplement til dagens etablerte metoder for spenningsmålinger ved konus.

Utfordringer

 • Spenningsmålinger oppleves som kostbart av oppdragsgiver

 • Mobiliseringstid og rapporteringstid tilknyttet spenningsmålinger oppleves som for lang

 • Manglende forståelse for at overdekningsbetraktninger som i «Norwegian Criterion for Confinement» kun bør anses som veiledende for foreløpig plassering av konus

Målet med doktorgradsoppgaven til Henki Ødegaard er å utvikle en forenklet variant av en hydraulisk splittetest som kan:

 1. Gi enkle tester med rimelig målenøyaktighet og reproduserbarhet

 2. Muliggjøre rutinemessig testing under driving av den enkelte tunnel

 3. Gjennomføres uten særlig forstyrrelse av den ordinære salvesyklusen

 4. Utføres i ordinære (Ø51 mm) borhull

 5. Utføres uten behov for kjerne, televiewer eller avtrykkspakker

 6. Kan gjennomføres med kontrollert bruddforløp og med sterkt begrenset splitting/jekking av berget 

Kontakt

Kontakt

Om prosjektet

Om prosjektet

Konus

Prosjektets tittel: Optimization of test methods and design of transition zones in unlined pressure tunnels

Periode: 2017-2021

FoU-partnere: NTNU, Sira-Kvina Kraftselskap