Vannkraftkonstruksjoner

Målet for arbeidspakke 1 i HydroCen er å utvikle ny teknologi for vannkraftkonstruksjoner. Aktivitetene vil omfatte alle bygningselement i et kraftverk: Dam, inntak, tunnelsystem, kraftstasjon, vannkraftsystem og utløp i vassdraget.

Det handler om innovasjon og utforming av fremtidige vannkraftsystem og -konstruksjoner, herunder anlegg for fleksibel drift.

Delmål:

 • Utvikle ny teknologi for inntakstunneler, svingesystem, trykksjakter og tunnelutvidelser.

 • Utvikle metoder, løsninger og tiltak for å forbedre damkonstruksjoner og damsikkerhet.

 • Minimere påvirkningen av sedimenter i magasin gjennom kostnadseffektive og miljømessig bærekraftige løsninger.

Prosjekt 1 – Vannkrafttunneler, svingesystem og trykksjakter. Her skal det utvikles ny kunnskap om vannkrafttunneler:

 • Dynamikk i vannvei og tunnelsystem

 • Løsninger for svingesystem/fleksibel drift

 • Geologisk stabilitet av vannkrafttunneler på kort og lang sikt

 • Reduksjon av energitap i tunnelsystem.

Prosjekt 2 – Dammer og damsikkerhet. Her skal det utvikles innovative og sikre løsninger for dammer:

 • Betongdammer

 • Fyllingsdammer

 • Sikkerhet og beredskap

Prosjekt 3 – Sedimenthåndtering tar opp et globalt problem for økonomi, miljø og bærekraft:

 • Nye løsninger for sedimenthåndtering

 • Turbindesign som står imot sandslitasje

 • Sedimentmålinger og miljøpåvirkninger

Kontakt

Leif Lia

Professor

E-post

Telefon: 73594749/91897792